• Art. 39. - Wniosek o wyr...
  04.03.2024
Obserwuj akt

Art. 39. zarz.mieniem państw.


Wniosek o wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych

1.
Z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 38 nadzór nad czynnościami prawnymi państwowych osób prawnych ust. 1 lub 2, występuje państwowa osoba prawna dokonująca czynności prawnej, wskazując:
1)
składniki aktywów trwałych, których dotyczy czynność prawna, z wyszczególnieniem danych ewidencyjnych identyfikujących składniki aktywów trwałych;
2)
wartość rynkową składników aktywów trwałych, których dotyczy czynność prawna, lub wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej;
3)
sposób rozporządzenia lub oddania do korzystania;
4)
podmiot, na rzecz którego nastąpi rozporządzenie lub oddanie do korzystania;
5)
uzasadnienie gospodarcze czynności prawnej.
2.
Do wniosku dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest państwową osobą prawną, chyba że osobowość prawna została nadana wnioskodawcy ustawą;
2)
dokumenty potwierdzające prawo do składników aktywów trwałych, których dotyczy czynność prawna;
3)
wycenę rzeczoznawcy określającą wartość rynkową składników aktywów trwałych, których dotyczy czynność prawna lub wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej albo oświadczenie wnioskodawcy określające tę wartość – jeżeli wartość rynkową składników aktywów trwałych można ustalić na podstawie opublikowanych cenników lub notowań giełdowych albo jeżeli koszt wyceny przewyższa 20% wartości bilansowej składników aktywów trwałych; oświadczenie wnioskodawcy nie dotyczy nieruchomości;
4)
projekt umowy, na podstawie której ma być dokonane rozporządzenie lub oddanie do korzystania;
5)
inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.
3.
Jeżeli złożony wniosek nie spełnia wymagań określonych w ust. 1 i 2, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem zwrotu wniosku. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu do dnia usunięcia braków.
4.
Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie miesiąca od dnia doręczenia organowi właściwemu wniosku spełniającego wymagania określone w ust. 1 i 2.
5.
W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia wniosku może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż o 30 dni. O przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia wniosku organ właściwy zawiadamia wnioskodawcę.
6.
Bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu do dnia otrzymania dodatkowej wyceny albo oceny prawidłowości wyceny, nie dłużej jednak niż na 2 miesiące, jeżeli:
1)
organ właściwy zleci sporządzenie dodatkowej wyceny nieruchomości lub wystąpi do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o dokonanie oceny prawidłowości tej wyceny albo wyceny, o której mowa w ust. 2 pkt 3, w trybie określonym w art. 157 ocena operatu szacunkowego ust. 1 albo 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub
2)
państwowa osoba prawna wystąpi do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o dokonanie oceny prawidłowości wyceny, stanowiącej załącznik do wniosku, o którym mowa w ust. 1.

Art. 39. Wniosek o wyrażenie zgody na rozporządzenie skła... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...