• Art. 19. - Zakres praw w...
  21.05.2024
Obserwuj akt

Art. 19. zarządz.pr.autorskim


Zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania

Uchwały walnego zebrania członków, poza innymi sprawami wymienionymi w statucie, wymaga:
1)
zatwierdzanie statutu i dokonywanie w nim zmian;
2)
wybór i odwoływanie członków zarządu, określanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z tytułu pełnionej funkcji, w tym świadczeń i uprawnień emerytalnych oraz odpraw;
3)
wybór i odwoływanie członków komisji rewizyjnej, określanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z tytułu pełnionej funkcji, w tym świadczeń i uprawnień emerytalnych oraz odpraw;
4)
zatwierdzanie regulaminu repartycji, określającego co najmniej zasady podziału przychodów z praw między uprawnionych, szczegółowe zasady wykorzystywania środków, o których mowa w art. 41 przeznaczenie niepobranych przychodów z praw ust. 1, oraz zasady dokonywania potrąceń od przychodów z praw;
5)
zatwierdzanie regulaminu określającego zasady dokonywania potrąceń od przychodów z praw na działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym;
6)
zatwierdzanie regulaminu inwestycyjnego, określającego zasady zarządzania przychodami z praw do czasu ich wypłaty uprawnionym, w tym ich inwestowania;
7)
zatwierdzanie regulaminu określającego zasady prowadzenia działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym;
8)
zatwierdzanie regulaminu określającego zasady i tryb rozpoznawania skarg, o których mowa w art. 94 umożliwienia składania skarg;
9)
zatwierdzanie strategii zarządzania ryzykiem;
10)
nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości oraz udziału w użytkowaniu wieczystym, a także ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
11)
udzielanie oraz zaciąganie pożyczki lub zaciąganie kredytu oraz ustanawianie zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu;
12)
tworzenie podmiotów zależnych od organizacji zbiorowego zarządzania ze względu na możliwość wyboru lub odwoływania przez tę organizację większości członków organów stanowiących podmiotu zależnego, zarządzających podmiotem zależnym lub kontrolujących działalność podmiotu zależnego, dysponowania większością głosów w organach podmiotu zależnego lub wywierania decydującego wpływu na działalność podmiotu zależnego;
13)
nabywanie przez organizację zbiorowego zarządzania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, udziałów lub akcji;
14)
wyrażanie zgody na uzyskanie przez organizację zbiorowego zarządzania członkostwa w innej osobie prawnej.
Art. 19. Zakres praw wymagających chwały walnego zebrania... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...