• Art. 115. - Wpis do reje...
  28.05.2024
Obserwuj akt

Art. 115. zarządz.pr.autorskim


Wpis do rejestru niezależnych podmiotów zarządzających

1.
Organem prowadzącym rejestr jest minister.
2.
Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek niezależnego podmiotu zarządzającego, który zawiera:
1)
firmę niezależnego podmiotu zarządzającego oraz jego siedzibę i adres;
2)
formę prawną niezależnego podmiotu zarządzającego i numer w rejestrze przedsiębiorców albo innym właściwym rejestrze;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4)
rodzaje utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, do których prawami niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać;
5)
pola eksploatacji, na których niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać prawami;
6)
kategorie uprawnionych, których prawami niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać;
7)
terytorium, na którym będzie wykonywana działalność, o której mowa w art. 113 wpis do rejestru niezależnych podmiotów zarządzających prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
3.
Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru niezależny podmiot zarządzający składa na piśmie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczenie następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że:
1)
dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru niezależnych podmiotów zarządzających są kompletne i zgodne z prawdą;
2)
znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do rejestru niezależnych podmiotów zarządzających, określone w ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi”.
4.
Klauzula, o której mowa w ust. 3, zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
5.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera również:
1)
firmę niezależnego podmiotu zarządzającego, jego siedzibę i adres;
2)
oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3)
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania niezależnego podmiotu zarządzającego wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
6.
Wpis do rejestru obejmuje dane określone w ust. 2.
7.
Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.
Art. 115. Wpis do rejestru niezależnych podmiotów zarządz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...