• Art. 107. - Współpraca m...
  24.05.2024
Obserwuj akt

Art. 107. zarządz.pr.autorskim


Współpraca ministra z organami innych państw

1.
W celu wykonania zadań wynikających z niniejszej ustawy minister współpracuje z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym odpowiedzialnymi za nadzór nad zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania oraz innymi podmiotami, w szczególności z:
1)
Komisją Europejską;
2)
zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania oraz ich międzynarodowymi zrzeszeniami.
2.
Minister na należycie uzasadniony wniosek organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym odpowiedzialnego za nadzór nad zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania udziela bez zbędnej zwłoki informacji istotnych dla stosowania przepisów prawa wdrażających dyrektywę 2014/26/UE, w szczególności dotyczących działalności organizacji zbiorowego zarządzania mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
Minister na należycie uzasadniony wniosek organu, o którym mowa w ust. 2, o podjęcie odpowiednich działań wobec organizacji zbiorowego zarządzania mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i naruszającej przepisy niniejszej ustawy udziela zawierającej uzasadnienie odpowiedzi o podjętych działaniach w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wpływu wniosku.
4.
Minister może zwrócić się do organu, o którym mowa w ust. 2, z należycie uzasadnionym wnioskiem o:
1)
udzielenie informacji istotnych dla stosowania przepisów prawa wdrażających dyrektywę 2014/26/UE, w szczególności dotyczących działalności organizacji zbiorowego zarządzania mającej siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2)
podjęcie odpowiednich działań wobec organizacji zbiorowego zarządzania mającej siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i naruszającej przepisy prawa wdrażające dyrektywę 2014/26/UE.
5.
Minister może zawierać z organami, o których mowa w ust. 2, porozumienia o współpracy ułatwiającej wykonywanie przez niego nadzoru nad organizacjami zbiorowego zarządzania.
Art. 107. Współpraca ministra z organami innych państw - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...