• Art. 66. - Zgłoszenia ka...
  27.02.2024
Obserwuj akt

Art. 66. zarządz.pr.autorskim


Zgłoszenia kandydatów na arbitrów

1.
Minister ogłasza w co najmniej dwóch drukowanych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego, nie później niż na 60 dni przed upływem kadencji Komisji, informację o rozpoczęciu procedury powoływania arbitrów i wyznacza termin do przedstawiania kandydatów, nie krótszy niż 30 dni od dnia ogłoszenia.
2.
Kandydatów na arbitrów przedstawiają:
1)
organizacje zbiorowego zarządzania;
2)
stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców, wydawców lub producentów;
3)
organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;
4)
organizacje radiowe lub telewizyjne.
3.
Kandydat na arbitra posiada odpowiednią wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz:
1)
posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych lub nauk ekonomicznych lub
2)
jest wpisany na listę radców prawnych, adwokatów lub doradców inwestycyjnych lub do rejestru biegłych rewidentów.
4.
Arbitrem nie może być osoba:
1)
pełniąca funkcję w organie podmiotu, o którym mowa w ust. 2;
2)
skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe lub w stosunku do której orzeczono zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.
5.
Zgłoszenie kandydata na arbitra zawiera jego życiorys dokumentujący posiadaną wiedzę i doświadczenie, o których mowa w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, oraz pisemne oświadczenie o:
1)
wyrażeniu zgody na kandydowanie;
2)
stosunkach prawnych łączących go z podmiotami, o których mowa w ust. 2, w okresie 5 lat przed dniem złożenia oświadczenia;
3)
spełnianiu przesłanek określonych w ust. 3 pkt 1 lub 2;
4)
braku przesłanek określonych w ust. 4.
6.
Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymagań określonych w ust. 5, minister wzywa zgłaszającego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania.
7.
W przypadku zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 2–4, arbiter niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia, składa ponownie oświadczenie.
8.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 2–4 i ust. 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Art. 66. Zgłoszenia kandydatów na arbitrów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...