• Ustawa o zapasach ropy na...
  25.06.2021
Obserwuj akt

Rozdział 5. Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie ropy naftowej i produktów naftowych oraz konieczności wypełnienia zobowiązań międzynarodowych

1.
Handlowcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym przywieźli powyżej 100 tys. ton ropy naftowej lub paliw, i producenci oraz przedsiębiorcy świadczący usługi magazynowania lub przesyłu zapasów interwencyjnych oraz przedsiębiorcy, którym zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów interwencyjnych, są obowiązani opracować i aktualizować procedury postępowania mające zastosowanie w przypadku:
1)
wystąpienia zakłóceń w przywozie ropy naftowej lub paliw;
2)
wystąpienia awarii w systemie przesyłowym, przetwórczym lub magazynowym ropy naftowej lub paliw.
2.
Procedury postępowania, o których mowa w ust. 1, powinny, odpowiednio do prowadzonej działalności, określać w szczególności sposób, tryb oraz zakładany czas:
1)
pozyskiwania dodatkowych dostaw ropy naftowej lub paliw z innych źródeł lub kierunków;
2)
dokonywania zmian w strukturze produkcji produktów naftowych, z uwzględnieniem możliwości technicznych instalacji wytwórczych;
3)
interwencyjnego uwolnienia zapasów interwencyjnych zmagazynowanych w poszczególnych miejscach, w tym składania wniosków do ministra właściwego do spraw energii o obniżenie ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, wytłaczania i przesyłania interwencyjnie uwolnionych zapasów interwencyjnych oraz wprowadzania zapasów interwencyjnych na rynek;
4)
przekazania ministrowi właściwemu do spraw energii informacji, o których mowa w ust. 5;
5)
dokonywania zmian w systemie przesyłowym, przetwórczym lub magazynowym ropy naftowej lub paliw w przypadku wystąpienia zdarzeń określonych w ust. 1;
6)
zapewnienia integralności działania systemów magazynowych oraz przesyłowych.
3.
Handlowcy, producenci oraz przedsiębiorcy, którym zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów interwencyjnych, konsultują procedury, o których mowa w ust. 1, z przedsiębiorcami świadczącymi na ich rzecz usługi magazynowania lub przesyłu zapasów interwencyjnych, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia integralności, o której mowa w ust. 2 pkt 6.
4.
Procedury, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw energii przekazują:
1)
producenci w pierwszym roku wykonywania działalności gospodarczej w terminie 2 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia;
2)
handlowcy w terminie 2 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym suma przywiezionych przez nich ropy naftowej lub paliw przekroczyła 100 tys. ton;
3)
przedsiębiorcy świadczący usługi magazynowania lub przesyłu zapasów interwencyjnych oraz przedsiębiorcy, którym zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów interwencyjnych, w terminie 2 miesięcy od zawarcia pierwszej umowy, o której mowa w art. 10 umowa o magazynowanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw ust. 1, art. 11 zlecenie tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw ust. 1 oraz w art. 21d zlecenie tworzenia i magazynowania zapasów agencyjnych ust. 1 i 2.
4a.
Jeżeli procedura przekazana zgodnie z ust. 4 nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2, producent, handlowiec, przedsiębiorca, świadczący usługi magazynowania lub przesyłu zapasów interwencyjnych oraz przedsiębiorca, któremu zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów interwencyjnych, jest obowiązany, na wezwanie ministra właściwego do spraw energii, do ponownego złożenia procedury, o której mowa w ust. 1, spełniającej te wymagania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
5.
Handlowcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym przywieźli powyżej 100 tys. ton ropy naftowej lub paliw, i producenci oraz przedsiębiorcy świadczący usługi magazynowania lub przesyłu, a także przedsiębiorcy, którym zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów interwencyjnych, przekazują ministrowi właściwemu do spraw energii potwierdzenia aktualności przedłożonych procedur, o których mowa w ust. 1, lub ich aktualizacje do dnia 31 sierpnia każdego roku.
