• Art. 117. - Przepisy dos...
  27.03.2023
Obserwuj akt

Art. 117. zas.zarz.mieniem pań


Przepisy dostosowujące i przejściowe

1.
Z dniem 1 stycznia 2017 r. likwiduje się:
1)
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 14 zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w brzmieniu dotychczasowym;
2)
Fundusz Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 14 zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w brzmieniu dotychczasowym;
3)
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 14 zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w brzmieniu dotychczasowym.
2.
Uprawnienia i obowiązki Skarbu Państwa w odniesieniu do umów zawartych przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 2 kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa pkt 8a ustawy uchylanej w art. 133 utrata mocy ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa wykonuje Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
3.
Środki zlikwidowanego Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w wysokości równej zobowiązaniom tego funduszu istniejącym na dzień jego likwidacji przeznacza się na dotacje celowe dla Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ust. 2, w szczególności na wykonanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z zawartych umów.
4.
Dotacji celowych, o których mowa w ust. 3, udziela Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw gospodarki.
4a.
Środki, o których mowa w ust. 3, nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.) Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
5.
Kwota dotacji celowej dla Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie równa jest wysokości zobowiązań Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w danym roku wynikających z zawartych umów, o których mowa w ust. 2.
6.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wykonuje uprawnienia w odniesieniu do nieściągniętych należności i nieuregulowanych zobowiązań zlikwidowanego funduszu, o którym mowa w art. 56 cofnięcie pozwolenia na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 14 zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w brzmieniu dotychczasowym.
7.
Środki zgromadzone na dzień likwidacji na rachunku Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, pomniejszone o istniejące w tym dniu zobowiązania tego funduszu, przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Akcje uzyskane w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obejmuje Skarb Państwa.
8.
Środki zgromadzone na dzień likwidacji na rachunkach Funduszu Skarbu Państwa oraz Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, pomniejszone o wymagalne w tym dniu zobowiązania tych funduszy, stanowią przychód budżetu państwa.
9.
Nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania zlikwidowanego Funduszu Skarbu Państwa stają się zobowiązaniami i należnościami budżetu państwa, przy czym należności i zobowiązania powstałe z tytułu wykonywania zadań przez wojewodów na podstawie art. 7b zadania wojewody ust. 1 ustawy uchylanej w art. 133 utrata mocy ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, przejmują wojewodowie, a pozostałe należności i zobowiązania przejmuje minister właściwy do spraw budżetu.
10.
Nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania zlikwidowanego Funduszu Nauki i Technologii Polskiej stają się zobowiązaniami i należnościami budżetu państwa, a pozostałe należności i zobowiązania przejmuje minister właściwy do spraw budżetu.
11.
Postępowania w sprawie przyznania środków finansowych w ramach Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej ustanowionego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2010 r. o ustanowieniu Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i do tego dnia niezakończone ostateczną decyzją, podlegają umorzeniu z mocy prawa.
Art. 117. Przepisy dostosowujące i przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...