• Zarządzenie Nr 44 Ministr...
  30.05.2024

Zarządzenie Nr 44 Ministra Finansów w sprawie określenia szczegółowych warunków odbywania praktyki oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora kontroli skarbowej

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Zarządzenie Nr 44 Ministra Finansów z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków odbywania praktyki oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora kontroli skarbowej

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zarządzenie określa szczegółowe warunki odbywania praktyki oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora kontroli skarbowej.
Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej;
2)
Departamencie - rozumie się przez to Departament Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów;
3)
urzędzie - rozumie się przez to urząd kontroli skarbowej oraz urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
4)
dyrektorze urzędu - rozumie się przez to dyrektora urzędu kontroli skarbowej albo dyrektora komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
5)
kandydacie - rozumie się przez to odbywającego praktykę pracownika urzędu;
6)
opiekunie - rozumie się przez to bezpośredniego przełożonego kandydata lub inną osobę wskazaną przez dyrektora urzędu;
7)
organach administracji skarbowej - rozumie się przez to dyrektora urzędu kontroli skarbowej, dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej oraz naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celnego, dyrektora komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
8)
egzaminie - rozumie się przez to egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej;
9)
komisji - rozumie się przez to Komisję Egzaminacyjną powołaną do przeprowadzenia egzaminu;
10)
Przewodniczącym - rozumie się przez to Przewodniczącego komisji;
11)
zdającym - rozumie się przez to osobę przystępującą do egzaminu.

Rozdział 2. Praktyka

Dyrektor urzędu może skierować pracownika urzędu, za jego zgodą lub na jego wniosek, do odbycia praktyki.
Praktyka polega na odbyciu stażu zawodowego w wyznaczonych przez dyrektora urzędu komórkach organizacyjnych urzędu, a w szczególności na uczestnictwie w postępowaniach kontrolnych lub postępowaniach przygotowawczych.
1.
Praktyka zaczyna się nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku lub wyrażenia zgody przez pracownika, o których mowa w § 3.
2.
Odbycie praktyki w innych komórkach organizacyjnych urzędu niż komórka, w której zatrudniony jest kandydat, powinno rozpocząć się po upływie co najmniej 3 miesięcy od rozpoczęcia praktyki.
1.
W trakcie odbywania praktyki kandydat podlega, nie częściej niż 2 razy w roku, okresowym sprawdzianom wiedzy.
2.
Kandydat, który uzyskał negatywny wynik ze sprawdzianu wiedzy, ma prawo przystąpić do niego ponownie.
3.
Terminy oraz zakres okresowych sprawdzianów wiedzy określa dyrektor urzędu, który skierował pracownika do odbycia praktyki.
1.
Zadaniem opiekuna jest udzielanie kandydatowi pomocy w realizacji praktyki oraz czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem.
2.
Opiekun, w uzgodnieniu z kierującymi komórkami organizacyjnymi urzędu, w których kandydat ma odbywać praktykę, planuje i organizuje szczegółowy przebieg praktyki.
1.
Przebieg praktyki dokumentowany jest w dzienniku praktyki.
2.
Dziennik praktyki zawiera:
1)
informacje o odbytym stażu zawodowym w komórkach organizacyjnych urzędu, w tym o zakresie postępowań kontrolnych lub postępowań przygotowawczych, w których uczestniczył kandydat;
2)
informacje o zaliczeniu okresowych sprawdzianów wiedzy;
3)
opinie kierujących komórkami organizacyjnymi urzędu, w których kandydat odbywał praktykę;
4)
opinie inspektorów kontroli skarbowej, prowadzących postępowania kontrolne lub postępowania przygotowawcze, w których kandydat uczestniczył;
5)
opinię opiekuna.
Praktyka kończy się sporządzeniem przez opiekuna opinii z przebiegu praktyki wraz z oceną przygotowania kandydata do samodzielnego wykonywania obowiązków inspektora kontroli skarbowej. Opinia powinna uwzględniać:
1)
wyniki okresowych sprawdzianów wiedzy;
2)
udział w postępowaniach kontrolnych lub postępowaniach przygotowawczych;
3)
opinie, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 i 4.