6.
Producenci, handlowcy, przedsiębiorcy świadczący usługi magazynowania lub przesyłu oraz przedsiębiorcy, którym zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów interwencyjnych, niezwłocznie przekazują ministrowi właściwemu do spraw energii informacje o wystąpieniu:
1)
zakłóceń w dostawach surowców do produkcji paliw lub dostawach paliw,
2)
awarii w systemie przesyłowym, przetwórczym lub magazynowym ropy naftowej lub paliw
– mających znaczący wpływ na poziom dostaw ropy naftowej lub paliw, lub produkcji paliw.
1.
W sytuacji:
1)
zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa,
2)
konieczności wypełnienia przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych dotyczących zabezpieczenia rynku ropy naftowej lub rynku paliw
- podejmuje się działania interwencyjne, o których mowa w ust. 2.
2.
Działania interwencyjne polegają na:
1)
obniżeniu ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, lub zapasów agencyjnych przez ich wprowadzenie na rynek, lub
2)
obowiązkowej sprzedaży zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, lub zapasów agencyjnych w określonej ilości, lub
3)
ograniczeniu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, lub
4)
ograniczeniu zużycia paliw przez odbiorców.
1.
W sytuacji, o której mowa w art. 32 działania interwencyjne ust. 1 pkt 1, minister właściwy do spraw energii może:
1)
w drodze rozporządzenia, zezwolić producentom lub handlowcom na obniżenie ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw przez ich wprowadzenie na rynek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, określając wielkość obniżenia tych zapasów oraz termin ich odtworzenia, biorąc pod uwagę sytuację na krajowym rynku paliw, rzeczywiste możliwości odtworzenia zapasów obowiązkowych oraz zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie terminu odtworzenia tych zapasów, o ile zostaną wydane;
2)
(uchylony)
2a)
w drodze decyzji, obniżyć zapasy agencyjne, określając:
a) wielkości obniżenia tych zapasów, podstawę ustalenia ceny sprzedaży ropy naftowej i paliw oraz termin odtworzenia zapasów, lub
b) wielkości obniżenia tych zapasów, podmioty uprawnione do zakupu ropy naftowej lub paliw, podstawę ustalenia ceny sprzedaży ropy naftowej i paliw oraz termin odtworzenia zapasów
– biorąc pod uwagę zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie terminu odtworzenia tych zapasów, o ile zostały wydane;
3)
w drodze decyzji:
a) zezwolić na obniżenie ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw poprzez ich wprowadzenie na rynek przez określonych producentów lub handlowców, określając wielkość i termin obniżenia tych zapasów, lub
b) nakazać producentom lub handlowcom sprzedaż określonej ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, wskazanym podmiotom krajowym, określając termin ich sprzedaży, po cenie określonej w tej decyzji
– biorąc pod uwagę zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie terminu odtworzenia tych zapasów, o ile zostały wydane.
1a.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a lit. a, Prezes Agencji oferuje zapasy agencyjne w pierwszej kolejności producentom i handlowcom w ilości proporcjonalnej do wysokości wniesionej przez poszczególnych producentów i handlowców opłaty zapasowej w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym została wydana decyzja o obniżeniu zapasów agencyjnych.
2.
Wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wstrzymuje wykonania decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b.
3.
Roszczenia z tytułu różnicy między ceną rynkową a ceną określoną w decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, pokrywa Skarb Państwa.
4.
Przez cenę rynkową rozumie się cenę stosowaną przez producenta lub handlowca w dniu poprzedzającym dzień wydania decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, a w przypadku niemożności zastosowania tej ceny, cenę stosowaną w tym dniu przez producenta mającego największy udział w rynku paliw.
5.
W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2a i 3, minister właściwy do spraw energii może wskazać miejsce, z którego nastąpi interwencyjne uwolnienie zapasów ropy naftowej lub paliw, biorąc pod uwagę aktualne rozmieszczenie zapasów interwencyjnych, możliwości logistyczne oraz zgłaszane zapotrzebowanie.
