• Art. 26. - Podmioty upra...
  29.03.2023
Obserwuj akt

Art. 26. zarz.mieniem państw.


Podmioty uprawnione do uzyskania opinii Rady

1.
O opinię, o której mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 4, mogą zwrócić się do Rady uprawnione do powoływania członka organu zarządzającego organy spółek:
1)
z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej;
2)
wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 zasady zarządzania mieniem państwowym pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
2.
Do wydawania opinii, o której mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 4, przepis art. 25 opinie Rady stosuje się odpowiednio, z tym że do wniosku o wydanie opinii dołącza się:
1)
oświadczenia kandydata i informacje dotyczące:
a) wiedzy, umiejętności i doświadczenia, a w szczególności przebiegu pracy zawodowej i ukończonych szkoleń zawodowych,
b) funkcji pełnionych w organach innych podmiotów wraz ze wskazaniem, który z tych podmiotów jest spółką, o której mowa w art. 19c ograniczenie członkostwa w organizacjach nadzorczych spółek, oraz ze wskazaniem podmiotów lub organów, które wskazały kandydata do pełnienia funkcji w organach;
2)
poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
3)
informację o niekaralności kandydata wydaną przez Krajowy Rejestr Karny opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 2 miesiące przed dniem złożenia wniosku, a w przypadku gdy kandydat ma miejsce zamieszkania poza Rzecząpospolitą Polską – informacje wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz właściwy organ państwa, w którym kandydat ma miejsce zamieszkania, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 2 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
4)
oświadczenia kandydata, złożone nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku, o:
a) spełnianiu wymogów określonych w art. 22 wymogi dla kandydatów na członków organów zarządzających,
b) prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe,
c) sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata.

Art. 26. Podmioty uprawnione do uzyskania opinii Rady - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...