• Ustawa o zapasach ropy na...
  25.06.2021

Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

Stan prawny aktualny na dzień: 25.06.2021

Dz.U.2020.0.411 t.j. - Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

Obserwuj akt

Rozdział 3a. Fundusz Zapasów Agencyjnych

1.
Tworzy się Fundusz Zapasów Interwencyjnych, zwany dalej „Funduszem”.
2.
Fundusz jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473).
3.
Dysponentem Funduszu jest Prezes Agencji.
4.
Fundusz:
1)
gromadzi środki na tworzenie i utrzymywanie zapasów agencyjnych;
2)
finansuje realizację zadań Agencji w zakresie zapasów interwencyjnych.
Środki Funduszu pochodzą z:
1)
opłaty zapasowej, o której mowa w art. 21b opłata zapasowa ust. 1;
2)
wpływów związanych z interwencyjnym uwolnieniem zapasów agencyjnych oraz z ich wymianą i zamianą;
3)
odszkodowań z tytułu ubezpieczenia zapasów agencyjnych;
4)
odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu;
5)
wpływów z kar, o których mowa w art. 63 czyny podlegające karze pieniężnej ust. 1 pkt 1–5a, 7, 8, 18–18b i 20;
6)
darowizn i zapisów;
7)
pożyczek z budżetu państwa;
8)
wpływów z innych tytułów.
1.
Środki Funduszu przeznacza się na realizację zadań Agencji w zakresie zapasów interwencyjnych w szczególności na:
1)
zakup ropy naftowej lub paliw przeznaczonych na zapasy agencyjne w ilości zapewniającej spełnienie wymogu określonego w art. 21a poziom zapasów agencyjnych ust. 1, w tym również na zakup ropy naftowej lub paliw przeznaczonych na zapasy agencyjne na kolejny rok w związku z wynikającym z art. 5 zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw ust. 3 obniżeniem w następnym roku kalendarzowym poziomu zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz z uwzględnieniem konieczności zapewnienia przez Agencję spełnienia wymogów, o których mowa w art. 21c postacie zapasów agencyjnych ust. 2;
2)
magazynowanie zapasów agencyjnych;
3)
wymianę i zamianę zapasów agencyjnych, w tym koszty ich przemieszczania;
4)
ubezpieczenie zapasów agencyjnych;
5)
zlecanie przez Prezesa Agencji, na podstawie umów, wykonywania zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych;
6)
odtworzenie zapasów agencyjnych w przypadku ich interwencyjnego uwolnienia;
7)
budowę magazynów na potrzeby utrzymywania zapasów agencyjnych przez Agencję;
8)
zwrot nadpłaconych lub nienależnie zapłaconych opłat zapasowych wraz z oprocentowaniem;
9)
zwrot kar, o których mowa w art. 63 czyny podlegające karze pieniężnej ust. 1 pkt 1–5a, 7, 8, 18–18b i 20, wraz z oprocentowaniem;
10)
koszty działalności Agencji związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych oraz zadań określonych w art. 4ba wykaz przedsiębiorstw energetycznych, art. 43d miesięczne sprawozdania przedsiębiorstwa energetycznego, art. 43e obowiązki informacyjne przedsiębiorstwa energetycznego, art. 43f system informatyczny prowadzony przez Prezesa URE ust. 1 i art. 56 przesłanki nałożenia kary pieniężnej ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;
11)
obsługę pożyczek z budżetu państwa wraz z ich spłatą;
12)
koszty przeprowadzenia prób technicznych , o których mowa w art. 29d kontrola instalacji magazynowej lub systemów przesyłowych.
2.
Środki Funduszu mogą być przeznaczone na wykonywanie zadań Prezesa Agencji określonych w art. 4ba wykaz przedsiębiorstw energetycznych, art. 43d miesięczne sprawozdania przedsiębiorstwa energetycznego, art. 43e obowiązki informacyjne przedsiębiorstwa energetycznego, art. 43f system informatyczny prowadzony przez Prezesa URE ust. 1 i art. 56 przesłanki nałożenia kary pieniężnej ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w tym na finansowanie utworzenia lub prowadzenia i utrzymywania systemu informatycznego, o którym mowa w art. 43f system informatyczny prowadzony przez Prezesa URE ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
1.
Podstawą gospodarki Funduszu jest roczny plan finansowy.
2.
Plan finansowy sporządzany jest na dany rok budżetowy, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3.
Prezes Agencji sporządza projekt planu finansowego. Przed przekazaniem projektu planu finansowego ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych projekt tego planu wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw energii.
4.
Projekt zmiany planu finansowego w zakresie kwot przychodów i kosztów funduszu jest sporządzany przez Prezesa Agencji i wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw energii.
Prezes Agencji składa ministrowi właściwemu do spraw energii:
1)
w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale – informację o realizacji planu finansowego Funduszu;
2)
nie później niż do końca marca po zakończeniu roku finansowego – roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu.
Pożyczki, o których mowa w art. 28b pochodzenie środków Funduszu pkt 7, mogą zostać zaciągnięte przez Prezesa Agencji po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw energii oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, pod warunkiem ich spłaty do końca roku kalendarzowego, w którym zostały zaciągnięte.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...