W sytuacji, o której mowa w art. 32 działania interwencyjne ust. 1 pkt 2, minister właściwy do spraw energii może:
1)
w drodze rozporządzenia, zezwolić producentom lub handlowcom na obniżenie ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw przez ich wprowadzenie na rynek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, określając wielkość obniżenia tych zapasów oraz termin ich odtworzenia, biorąc pod uwagę ustalenia organów organizacji międzynarodowych, wobec których Rzeczpospolita Polska ma wiążące zobowiązania lub uzgodnienia dokonane z takimi organizacjami;
2)
w drodze decyzji:
a) (uchylona)
b) zezwolić na obniżenie ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw przez ich wprowadzenie na rynek przez określonych producentów lub handlowców, określając wielkość obniżenia oraz termin odtworzenia tych zapasów, lub
c) nakazać producentom lub handlowcom przedstawienie oferty sprzedaży określonej ilości ropy naftowej lub paliw z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, określając termin jej obowiązywania,
d) obniżyć zapasy agencyjne przez ich wprowadzenie na rynek, określając wielkości obniżenia tych zapasów, sposób dokonania sprzedaży ropy naftowej lub paliw, podstawę ustalenia ceny sprzedaży ropy naftowej i paliw oraz termin odtworzenia tych zapasów, biorąc pod uwagę ustalenia organów organizacji międzynarodowych, wobec których Rzeczpospolita Polska ma wiążące zobowiązania lub uzgodnienia dokonane z takimi organizacjami.
1.
Decyzje, o których mowa w art. 33 zagrożenie bezpieczeństwa paliwowego państwa ust. 1 pkt 3, minister właściwy do spraw energii wydaje z urzędu lub na wniosek.
2.
Z wnioskiem o wydanie decyzji, o których mowa w art. 33 zagrożenie bezpieczeństwa paliwowego państwa ust. 1 pkt 3 lit. a, może wystąpić:
1)
wojewoda;
2)
producent lub handlowiec, obowiązani do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw.
3.
Z wnioskiem o wydanie decyzji, o których mowa w art. 33 zagrożenie bezpieczeństwa paliwowego państwa ust. 1 pkt 3 lit. b, może wystąpić:
1)
wojewoda;
2)
podmiot zainteresowany nabyciem paliw, mający szczególne znaczenie dla ochrony życia, zdrowia, bezpieczeństwa obywateli lub funkcjonowania państwa lub gospodarki.
4.
Decyzje, o których mowa w art. 34 zobowiązania międzynarodowe RP dotyczące zabezpieczenia rynku ropy naftowej lub paliw pkt 2 lit. b i c, minister właściwy do spraw energii wydaje z urzędu.
W przypadku konieczności podjęcia działań, o których mowa w art. 33 zagrożenie bezpieczeństwa paliwowego państwa ust. 1 lub w art. 34 zobowiązania międzynarodowe RP dotyczące zabezpieczenia rynku ropy naftowej lub paliw, minister właściwy do spraw energii może, w drodze rozporządzenia, dopuścić do obrotu paliwa, które nie spełniają określonych w przepisach wymagań jakościowych, po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, w trybie określonym w art. 6 czasowa zmiana wymagań jakościowych dla paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, w odniesieniu do paliw, w zakresie których taka zgoda jest wymagana.
Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, w szczególności:
1)
tryb postępowania przy wydawaniu decyzji, o których mowa w art. 33 zagrożenie bezpieczeństwa paliwowego państwa ust. 1 pkt 3 oraz w art. 34 zobowiązania międzynarodowe RP dotyczące zabezpieczenia rynku ropy naftowej lub paliw pkt 2 lit. b i c,
2)
dane, które powinny być zawarte we wnioskach o wydanie decyzji, o których mowa w art. 33 zagrożenie bezpieczeństwa paliwowego państwa ust. 1 pkt 3,
3)
kategorie podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli, mające prawo do pierwszeństwa zaopatrzenia w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ich miejsce w systemie priorytetowego zaopatrzenia w ropę naftową i paliwa
- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego procesu podejmowania decyzji oraz konieczność zapewnienia priorytetowego zaopatrzenia w paliwa wymienionych podmiotów.
