• Zasady działania CATALYST
  18.05.2024

Zasady działania CATALYST

Stan prawny aktualny na dzień: 18.05.2024

Obserwuj akt

Rozdział I, Postanowienia ogólne

1.
Catalyst stanowi prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwaną dalej „Giełdą” oraz BondSpot S.A. zwany dalej „BondSpot”, system obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi na organizowanych przez te podmioty rynkach.
2.
Catalyst nie jest wyodrębnioną formą obrotu zorganizowanego ani też nie powinien być formalnie utożsamiany z prawnie zdefiniowaną formą obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów prawa regulujących zorganizowany obrót instrumentami finansowymi i według kwalifikacji prawnych wynikających z tych przepisów.
Giełda oraz BondSpot zapewniają, aby przepisy stanowione przez Giełdę albo BondSpot, dotyczące poszczególnych rynków lub systemów obrotu były, w zakresie normowanym przez przepisy, zharmonizowane z niniejszymi Zasadami.
Pojęcia niezdefiniowane w Zasadach są rozumiane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa obowiązującymi na krajowym rynku regulowanym, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) oraz przepisami regulaminów obowiązujących na poszczególnych rynkach lub w systemach obrotu w ramach Catalyst.
Catalyst obejmuje:
1)
rynek regulowany prowadzony przez Giełdę (Rynek regulowany detaliczny),
2)
rynek regulowany prowadzony przez BondSpot (Rynek regulowany hurtowy),
3)
alternatywny system obrotu prowadzony przez Giełdę (Alternatywny system obrotu detaliczny),
4)
alternatywny system obrotu prowadzony przez BondSpot (Alternatywny system obrotu hurtowy),
- zwane dalej: „rynkami Catalyst”.
Skierowanie dłużnych instrumentów finansowych do systemu Catalyst polega na dopuszczeniu / wprowadzeniu danej emisji dłużnych instrumentów finansowych do obrotu na rynkach Catalyst.
1.
Dłużne instrumenty finansowe, które są przedmiotem ubiegania się o skierowanie do obrotu na rynkach Catalyst powinny być zdematerializowane.
2.
Dłużne instrumenty finansowe nie będące przedmiotem ubiegania się o skierowanie do obrotu na rynkach Catalyst mogą nie podlegać dematerializacji.

Rozdział II, Obowiązki informacyjne emitentów dłużnych instrumentów finansowych

1.
Emitenci dłużnych instrumentów finansowych skierowanych do obrotu na Catalyst zobowiązani są do przekazywania informacji bieżących i okresowych zgodnie z przepisami prawa lub przepisami właściwych regulaminów.
2.
Informacje bieżące i okresowe powinny:
1)
zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny,
2)
być sporządzone w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta lub na cenę lub wartość instrumentów finansowych.
3.
Obowiązek przekazywania informacji bieżących i okresowych powstaje począwszy odpowiednio od dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub od dnia wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, chyba że przepisy prawa lub przepisy właściwych regulaminów obowiązujących na rynkach Catalyst wskazują wcześniejszy moment rozpoczęcia wykonywania tego obowiązku.
4.
Informacje bieżące i okresowe są niezwłocznie po ich przekazaniu publikowane na stronie internetowej Catalyst.
1.
Emitenci dłużnych instrumentów finansowych, dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych w ramach Catalyst i wprowadzonych jednocześnie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę lub alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot, przekazują informacje bieżące i okresowe, w zakresie i w terminach, w jakich zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub przepisami regulaminów właściwych rynków Catalyst, informacje te są przekazywane na danym rynku regulowanym Catalyst.
2.
Emitenci dłużnych instrumentów finansowych, wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę lub do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot, przekazują informacje bieżące oraz następujące informacje okresowe:
1)
raporty roczne - w przypadku emitentów będących jednostkami samorządu terytorialnego, lub w przypadku, gdy emisja jest gwarantowana przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski ,
2)
raporty roczne oraz raporty półroczne – w przypadku pozostałych emitentów.
3.
Szczegółowy zakres, wymogi oraz terminy przekazywania informacji bieżących i okresowych dla emitentów, o których mowa w ust. 2, określają przepisy właściwych regulaminów rynków Catalyst.
1.
Emitenci dłużnych instrumentów finansowych, dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych Catalyst i wprowadzonych jednocześnie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę lub do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot, przekazują informacje bieżące i okresowe w języku w jakim, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, informacje te są przekazywane na danym rynku regulowanym Catalyst.
2.
Emitenci dłużnych instrumentów finansowych, wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę lub do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot, przekazują informacje bieżące i okresowe, według wyboru emitenta, w języku polskim lub języku angielskim. Wraz z przekazaniem pierwszej informacji bieżącej lub okresowej emitent powinien określić w jakim języku będą one przekazywane, chyba że informacje te przekazywane będą w obu wersjach językowych. Emitent zobowiązany jest do uprzedniego opublikowania na stronie internetowej Catalyst informacji o zmianie decyzji w powyższym zakresie.

