• Art. 69. - Wygaśnięcie m...
  14.06.2024
Obserwuj akt

Art. 69. zarządz.pr.autorskim


Wygaśnięcie mandatu lub odwołanie arbitra

1.
Przed upływem kadencji Komisji mandat arbitra wygasa w przypadku jego śmierci albo odwołania.
2.
Arbitra odwołuje minister w przypadku:
1)
zrzeczenia się pełnienia funkcji arbitra;
2)
uchylania się od pełnienia funkcji arbitra;
3)
skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe lub orzeczenia zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
4)
choroby uniemożliwiającej pełnienie funkcji arbitra, trwającej dłużej niż 6 miesięcy;
5)
niespełniania przesłanek określonych w art. 66 zgłoszenia kandydatów na arbitrów ust. 3 pkt 1 lub 2;
6)
objęcia funkcji w organie podmiotu, o którym mowa w art. 66 zgłoszenia kandydatów na arbitrów ust. 2.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, minister powołuje nowego arbitra, na zasadach określonych w art. 66 zgłoszenia kandydatów na arbitrów i art. 67 powołanie arbitrów, na okres do końca kadencji Komisji.
4.
W przypadku gdy arbiter, o którym mowa w ust. 1, był członkiem zespołu orzekającego, nowy członek zespołu orzekającego jest wyznaczany albo wybierany w trybie art. 75 rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych ust. 2–4. Bieg terminów, o których mowa w art. 75 rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych ust. 2 i 4, rozpoczyna się od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
Art. 69. Wygaśnięcie mandatu lub odwołanie arbitra - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...