1.
W sytuacjach, o których mowa w art. 32 działania interwencyjne ust. 1, informacje objęte deklaracjami, o których mowa w art. 22 obowiązki informacyjne producentów i handlowców ust. 1, informacje, o których mowa w art. 22 obowiązki informacyjne producentów i handlowców ust. 1c, oraz informacje o planowanej przez producentów produkcji paliw lub zakontraktowanym lub planowanym przez handlowców przywozie ropy naftowej lub paliw oraz planowanej ich sprzedaży w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych i eksportu, producenci, handlowcy, a także przedsiębiorcy świadczący usługi magazynowania i przedsiębiorcy, którym zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, przekazują niezwłocznie Prezesowi Agencji na każde żądanie.
2.
Prezes Agencji przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw energii informacje, o których mowa w ust. 1.
1.
W sytuacjach, o których mowa w art. 32 działania interwencyjne ust. 1, Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, w drodze rozporządzenia, może włączyć do zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw zapasy handlowe, o ile zapasy te spełniają warunki określone w art. 8 zapasy interwencyjne ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę skalę zakłóceń w dostawach ropy naftowej lub paliw.
2.
Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa szczegółowo kategorie zapasów ropy naftowej lub paliw włączanych do zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, z uwzględnieniem obowiązujących klasyfikacji wyrobów.
1.
W sytuacjach, o których mowa w art. 32 działania interwencyjne ust. 1, Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części ograniczenia w zakresie obrotu paliwami, polegające na wyznaczeniu:
1)
maksymalnej ilości paliw sprzedawanych przez stacje paliw w ciągu doby lub
2)
maksymalnej ilości paliw, jaką jednorazowo może zakupić odbiorca, lub
3)
godzin sprzedaży paliw na stacjach paliw
- biorąc pod uwagę wielkość i rodzaj zakłóceń w dostawach ropy naftowej lub paliw oraz konieczność wywiązania się Rzeczypospolitej Polskiej z zobowiązań międzynarodowych.
2.
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się przyczyny wprowadzenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami, datę ich wprowadzenia oraz obszar i okres ich obowiązywania, a także rodzaje wprowadzanych ograniczeń.
1.
W sytuacjach, o których mowa w art. 32 działania interwencyjne ust. 1, Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić ograniczenia mające na celu zmniejszenie zużycia paliw przez odbiorców, polegające na wprowadzeniu:
1)
ograniczeń sprzedaży paliw przez sprzedaż tych paliw na podstawie wydanych odbiorcom pisemnych upoważnień do zakupu określonej ilości paliw, w określonym czasie,
2)
ograniczeń lub zakazu sprzedaży paliw na stacjach paliw do zbiorników innych niż zbiorniki paliwowe zamontowane w sposób trwały w pojazdach samochodowych,
3)
ograniczeń dopuszczalnej prędkości pojazdów samochodowych, określonej w art. 20 prędkości dopuszczalne w ruchu drogowym ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110),
4)
ograniczeń używania pojazdów samochodowych oraz jednostek pływających na morskich wodach wewnętrznych i na morzu terytorialnym, a także na śródlądowych drogach wodnych oraz ograniczeń w ruchu lotniczym,
5)
zakazu organizacji imprez motorowych,
6)
ograniczeń funkcjonowania transportu towarów i osób
- uwzględniając zadania i znaczenie odbiorców paliw dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli.
2.
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się przyczyny wprowadzenia ograniczeń, datę ich wprowadzenia oraz obszar i okres ich obowiązywania, a także rodzaje środków mających na celu ograniczenie zużycia paliw oraz rodzaje podmiotów wyłączonych ze stosowania ograniczeń, ze względu na ich znaczenie dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli.
1.
