• Zarządzenie Nr 97 Prezesa...
  29.09.2023

Zarządzenie Nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu ds. Realizacji Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Zarządzenie Nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu ds. Realizacji Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

Obserwuj akt

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.)) zarządza się, co następuje:

1.
Tworzy się Zespół do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, zwany dalej „Zespołem".
2.
Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
Do zadań Zespołu należy:
1)
inicjowanie działań, mających na celu rozwój i efektywne wdrażanie Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, zwanego dalej „Programem", obejmujących w szczególności dostosowanie do potrzeb tego Programu:
a) przepisów prawnych oraz struktur organizacyjnych,
b) infrastruktury technicznej oraz standardów informatycznych zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,
c) form współdziałania realizujących Program jednostek organizacyjnych,
d) harmonogramu realizacji poszczególnych zadań określonych w Programie;
2)
inicjowanie, w oparciu o środki finansowe Unii Europejskiej, Banku Światowego oraz pochodzące z innych źródeł pozabudżetowych, projektów, mających w szczególności na celu poprawę jakości i wiarygodności informacji o nieruchomościach, gromadzonych
w rejestrach publicznych wchodzących w skład zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, a także poprawę dostępności do tych informacji;
3)
dokonywanie okresowej oceny postępu prac w zakresie wdrażania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący – Pełnomocnik Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach;
2)
wiceprzewodniczący:
a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych w randze sekretarza lub podsekretarza stanu,
b) przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości w randze sekretarza lub podsekretarza stanu,
c) Główny Geodeta Kraju;
3)
pozostali członkowie:
a) przedstawiciele, w randze sekretarza lub podsekretarza stanu:
– ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
– ministra właściwego do spraw informatyzacji,
– Ministra Obrony Narodowej,
– ministra właściwego do spraw rolnictwa,
– ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
– ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
– ministra właściwego do spraw środowiska,
– ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
b) Prezes lub Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego.
2.
Przewodniczący Zespołu, zwany dalej „Przewodniczącym”, powołuje sekretarza Zespołu spośród pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
3.
Przewodniczący może zapraszać inne osoby do udziału w pracach Zespołu.
1.
Zespół działa kolegialnie.
2.
Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 5 członków Zespołu.
3.
Regulamin uchwalony przez Zespół, na wniosek przewodniczącego, określa szczegółowy tryb prac tego Zespołu.
1.
Przewodniczący może zapraszać ekspertów do udziału w pracach Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.
2.
Przewodniczący, w celu rozpatrywania spraw niewymagających udziału wszystkich członków Zespołu, może powoływać podzespoły.
Organy administracji rządowej, na wniosek przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka Zespołu, udzielają pomocy przy wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje lub dokumenty.
Przewodniczący, co najmniej 2 razy w roku, składa Prezesowi Rady Ministrów sprawozdania z działalności Zespołu, w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2, w terminach do dnia 31 lipca oraz do dnia 31 stycznia roku następnego.
1.
Za udział w posiedzeniach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
2.
Ekspertom oraz innym osobom uczestniczącym w posiedzeniach Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności z tytułu krajowych podróży służbowych pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej.
3.
Przewodniczący, w razie potrzeby uzyskania specjalistycznych opinii lub ekspertyz w zakresie szerszym niż przewidziane w § 6, lub niemożliwych do opracowania na posiedzeniach Zespołu, może zlecić ich opracowanie powołanemu ekspertowi. Zlecenie jest realizowane za pośrednictwem Głównego Geodety Kraju na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.
Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Główny Urząd Geodezji i Kartografii we współpracy z sekretarzem Zespołu.
Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu na potrzeby, o których mowa w § 8, ust. 2 i 3, są pokrywane z budżetu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Sprawy prowadzone przez Zespół do spraw Realizacji Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, utworzony na podstawie zarządzenia nr 140 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Realizacji Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, przejmuje Zespół, o którym mowa w § 1.
Traci moc zarządzenie nr 140 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Realizacji Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...