• Art. 121. - Ograniczenie...
  29.02.2024
Obserwuj akt

Art. 121. zarządz.pr.autorskim


Ograniczenie stosowania przepisów ustawy w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 120 przetwarzanie danych osobowych ust. 1, ogranicza się stosowanie przepisów art. 12 przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja oraz tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą i art. 15 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w ten sposób, że prawa osoby, której dane dotyczą, określone w tych przepisach realizowane są bezpłatnie raz na 6 miesięcy. W pozostałych przypadkach administrator ma prawo pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub kopii danych.
2.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 120 przetwarzanie danych osobowych ust. 1, przepisu art. 14 informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań określonych w rozdziałach 2 i 10–12.
3.
Przepisu art. 34 zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeśli administrator w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych wyda komunikat o naruszeniu i ogłosi go w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra.
4.
Administrator ogłasza ograniczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra.
5.
Dane osobowe, o których mowa w art. 120 przetwarzanie danych osobowych, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym przetwarzaniu ich niezgodnie z przepisami prawa oraz nadużyciom przy ich przetwarzaniu i są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji albo wykonania:
1)
zadań, o których mowa w rozdziałach 2 i 10–12, przez ministra;
2)
czynności, o których mowa w art. 120 przetwarzanie danych osobowych ust. 2–4, przez organizację zbiorowego zarządzania;
3)
obowiązków, o których mowa w rozdziałach 5 i 6, przez użytkownika;
4)
celu, o którym mowa w art. 48 uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania do uzyskiwania informacji i dokumentów, przez organizacje zbiorowego zarządzania i podmioty udzielające informacji lub udostępniające dokumenty, o których mowa w art. 48 uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania do uzyskiwania informacji i dokumentów.
6.
Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 5, polegają co najmniej na:
1)
dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających upoważnienie nadane przez administratora;
2)
pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.
Art. 121. Ograniczenie stosowania przepisów ustawy w zwią... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...