• Art. 97. - Przepisy dost...
  27.03.2023
Obserwuj akt

Art. 97. zas.zarz.mieniem pań


Przepisy dostosowujące i przejściowe

1.
Pracownicy zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przy realizacji zadań, które zostają przekazane niniejszą ustawą oraz ustawą wprowadzaną w art. 1 wejście w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, mogą zostać przeniesieni za ich zgodą, w drodze porozumienia pracodawców, do urzędów obsługujących organy lub państwowych jednostek organizacyjnych, które przejmują te zadania.
2.
Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zawiadomić na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy.
3.
Stosunki pracy z pracownikami zatrudnionymi w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, którzy nie zostali przeniesieni na podstawie porozumienia, o którym mowa w ust. 1, wygasają z dniem zakończenia likwidacji urzędu.
4.
W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 3, pracownikom przysługuje odprawa pieniężna przewidziana dla pracowników w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474).
5.
Przepisu ust. 3 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, 1605 i 1807).
6.
Pracownikom urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa nie przysługuje prawo do odprawy pieniężnej wypłacanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyjęli propozycję zatrudnienia w innym urzędzie lub jednostce organizacyjnej.
Art. 97. Przepisy dostosowujące i przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...