Nadawcy programów radiowych i telewizyjnych są obowiązani do niezwłocznego, nieodpłatnego podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu rozporządzeń, o których mowa w art. 40 rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczenia w zakresie obrotu paliwami, ust. 1 i art. 41 rozporządzenie w sprawie ograniczeń sprzedaży paliwa, ust. 1.
2.
Wojewodowie są obowiązani do ogłoszenia informacji o wydaniu rozporządzeń, o których mowa w art. 40 rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczenia w zakresie obrotu paliwami, ust. 1 i art. 41 rozporządzenie w sprawie ograniczeń sprzedaży paliwa, ust. 1, w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze ich właściwości.
1.
Przestrzeganie ograniczeń wprowadzonych na podstawie art. 40 rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczenia w zakresie obrotu paliwami, i art. 41 rozporządzenie w sprawie ograniczeń sprzedaży paliwa, podlega kontroli.
2.
Organami uprawnionymi do kontroli przestrzegania ograniczeń są:
1)
wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, w zakresie ograniczeń, o których mowa w art. 40 rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczenia w zakresie obrotu paliwami,
2)
wojewódzki komendant Policji lub wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w zakresie ograniczeń, o których mowa w art. 41 rozporządzenie w sprawie ograniczeń sprzedaży paliwa,
3.
Kontrole, o których mowa w ust. 1, są dokonywane na zasadach określonych w ustawach dotyczących tych organów.
4.
Koordynatorami działań kontrolnych są wojewodowie.
1.
Wojewodowie przygotowują plany działań, mające na celu zapewnienie wdrożenia ograniczeń, o których mowa w art. 40 rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczenia w zakresie obrotu paliwami i art. 41 rozporządzenie w sprawie ograniczeń sprzedaży paliwa, określające:
1)
sposób przygotowania i rozdziału upoważnień do zakupu paliw, o których mowa w art. 41 rozporządzenie w sprawie ograniczeń sprzedaży paliwa ust. 1 pkt 1;
2)
sposób koordynacji kontroli przestrzegania ograniczeń, o których mowa w art. 40 rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczenia w zakresie obrotu paliwami ust. 1 i art. 41 rozporządzenie w sprawie ograniczeń sprzedaży paliwa ust. 1;
3)
służby odpowiedzialne za rozdział upoważnień do zakupu paliw, o których mowa w art. 41 rozporządzenie w sprawie ograniczeń sprzedaży paliwa ust. 1;
4)
wykaz podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli, mających prawo pierwszeństwa do zaopatrywania się w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, mających siedzibę na obszarze ich właściwości, wraz z przewidywaną wielkością zapotrzebowania miesięcznego tych podmiotów na paliwa z uwzględnieniem podziału na poszczególne gatunki paliw.
2.
Plany, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw energii zatwierdza, w drodze decyzji, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Plany te podlegają corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 sierpnia lub w terminie 5 dni od dnia opublikowania rozporządzeń, o których mowa w art. 40 rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczenia w zakresie obrotu paliwami ust. 1 i art. 41 rozporządzenie w sprawie ograniczeń sprzedaży paliwa ust. 1.
3.
Zaktualizowane plany, o których mowa w ust. 1, podlegają zatwierdzeniu na zasadach określonych w ust. 2.
1.
Minister właściwy do spraw energii opracowuje oraz w razie potrzeby uaktualnia podręcznik działań interwencyjnych stanowiący zestaw procedur podejmowanych przez niego w sytuacji kryzysowej.
2.
Przy opracowaniu podręcznika działań interwencyjnych minister właściwy do spraw energii uwzględnia plany działań wojewodów, o których mowa w art. 44 plany działań dla zapewnienia wdrożenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami, oraz procedury przedsiębiorców, o których mowa w art. 31 zakłócenia w przywozie ropy naftowej lub paliw albo awaria w systemach.
