• Art. 5. - Gospodarka nab...
  28.03.2023

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Stan prawny aktualny na dzień: 28.03.2023

Dz.U.2021.0.1933 t.j. - Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Obserwuj akt

Art. 5. zarz.mieniem państw.


Gospodarka nabytym lub powierzonym mieniem Skarbu Państwa

1.
Organy administracji publicznej oraz kierownicy jednostek, kierując się zasadami określonymi w art. 4 zasady zarządzania mieniem państwowym, gospodarują nabytym lub powierzonym tym organom lub jednostkom mieniem Skarbu Państwa oraz mogą zbywać jego składniki, a w szczególności:
1)
zapewniają wycenę mienia;
2)
zabezpieczają mienie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
3)
wykonują czynności związane z naliczaniem należności za mienie udostępnione przed ich przejęciem oraz prowadzą windykację tych należności;
4)
współpracują z innymi organami, które na mocy przepisów odrębnych gospodarują mieniem oraz z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;
5)
podejmują czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na mieniu, o zapłatę należności za korzystanie z mienia, roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, stwierdzenie nabycia spadku, stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie;
6)
składają wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości oraz wpis w księdze wieczystej;
7)
zapewniają ochronę tego mienia.
2.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania i darowizny, a także likwidacji, uwzględniając konieczność ochrony interesów Skarbu Państwa.
3.
Państwowe osoby prawne mogą zbywać nieruchomości w trybie bezprzetargowym według ceny odpowiadającej cenie rynkowej na rzecz Skarbu Państwa w celu włączenia do Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11, 223 i 1551).
Art. 5. Gospodarka nabytym lub powierzonym mieniem Skarbu... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...