Rozdział III, Zasady kierowania dłużnych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego na Catalyst

1.
Skierowanie dłużnych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego może polegać na:
1)
dopuszczeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę oraz rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot, albo
2)
dopuszczeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę oraz wprowadzeniu jej do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot, albo
3)
dopuszczeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot oraz wprowadzeniu jej do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę, albo
4)
wprowadzeniu emisji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę oraz alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot.
2.
W uzasadnionych przypadkach, wynikających ze szczególnych potrzeb obrotu, na wniosek emitenta, dłużne instrumenty finansowe mogą zostać dopuszczone lub wprowadzone na każdy z rynków Catalyst lub wyłącznie na jeden z nich.
3.
Skierowanie dłużnych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego następuje na wniosek emitenta składany do Giełdy lub BondSpot.
1.
W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 2, dopuszczenie dłużnych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę stanowi podstawę do wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot.
2.
W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 3, dopuszczenie dłużnych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot stanowi podstawę do wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę.
1.
Wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę stanowi podstawę do wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot.
2.
Wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych jedynie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę lub jedynie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot następuje po spełnieniu wymogów określonych we właściwych regulaminach obowiązujących na tych rynkach Catalyst.
1.
Dopuszczone/wprowadzone do obrotu na rynkach Catalyst mogą zostać dłużne instrumenty finansowe, o ile:
1)
został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub przepisami właściwych regulaminów obowiązujących na rynkach Catalyst sporządzenie tego dokumentu nie jest wymagane,
2)
zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona,
3)
w stosunku do emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
2.
Zakres dokumentu informacyjnego składanego przez emitenta określają przepisy prawa oraz przepisy właściwych regulaminów lub innych przepisów obowiązujących na danym rynku Catalyst.
3.
W przypadku korzystania przez emitenta, ubiegającego się o wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę lub do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot, z pomocy Autoryzowanego Doradcy, dokument informacyjny powinien wskazywać podmiot pełniący funkcję Autoryzowanego Doradcy oraz zakres jego działania.
1.
Do wniosku o dopuszczenie/wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych do obrotu na rynkach Catalyst emitent zobowiązany jest załączyć:
1)
odpowiedni dokument informacyjny i aneksy do tego dokumentu, wraz z informacjami o okolicznościach lub zdarzeniach, które nastąpiły w okresie od jego sporządzenia do dnia złożenia wniosku o dopuszczenie lub wprowadzenie, a które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta lub w ocenie emitenta mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość jego instrumentów finansowych,
2)
decyzję właściwego organu nadzoru o zatwierdzeniu dokumentu informacyjnego i aneksów do tego dokumentu, jeżeli jest wymagana.
2.
Giełda lub odpowiednio BondSpot może żądać przedstawienia przez emitenta dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów związanych z dopuszczeniem/wprowadzaniem określonych dłużnych instrumentów finansowych do obrotu. Otrzymane informacje, oświadczenia lub dokumenty mogą być opublikowane na stronie internetowej Catalyst.
3.
Wzór wniosku emitenta o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst lub rozpoczęcie notowań w alternatywnych systemach obrotu w ramach Catalyst określają przepisy właściwych regulaminów lub inne przepisy obowiązujące na danym rynku Catalyst.
1.
Giełda i BondSpot zapewniają, aby dopuszczenie/wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych do obrotu na rynkach Catalyst następowało równocześnie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku.
2.
Giełda i BondSpot zapewniają, aby rozpoczęcie obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi na rynkach Catalyst następowało równocześnie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia dopuszczenia/wprowadzenia do obrotu, chyba że szczególne okoliczności wymagają określenia innego terminu.
3.
Po dopuszczeniu/wprowadzeniu instrumentów finansowych do obrotu, na stronie internetowej Catalyst publikuje się odpowiedni dokument informacyjny oraz informacje, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1).

Rozdział IV, Wykluczenie z obrotu

W przypadku, gdy emitent dłużnych instrumentów finansowych narusza przepisy obowiązujące na rynkach Catalyst, a w szczególności nie wykonuje obowiązków związanych z przekazywaniem informacji bieżących i okresowych lub wykonuje je nienależycie, albo w inny sposób narusza interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, dłużne instrumenty finansowe mogą zostać wykluczone z obrotu na danym rynku Catalyst.

