• Art. 33b. - Przychody Fu...
  14.06.2024

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2024.0.125 t.j. - Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Obserwuj akt

Art. 33b. zarz.mieniem państw.


Przychody Funduszu Inwestycji Kapitałowych

1.
Przychodami Funduszu są w szczególności:
1)
wpłaty z zysku spółek, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 44);
2)
środki w wysokości 30% każdej wypłaconej dywidendy, a także zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, z akcji należących do Skarbu Państwa;
3)
środki z tytułu zwrotu pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, wraz z należnościami ubocznymi;
4)
dotacje celowe z budżetu państwa;
5)
odsetki od wolnych środków Funduszu, przekazanych w zarządzanie zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2.
Wpłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na rachunek Funduszu dokonuje właściwy naczelnik urzędu skarbowego w terminach przewidzianych dla urzędów obsługujących organy podatkowe do przekazywania dochodów budżetu państwa, o których mowa w przepisach dotyczących wykonywania budżetu państwa wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3.
Wpłaty środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, na rachunek Funduszu dokonuje dysponent właściwej części budżetowej:
1)
będący podmiotem uprawnionym do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w spółkach zobowiązanych do wypłaty dywidend, a także zaliczek na poczet przewidywanych dywidend lub
2)
będący organem nadzorującym państwową osobę prawną lub jednostkę uprawnioną do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa będących podmiotami uprawnionymi do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w spółkach zobowiązanych do wypłaty dywidend, a także zaliczek na poczet przewidywanych dywidend, lub
3)
będący podmiotem uprawnionym do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa będącej podmiotem uprawnionym do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w spółkach zobowiązanych do wypłaty dywidend, a także zaliczek na poczet przewidywanych dywidend, lub
4)
którego urząd obsługuje pełnomocnika Rządu, będącego podmiotem uprawnionym do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w spółkach zobowiązanych do wypłaty dywidend, a także zaliczek na poczet przewidywanych dywidend
– w terminach przewidzianych dla państwowych jednostek budżetowych do przekazywania dochodów budżetu państwa, o których mowa w przepisach dotyczących wykonywania budżetu państwa wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4.
Wpłaty środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dokonuje minister właściwy do spraw gospodarki w terminie 14 dni od ich otrzymania od przedsiębiorcy.
Art. 33b. Przychody Funduszu Inwestycji Kapitałowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...