Rozdział 3. Egzamin

1.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej powołuje spośród pracowników organów administracji skarbowej Komisję do przeprowadzenia egzaminu i określa tryb jej pracy.
2.
W skład komisji wchodzą: Przewodniczący, wiceprzewodniczący komisji, sekretarz oraz co najmniej 2 członków.
Do zadań komisji należy w szczególności:
1)
przygotowywanie testów egzaminacyjnych;
2)
przeprowadzenie egzaminów;
3)
sprawdzanie i ocena testów egzaminacyjnych.
1.
Egzamin przeprowadzany jest co najmniej raz w roku kalendarzowym.
2.
Przewodniczący zamieszcza na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, nie później niż 3 miesiące przed terminem egzaminu, informację o terminie jego przeprowadzenia oraz wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane zagadnienia stanowią podstawę opracowania pytań testowych.
3.
Zdający składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji, o której mowa w ust. 2, z załączonym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby egzaminu. Wniosek może być wnoszony pisemnie albo w formie elektronicznej, na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu, w którym zatrudniony jest zdający.
4.
Organy administracji skarbowej przesyłają do Departamentu, w terminie 30 dni od dnia opublikowania informacji, o której mowa w ust. 2, listy zdających.
5.
Naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celnych przesyłają listy, o których mowa w ust. 4, za pośrednictwem odpowiednio dyrektora właściwej izby skarbowej albo dyrektora właściwej izby celnej.
Przewodniczący zamieszcza, nie później niż w terminie 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, na stronie Ministerstwa Finansów, listę zdających dopuszczonych do egzaminu wraz z informacją o miejscu jego przeprowadzenia.
1.
Zdający zobowiązani są do poinformowania, w formie pisemnej, Przewodniczącego przed wyznaczonym terminem egzaminu o nieprzystąpieniu do egzaminu.
2.
W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu bez uprzedniego poinformowania Przewodniczącego zgodnie z ust. 1, zdający nie może przystąpić do egzaminu w najbliższym wyznaczonym terminie.
Zakres egzaminu obejmuje zagadnienia z następujących dziedzin:
1)
kontroli skarbowej;
2)
postępowania administracyjnego;
3)
ordynacji podatkowej;
4)
materialnego prawa podatkowego;
5)
prawa dewizowego;
6)
prawa handlowego;
7)
rachunkowości;
8)
finansów publicznych;
9)
prawa karnego skarbowego.
1.
Egzamin ma formę testu i składa się z 60 pytań.
2.
Za każdą prawidłową odpowiedź zdający otrzymuje 2 punkty, za brak odpowiedzi 0 punktów, a za odpowiedź nieprawidłową minus 1 punkt.
3.
Podstawę oceny stanowią odpowiedzi udzielone przez zdającego na arkuszu odpowiedzi w sposób trwały i czytelny.
4.
Pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje zdający, który uzyskał co najmniej 84 punkty.
1.
Egzamin przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach umożliwiających zdającym samodzielną pracę, a członkom komisji - nadzór na przebiegiem egzaminu.
2.
Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający jest obowiązany okazać dowód tożsamości albo legitymację służbową.
3.
Przed rozpoczęciem egzaminu Przewodniczący albo wiceprzewodniczący komisji informuje zdających o sposobie przeprowadzenia egzaminu, przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie egzaminu oraz zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi.
4.
Przed rozpoczęciem egzaminu zdający otrzymuje egzemplarz testu egzaminacyjnego, arkusz odpowiedzi, kartę oznaczoną numerem ewidencyjnym oraz kopertę. Na karcie oznaczonej numerem ewidencyjnym zdający umieszcza swoje imię i nazwisko oraz nazwę organu administracji skarbowej, w którym jest zatrudniony. Numer ewidencyjny zdający umieszcza na arkuszu odpowiedzi.
5.
Po zakończeniu egzaminu zdający oddaje komisji arkusz odpowiedzi wraz z egzemplarzem testu egzaminacyjnego oraz w zaklejonej kopercie kartę oznaczoną numerem ewidencyjnym.
6.
Egzamin trwa 50 minut.
1.
W trakcie egzaminu zabronione jest korzystanie z materiałów pomocniczych oraz porozumiewanie się z innymi osobami.
2.
Przewodniczący albo wiceprzewodniczący komisji wyklucza z udziału w egzaminie zdającego, który w trakcie egzaminu posługiwał się materiałami pomocniczymi, porozumiewał się z innymi osobami lub zakłócał przebieg egzaminu. Wykluczenie z udziału w egzaminie zostaje odnotowane w protokole, o którym mowa w § 19 ust. 3. W przypadku wykluczenia przepis § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3.
Opuszczenie przez zdającego sali egzaminacyjnej jest równoznaczne z zakończeniem przez zdającego egzaminu. Z zastrzeżeniem ust. 4, zdający nie może opuścić sali, jeżeli do końca egzaminu pozostało nie więcej niż 10 minut.
4.
W trakcie egzaminu, w uzasadnionych przypadkach, członek komisji może wyrazić zgodę na opuszczenie sali egzaminacyjnej przez zdającego. Na czas nieobecności zdający przekazuje członkowi komisji arkusz odpowiedzi oraz test egzaminacyjny.
1.
Po zakończeniu egzaminu komisja dokonuje sprawdzenia odpowiedzi udzielonych na arkuszach odpowiedzi.
2.
Po sprawdzeniu odpowiedzi komisja dokonuje rozkodowania arkuszy odpowiedzi.
3.
Z przebiegu egzaminu, sprawdzenia oraz z rozkodowania arkuszy odpowiedzi komisja sporządza protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji biorący udział w przeprowadzaniu egzaminu, sprawdzeniu odpowiedzi oraz rozkodowywaniu arkuszy odpowiedzi.
1.
Przewodniczący zamieszcza na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, wyniki egzaminu podając numer ewidencyjny karty, nazwę jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest zdający oraz liczbę otrzymanych punktów.
2.
Zdającemu przysługuje prawo wglądu do arkusza odpowiedzi, oznaczonego jego numerem ewidencyjnym karty, w terminie 21 dni od dnia opublikowania wyników egzaminu.
3.
Od wyniku egzaminu nie przysługuje odwołanie.
1.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wydaje zaświadczenia potwierdzające uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu w terminie 30 dni od dnia opublikowania wyników egzaminu. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do zarządzenia.
2.
Przewodniczący przesyła zdającemu zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia podpisania, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest zdający.
1.
Obsługę administracyjno-biurową egzaminu zapewnia Departament.
2.
Departament prowadzi rejestr osób, które uzyskały zaświadczenia potwierdzające otrzymanie pozytywnego wyniku z egzaminu.

Rozdział 4. Przepisy przejściowe i końcowe

Do kandydatów, którzy rozpoczęli odbywanie praktyki przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia w zakresie zasad odbywania praktyki stosuje się przepisy dotychczasowe.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków odbywania praktyki oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora kontroli skarbowej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 12, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 4, poz. 30).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...