• Art. 71. - Tryb pracy Ko...
  27.09.2023
Obserwuj akt

Art. 71. zarządz.pr.autorskim


Tryb pracy Komisji

1.
Pierwsze posiedzenie Komisji odbywa się w terminie 14 dni od dnia jej powołania.
2.
Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi minister. Na posiedzeniu tym arbitrzy dokonują wyboru przewodniczącego Komisji ze swojego grona.
3.
Wybór przewodniczącego Komisji jest dokonywany większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 16 arbitrów.
4.
W przypadku niedokonania wyboru przewodniczącego Komisji na pierwszym posiedzeniu Komisji, przewodniczącego Komisji powołuje minister, w terminie 14 dni od dnia zakończenia posiedzenia Komisji.
5.
Wniosek o odwołanie arbitra z funkcji przewodniczącego Komisji, ze wskazaniem kandydata na to stanowisko, może złożyć co najmniej siedmiu arbitrów lub minister.
6.
Przewodniczący Komisji, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, zwołuje posiedzenie Komisji, na którym wniosek poddaje się pod głosowanie na zasadach określonych w ust. 3.
7.
Minister odwołuje przewodniczącego Komisji w przypadku uchylania się od pełnienia tej funkcji lub niezdolności uniemożliwiającej jej pełnienie trwającej dłużej niż 2 miesiące lub zrzeczenia się pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji. Do wyboru nowego przewodniczącego Komisji stosuje się przepisy ust. 2–4.
8.
Do zadań przewodniczącego Komisji należy reprezentowanie Komisji i organizacja jej pracy, w tym:
1)
zwoływanie posiedzeń Komisji;
2)
wyznaczanie lub odwoływanie członków zespołów orzekających na zasadach określonych w art. 75 rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych ust. 2, 4 i 5 oraz art. 79 zobowiązanie do odwołania członków zespołu orzekającego i powołania nowych członków;
3)
wyznaczanie mediatorów na zasadach określonych w art. 85 postępowanie mediacyjne ust. 3;
4)
zwoływanie pierwszego posiedzenia zespołu orzekającego;
5)
wykonywanie czynności, o których mowa w art 64–66 i art. 261 obowiązek uiszczania opłat i kosztów postępowania ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, oraz przekazywanie sprawy do rozpoznania przez właściwy zespół orzekający;
6)
przekazywanie ministrowi orzeczeń kończących postępowanie do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego.
9.
Obsługę techniczno-organizacyjną Komisji zapewnia urząd obsługujący ministra.
10.
Przewodniczący Komisji nie może być członkiem zespołu orzekającego.
11.
Przewodniczącemu Komisji przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, za poprzedni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wypłacane z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra.
Art. 71. Tryb pracy Komisji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...