• Art. 25. - Opinie Rady
  29.03.2023
Obserwuj akt

Art. 25. zarz.mieniem państw.


Opinie Rady

1.
Rada, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, wydaje opinie, o których mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1–1c, na wniosek:
1)
podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa;
2)
państwowej osoby prawnej;
3)
spółki z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej;
4)
podmiotu, wobec którego spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 objaśnienie pojęć pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
5)
organu administracji rządowej lub państwowej osoby prawnej, w przypadku, o którym mowa w art. 19a wskazywanie kandydata na członka organu nadzorczego spółki ust. 1;
6)
organu uprawnionego do powoływania członków organu nadzorczego państwowej osoby prawnej.
2.
Wniosek o wydanie opinii, o których mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1–1c, zawiera:
1)
imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku gdy dana osoba nie posiada numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz adres zamieszkania kandydata;
2)
wskazanie wnioskodawcy;
3)
firmę, siedzibę i informacje o strukturze właścicielskiej podmiotu, do którego kandydat jest wskazywany;
4)
w przypadku gdy kandydat jest wskazywany na okres kadencji, wskazanie okresu oraz numeru kadencji;
5)
uzasadnienie wniosku;
6)
podpis złożony w imieniu wnioskodawcy.
3.
Do wniosku o wydanie opinii, o których mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1–1c, dołącza się:
1)
oświadczenia kandydata i informacje dotyczące:
a) wiedzy, umiejętności i doświadczenia, a w szczególności przebiegu pracy zawodowej i ukończonych szkoleń zawodowych,
b) funkcji pełnionych w organach innych podmiotów wraz ze wskazaniem, który z tych podmiotów jest spółką, o której mowa w art. 19c ograniczenie członkostwa w organizacjach nadzorczych spółek, oraz ze wskazaniem podmiotów lub organów, które wskazały kandydata do pełnienia funkcji w organach;
2)
poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego:
a) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych oraz
b) spełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 19 wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych ust. 1 pkt 1 lit. a–j;
3)
informację o niekaralności kandydata wydaną przez Krajowy Rejestr Karny opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 2 miesiące przed dniem złożenia wniosku, a w przypadku gdy kandydat ma miejsce zamieszkania poza Rzecząpospolitą Polską – informacje wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz właściwy organ państwa, w którym kandydat ma miejsce zamieszkania, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 2 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
4)
oświadczenia kandydata, złożone nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku, o:
a) braku okoliczności wymienionych w art. 19 wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych ust. 1 pkt 2–5 i ust. 5,
b) prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe,
c) sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata, w zakresie dotyczącym funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.
3a.
W przypadku gdy wniosek o wydanie opinii, o których mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1–1c, złoży podmiot lub organ inny niż określony w ust. 1, przewodniczący Rady lub inna osoba upoważniona przez niego zwraca wniosek wnioskodawcy.
4.
W przypadku gdy wniosek o wydanie opinii, o których mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1–1c, nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 i 3, przewodniczący Rady lub inna osoba upoważniona przez niego może, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, żądać uzupełnienia wniosku przez wnioskodawcę. Wnioskodawca uzupełnia wniosek w terminie wskazanym w żądaniu.
4a.
W przypadku skierowania żądania, o którym mowa w ust. 4, przepisu ust. 7 nie stosuje się.
5.
W przypadku skierowania żądania, o którym mowa w ust. 4, bieg terminu do wydania opinii, o których mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1–1c, rozpoczyna się w dniu doręczenia Radzie uzupełnienia wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie uzupełni wniosku we wskazanym terminie, wniosek jest zwracany wnioskodawcy.
6.
Do wniosku o wydanie opinii, o których mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1–1c, można dołączyć dokumenty i oświadczenia kandydata, dotyczące innych okoliczności mogących mieć wpływ na ocenę spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 19 wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych ust. 1–3 i 5.
7.
Niezajęcie stanowiska przez Radę w terminie określonym w ust. 1 jest równoznaczne z opinią pozytywną.
8.
Rada, wydając opinie, o których mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1–1c, ocenia, czy kandydat:
1)
posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, wymagane do pełnienia funkcji członka organu nadzorczego albo pełnomocnika wspólnika;
2)
spełnia ustawowe wymogi dla kandydata na członka organu nadzorczego albo pełnomocnika wspólnika, z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w art. 19c ograniczenie członkostwa w organizacjach nadzorczych spółek;
3)
daje rękojmię należytego pełnienia funkcji członka organu nadzorczego albo pełnomocnika wspólnika.
9.
Informacja o wydaniu pozytywnych opinii, o których mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1–1c, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
10.
Rada przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji jej zadań.
Art. 25. Opinie Rady - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...