• Art. 91. - Roczne sprawo...
  25.02.2024
Obserwuj akt

Art. 91. zarządz.pr.autorskim


Roczne sprawozdanie z działalności organizacji zbiorowego zarządzania

1.
Organizacja zbiorowego zarządzania sporządza roczne sprawozdanie z działalności za każdy rok obrotowy.
2.
Roczne sprawozdanie z działalności zawiera:
1)
sprawozdanie podstawowe;
2)
sprawozdanie finansowe;
3)
sprawozdanie z wykorzystania potrąceń, o których mowa w art. 36 przeznaczenie przychodów z praw pkt 4.
3.
Dane finansowe zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, dotyczące przychodów z praw, dokonanych od nich potrąceń, kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi i innych usług świadczonych przez organizację zbiorowego zarządzania na rzecz uprawnionych oraz środków przeznaczonych na prowadzoną przez organizację zbiorowego zarządzania działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym, wynikają z ewidencji księgowej.
4.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, oraz dane finansowe zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, podlegają badaniu przez biegłego rewidenta.
5.
W wyniku przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 4, biegły rewident sporządza na piśmie sprawozdanie z badania, o którym mowa w art. 83 sprawozdanie biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, 1723 i 1843), w którym dodatkowo zawiera informację, czy dane finansowe zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, zostały przedstawione zgodnie z wymogiem określonym w ust. 3 oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 92 rozporządzenie w sprawie zakresu sprawozdań organizacji zbiorowego zarządzania.
6.
Organizacja zbiorowego zarządzania przekazuje ministrowi zatwierdzone roczne sprawozdanie z działalności, wraz ze sprawozdaniem z badania, o którym mowa w ust. 5, oraz podaje je do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia danego roku obrotowego. Dokumenty te pozostają publicznie dostępne na stronie internetowej organizacji zbiorowego zarządzania.
Art. 91. Roczne sprawozdanie z działalności organizacji z... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...