• Art. 103. - Uprawnienia ...
  08.12.2023
Obserwuj akt

Art. 103. zarządz.pr.autorskim


Uprawnienia ministra w przypadku niewłaściwego działania organizacji zbiorowego zarządzania

1.
W razie stwierdzenia, że organizacja zbiorowego zarządzania działa z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy nakładających na nią obowiązki, zezwolenia, statutu lub innych aktów wewnętrznych organizacji zbiorowego zarządzania, nie wykonuje należycie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, nieprawidłowo wykonuje obowiązek przekazywania informacji lub dokumentów, o którym mowa w art. 98 uprawnienia nadzorcze ministra ust. 1 pkt 1 lub 2, utrudnia albo uniemożliwia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 100 kontrola w siedzibie organizacji zbiorowego zarządzania lub jej jednostek, nie wykonuje wydanych w jej wyniku zaleceń lub nie wykonała w wyznaczonym terminie nakazu, o którym mowa w art. 101 nakaz opracowania i wykonania planu podziału i wypłaty przychodów, minister może, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu organizacji zbiorowego zarządzania do usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie:
1)
wystąpić do organizacji zbiorowego zarządzania z wnioskiem o odwołanie członka zarządu lub komisji rewizyjnej odpowiedzialnego za stwierdzone nieprawidłowości;
2)
nałożyć na osobę, o której mowa w pkt 1, karę pieniężną do wysokości trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 71 tryb pracy Komisji ust. 11;
3)
nałożyć na organizację zbiorowego zarządzania karę pieniężną w wysokości do 1 000 000 zł;
4)
cofnąć zezwolenie w części;
5)
cofnąć zezwolenie w całości.
2.
Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, minister uwzględnia także sytuację finansową organizacji zbiorowego zarządzania.
3.
Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, mogą być stosowane łącznie, przy czym kary pieniężne mogą być stosowane wielokrotnie w przypadku, gdy uchybienie nie zostało usunięte pomimo nałożenia tych kar.
4.
Zastosowanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2–5, następuje w drodze decyzji.
5.
Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej określa termin i sposób uiszczenia kary pieniężnej.
6.
Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie może być uiszczona z przychodów z praw podlegających podziałowi lub podzielonych między uprawnionych.
7.
Ostateczna decyzja o cofnięciu zezwolenia w całości albo części podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra.
Art. 103. Uprawnienia ministra w przypadku niewłaściwego ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...