Do informacji zawartych w dokumentach, o których mowa w art. 31 zakłócenia w przywozie ropy naftowej lub paliw albo awaria w systemach, oraz planach, o których mowa w art. 44 plany działań dla zapewnienia wdrożenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami ust. 1 pkt 4, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
1)
organy uprawnione do wydawania odbiorcom upoważnień, o których mowa w art. 41 rozporządzenie w sprawie ograniczeń sprzedaży paliwa ust. 1 pkt 1,
2)
wzory upoważnień do:
a) zakupu określonej ilości paliw, o których mowa w art. 41 rozporządzenie w sprawie ograniczeń sprzedaży paliwa ust. 1 pkt 1,
b) przeprowadzenia kontroli przestrzegania ograniczeń, o których mowa w art. 44 plany działań dla zapewnienia wdrożenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami ust. 1
- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności wydawania tych upoważnień.
1.
Minister właściwy do spraw energii powiadamia niezwłocznie Komisję Europejską oraz odpowiednie organy organizacji międzynarodowych, jeżeli wynika to ze zobowiązań międzynarodowych, o każdym przypadku obniżenia ilości zapasów interwencyjnych, które powoduje zmniejszenie tych zapasów poniżej poziomu określonego w art. 3 zapasy interwencyjne ropy naftowej lub paliw ust. 3, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 21e nadanie paliwom statusu zapasów specjalnych ust. 5.
2.
Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1)
oznaczenie daty obniżenia zapasów interwencyjnych;
2)
informacje o:
a) przyczynie obniżenia zapasów interwencyjnych,
b) podjętych działaniach mających na celu odtworzenie zapasów interwencyjnych,
c) przewidywanych zmianach w poziomie zapasów interwencyjnych do dnia ich odtworzenia.
3.
Minister właściwy do spraw energii powiadamia niezwłocznie Komisję Europejską oraz odpowiednie organy organizacji międzynarodowych o wprowadzeniu ograniczeń, o których mowa w art. 40 rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczenia w zakresie obrotu paliwami ust. 1 i art. 41 rozporządzenie w sprawie ograniczeń sprzedaży paliwa ust. 1.
1.
W przypadku gdy działania zastosowane na poziomie krajowym są niewystarczające do wyeliminowania zagrożeń, o których mowa w art. 32 działania interwencyjne ust. 1 pkt 1, minister właściwy do spraw energii, po uzyskaniu akceptacji Rady Ministrów, może wystąpić do Komisji Europejskiej lub odpowiednich organów innych organizacji międzynarodowych, jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, z wnioskiem o wszczęcie konsultacji w sprawie podjęcia wspólnych działań interwencyjnych.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności opis działań zastosowanych na poziomie krajowym oraz propozycje środków, jakie mogą być podjęte na poziomie międzynarodowym.
1.
Minister właściwy do spraw energii może, w drodze decyzji, w sytuacjach:
1)
zagrożeń, o których mowa w art. 3 cel tworzenia rezerw strategicznych ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1846), zwanej dalej „ustawą o rezerwach strategicznych”, innych niż określone w art. 32 działania interwencyjne ust. 1 pkt 1,
2)
konieczności wypełniania przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych, o których mowa w art. 3 cel tworzenia rezerw strategicznych ustawy o rezerwach strategicznych, innych niż określone w art. 32 działania interwencyjne ust. 1 pkt 2
– przenieść część zapasów agencyjnych w ilości odpowiadającej nie więcej niż 4 dniom średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej do rezerw strategicznych, o których mowa w ustawie o rezerwach strategicznych.
2.
Odtworzone wolumeny, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw energii przenosi, w drodze decyzji, do zapasów agencyjnych.
3.
Finansowanie odtworzenia wolumenów, o których mowa w ust. 1, odbywa się z rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na wniosek ministra właściwego do spraw energii.
4.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych uruchamia środki, o których mowa w ust. 3, w terminie gwarantującym odtworzenie zapasów agencyjnych zgodnie z powiadomieniem, o którym mowa w art. 47 powiadamianie o obniżeniu zapasów interwencyjnych lub wprowadzeniu ograniczeń, lub zaleceniami Komisji Europejskiej, o ile zostały wydane.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...