Rozdział V, Uczestnictwo w obrocie na Catalyst

1.
Stroną transakcji na rynkach Catalyst może być podmiot dopuszczony do działania na Catalyst jako Uczestnik Catalyst.
2.
Uczestnikiem Catalyst może zostać:
1)
firma inwestycyjna,
2)
zagraniczna firma inwestycyjna,
3)
instytucja kredytowa,
4)
inny podmiot, spełniający wymogi określone we właściwych przepisach prawa, dający rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków związanych z działaniem na Catalyst.
1.
Dopuszczenie do działania na rynkach Catalyst obejmuje możliwość obrotu przez Uczestnika Catalyst wszystkimi dłużnymi instrumentami finansowymi dopuszczonymi/wprowadzonymi na Catalyst.
2.
Uczestnik Catalyst, po spełnieniu wymagań określonych przepisami prawa lub przepisami właściwych regulaminów rynków Catalyst, może działać na rachunek własny lub na rachunek klienta.
Podmiot, o którym mowa w § 17 ust. 2 może zostać dopuszczony do działania na rynkach Catalyst jeżeli:
1)
posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, o ile jest ono wymagane,
2)
daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z jego uczestnictwem w obrocie na Catalyst,
3)
posiada podstawowe środki organizacyjno - techniczne wymagane do obsługi obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi na Catalyst,
4)
złoży pisemny wniosek o dopuszczenie do działania na Catalyst.
1.
Dopuszczenie do działania na Catalyst następuje po stwierdzeniu spełnienia przesłanek określonych w przepisach właściwych regulaminów rynków Catalyst.
2.
Dopuszczenie do działania na jednym z rynków regulowanych Catalyst stanowi podstawę do dopuszczenia do działania w alternatywnych systemach obrotu Catalyst.
3.
Dopuszczenie do działania w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę stanowi podstawę do dopuszczenia do działania w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot.
4.
Dopuszczenie do działania na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę stanowi podstawę do dopuszczenia do działania na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot.
1.
Dopuszczenie do działania na danym rynku organizowanym w ramach Catalyst następuje w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku.
2.
Warunki, jakim odpowiadać powinien wniosek o dopuszczenie do działania na danym rynku prowadzonym w ramach Catalyst oraz dokumenty i informacje jakie powinien dostarczyć składający wniosek, określają przepisy właściwych regulaminów oraz inne przepisy obowiązujące na danym rynku Catalyst.
Decyzja o odmowie dopuszczenia do działania na rynku prowadzonym w ramach Catalyst wymaga uzasadnienia.
1.
Giełda i BondSpot zapewniają, aby podmiot będący członkiem Giełdy, członkiem regulowanego rynku pozagiełdowego prowadzonego przez BondSpot oraz uczestnikiem Rynku Treasury BondSpot Poland, był dopuszczony do działania na danym rynku prowadzonym w ramach Catalyst, z wyłączeniem dopuszczenia do działania na rynku regulowanym, z chwilą złożenia zawiadomienia o zamiarze działania na danym rynku, o ile zamierzony zakres uczestnictwa odpowiada dotychczasowemu zakresowi działania tego podmiotu.
2.
W przypadku zmiany lub rozszerzenia dotychczasowego zakresu działania danego podmiotu na danym rynku prowadzonym w ramach Catalyst, wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia Giełdzie lub BondSpot dokumentów potwierdzających zdolność do działania w danym zakresie.
3.
Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określają przepisy właściwych regulaminów lub inne przepisy obowiązujące na danym rynku Catalyst.
4.
Przepis § 22 stosuje się odpowiednio.
1.
Uczestnik Catalyst zobowiązany jest prowadzić swoją działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na rynkach Catalyst oraz zasadami staranności, lojalności i bezstronności wobec uczestników obrotu, a także z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obrotu.
2.
Składający wniosek o dopuszczenie do działania na rynkach Catalyst, jak również Uczestnik Catalyst, zobowiązani są niezwłocznie informować o wszelkich zmianach danych określonych we wniosku o dopuszczenie do działania na rynku prowadzonym w ramach Catalyst.
3.
Giełda lub odpowiednio BondSpot może przeprowadzić kontrolę działalności Uczestnika Catalyst w zakresie związanym z obrotem na danym rynku Catalyst i zasadami dostępu do systemu informatycznego.
4.
Giełda lub odpowiednio BondSpot może zażądać od Uczestnika Catalyst dodatkowych informacji i dokumentów w zakresie związanym z uczestnictwem na danym rynku Catalyst oraz zobowiązać Uczestnika Catalyst do przekazywania Giełdzie lub BondSpot informacji i okresowych sprawozdań finansowych.
1.
Na pisemny wniosek Uczestnika Catalyst, Giełda lub odpowiednio BondSpot określa datę rozpoczęcia jego działania na danym rynku prowadzonym w ramach Catalyst. Warunkiem określenia daty rozpoczęcia działania jest:
1)
posiadanie przez Uczestnika Catalyst odpowiednich środków organizacyjno-technicznych zapewniających prawidłową obsługę obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi notowanymi na danym rynku Catalyst,
2)
udokumentowanie przez Uczestnika Catalyst możliwości prawidłowego rozliczania transakcji zawieranych na danym rynku,
3)
zobowiązanie się Uczestnika Catalyst do przestrzegania przepisów obowiązujących na Catalyst.
2.
Giełda lub odpowiednio BondSpot określają kryteria oceny posiadania odpowiednich środków organizacyjno-technicznych zapewniających prawidłową obsługę obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi notowanymi na danym rynku prowadzonym w ramach Catalyst.
3.
Potwierdzenie przez Uczestnika Catalyst możliwości prawidłowego rozliczania zawieranych transakcji odbywa się poprzez przekazanie:
1)
potwierdzenia Krajowego Depozytu o posiadaniu przez Uczestnika Catalyst statusu uczestnika rozliczającego w zakresie transakcji zawieranych na danym rynku prowadzonym w ramach Catalyst, lub
2)
potwierdzenia Krajowego Depozytu o posiadaniu statusu uczestnika rozliczającego, w zakresie transakcji zawieranych na danym rynku prowadzonym w ramach Catalyst przez inny podmiot, z którym Uczestnik Catalyst zawarł umowę o rozliczanie tych transakcji.
Na pisemny wniosek Uczestnika Catalyst, Giełda lub odpowiednio BondSpot podejmuje uchwałę o zaprzestaniu działania Uczestnika na danym rynku Catalyst, określającą w szczególności datę zakończenia jego działalności.
1.
Giełda lub odpowiednio BondSpot zawiesza na okres do 3 miesięcy prawo do działania Uczestnika na danym rynku prowadzonym w ramach Catalyst jeżeli:
1)
odpowiedni organ nadzoru zawiesił zezwolenie na prowadzenie działalności, o ile posiadanie takiego zezwolenia jest wymagane właściwymi przepisami prawa,
2)
nie wykonuje on lub wykonuje nienależycie podstawowe obowiązki dotyczące obrotu na danym rynku Catalyst, lub jego działalność może naruszyć bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników obrotu;
3)
uzna, że nie daje on rękojmi prawidłowego wykonywania podstawowych obowiązków wynikających z zasad i przepisów obowiązujących na rynkach Catalyst.
2.
Decyzja o zawieszeniu prawa do działania Uczestnika Catalyst wymaga uzasadnienia.
1.
Giełda lub odpowiednio BondSpot wyklucza Uczestnika Catalyst z działania na danym rynku prowadzonym w ramach Catalyst w przypadku gdy:
1)
odpowiedni organ nadzoru cofnął mu zezwolenie lub zezwolenie wygasło z mocy prawa, o ile posiadanie takiego zezwolenia jest wymagane właściwymi przepisami prawa,
2)
rażąco narusza on przepisy obowiązujące na danym rynku Catalyst,
3)
uzna, że jego działalność narusza bezpieczeństwo obrotu i interes uczestników obrotu.
2.
Wykluczenie Uczestnika z działania na jednym z rynków prowadzonych w ramach Catalyst nie powoduje jego wykluczenia z działania na innym rynku Catalyst, o ile jego dalsze uczestnictwo w obrocie na innym rynku nie narusza obowiązujących
przepisów prawa lub przepisów właściwych regulaminów, jak również nie zagraża bezpieczeństwu obrotu lub interesom uczestników tego rynku.
3.
Decyzja o wykluczeniu Uczestnika Catalyst z działania na rynku prowadzonym w ramach Catalyst wymaga uzasadnienia.

