• Art. 59. - Podział i wyp...
  17.07.2024
Obserwuj akt

Art. 59. zarządz.pr.autorskim


Podział i wypłata przychodów z licencji wieloterytorialnych

1.
Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, dokonuje podziału i wypłaty przychodów z praw należnych uprawnionym niezwłocznie po zgłoszeniu faktycznego wykorzystania utworu, chyba że nie jest to możliwe z przyczyn leżących po stronie użytkownika.
2.
Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, udostępnia uprawnionym wraz z każdą płatnością dokonaną zgodnie z ust. 1 informacje określające co najmniej:
1)
okres i terytoria, w odniesieniu do których miało miejsce korzystanie z utworów związane z dokonywaną płatnością;
2)
wysokość przychodów z praw pobranych, podzielonych i wypłaconych oraz dokonanych potrąceń w odniesieniu do:
a) całości albo części każdego utworu objętego licencją wieloterytorialną na poszczególnych polach eksploatacji,
b) każdego użytkownika.
3.
Organizacja zbiorowego zarządzania, która udziela licencji wieloterytorialnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez inną organizację zbiorowego zarządzania zgodnie z art. 60 umowa o reprezentacji upoważniająca do udzielania licencji wieloterytorialnych i art. 61 umowa organizacji zbiorowego zarządzania udzielającej licencji wieloterytorialnych z inną organizacją zbiorowego zarządzania, przekazuje niezwłocznie organizacji upoważniającej przychody z praw, o których mowa w ust. 1, oraz udostępnia informacje, o których mowa w ust. 2. Organizacja upoważniająca jest odpowiedzialna za podział i wypłatę przychodów z praw oraz udostępnienie tych informacji uprawnionym, chyba że umowa o reprezentacji zawarta między tymi organizacjami stanowi inaczej.
Art. 59. Podział i wypłata przychodów z licencji wieloter... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...