• Art. 114. - Warunki zarz...
  01.10.2023
Obserwuj akt

Art. 114. zarządz.pr.autorskim


Warunki zarządzania zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

Warunkami wykonywania działalności, o której mowa w art. 113 wpis do rejestru niezależnych podmiotów zarządzających prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, są:
1)
publiczne udostępnienie przez niezależny podmiot zarządzający na swojej stronie internetowej i bieżące aktualizowanie podstawowych informacji dotyczących jego działalności obejmujących:
a) statut, o ile jego posiadanie jest wymagane przepisami prawa,
b) warunki zawierania z uprawnionymi i wypowiadania umów o zarządzanie ich prawami,
c) wzory standardowych umów licencyjnych,
d) standardowe stosowane stawki wynagrodzeń, łącznie ze zniżkami,
e) zasady podziału przychodów z praw między uprawnionych oraz dokonywania potrąceń od tych przychodów,
f) rodzaje utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, do których prawami niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać,
g) pola eksploatacji, na których niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać prawami,
h) kategorie uprawnionych, których prawami niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać,
i) terytorium, na którym będzie wykonywana działalność, o której mowa w art. 113 wpis do rejestru niezależnych podmiotów zarządzających prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
2)
posiadanie tytułu prawnego do zarządzania prawami, których ma dotyczyć umowa o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie.
Art. 114. Warunki zarządzania zarządzania prawami autorsk... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...