• Art. 18. - Zebranie dele...
  08.12.2023
Obserwuj akt

Art. 18. zarządz.pr.autorskim


Zebranie delegatów organizacji zbiorowego zarządzania

1.
Jeżeli organizacja zbiorowego zarządzania liczy ponad 300 członków, statut może przewidywać zamiast walnego zebrania członków zebranie delegatów albo zastąpienie walnego zebrania członków zebraniem delegatów.
2.
Prawo wyboru delegatów przysługuje członkom organizacji zbiorowego zarządzania. Delegatem może być wybrany każdy z tych członków.
3.
Zebranie delegatów składa się co najmniej:
1)
ze 100 delegatów – w przypadku organizacji zbiorowego zarządzania liczącej do 1000 członków;
2)
z 200 delegatów – w przypadku organizacji zbiorowego zarządzania liczącej ponad 1000 członków.
4.
Zasady wyboru delegatów określone w statucie zapewniają sprawiedliwy i wyważony sposób reprezentacji w zebraniu delegatów członków organizacji zbiorowego zarządzania, którzy należą do różnych kategorii uprawnionych, ze względu na:
1)
liczbę członków organizacji zbiorowego zarządzania należących do danej kategorii uprawnionych lub
2)
wysokość przychodów z praw uzyskiwanych przez członków organizacji zbiorowego zarządzania należących do danej kategorii uprawnionych, lub
3)
liczbę utworów lub przedmiotów praw pokrewnych członków organizacji zbiorowego zarządzania należących do danej kategorii uprawnionych, do których prawami ta organizacja zbiorowo zarządza.
5.
Statut może przewidywać, że prawo wyboru delegatów przysługuje również uprawnionym niebędącym członkami organizacji zbiorowego zarządzania, którzy zawarli z nią umowę o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. W takim przypadku delegatem może być wybrany również taki uprawniony. Delegatowi niebędącemu członkiem organizacji zbiorowego zarządzania przysługuje prawo głosowania na zebraniu delegatów wyłącznie w sprawach, o których mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 4–7. Przepisy ust. 4, art. 15 wykaz członków organizacji zbiorowego zarządzania ust. 1 i art. 21 pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu na walnym zebraniu członków stosuje się odpowiednio, w szczególności zapewnia się sprawiedliwy i wyważony sposób reprezentacji różnych kategorii uprawnionych w zebraniu delegatów.
6.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, statut określa czas trwania kadencji, szczegółowe zasady i tryb wyboru delegatów oraz tryb zwoływania zebrania delegatów, przy czym wybór delegatów jest dokonywany co najmniej raz na 4 lata.
7.
Do zebrania delegatów stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy oraz postanowienia statutu o walnym zebraniu członków.
Art. 18. Zebranie delegatów organizacji zbiorowego zarząd... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...