• Art. 25. - Komisja rewiz...
  30.09.2023
Obserwuj akt

Art. 25. zarządz.pr.autorskim


Komisja rewizyjna

1.
Komisja rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością organizacji zbiorowego zarządzania, w szczególności nadzoruje zgodność wykonywania obowiązków przez osoby kierujące działalnością tej organizacji z przepisami prawa, statutem, uchwałami walnego zebrania członków, regulaminem repartycji, o którym mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 4, i regulaminem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 6, oraz innymi aktami wewnętrznymi organizacji zbiorowego zarządzania.
2.
Statut może przyznawać komisji rewizyjnej kompetencje, o których mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 9–14, a także przewidywać, że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę komisji rewizyjnej przed dokonaniem innych wskazanych w statucie czynności. Jeżeli komisja rewizyjna odmówi udzielenia zgody, zarząd może w tej sprawie zwrócić się do walnego zebrania członków.
Art. 25. Komisja rewizyjna - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...