Rozdział VI, Obrót dłużnymi instrumentami finansowymi na Catalyst

Szczegółowe zasady obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi na Catalyst, w tym w szczególności:
1)
zasady, tryb i warunki zawierania i anulowania transakcji,
2)
zasady, tryb i warunki notowania, ustalania i ogłaszania kursów lub cen notowanych instrumentów,
3)
zasady ewidencji zawieranych transakcji,
4)
zasady rozstrzygania sporów dotyczących przebiegu i rozliczania transakcji,
5)
zasady upowszechniania informacji dotyczących składanych ofert oraz zawieranych transakcji,
6)
środki służące przeciwdziałaniu i ujawnianiu przypadków manipulacji
- określają przepisy właściwych regulaminów rynków Catalyst.

Rozdział VII, Upowszechnianie informacji o transakcjach na Catalyst

1.
Giełda i BondSpot, zgodnie z przepisami obowiązującymi na rynkach Catalyst, upowszechniają informacje dotyczące ofert, transakcji i obrotów na rynkach Catalyst, zawierające następujące dane:
1)
pięć najlepszych ofert kupna i ofert sprzedaży w stosunku do ofert zamieszczonych w arkuszu zleceń - z wyszczególnieniem liczby zleceń i łącznego wolumenu zleceń dla każdego z poziomów cenowych,
2)
wielkość obrotów w ujęciu ilościowym oraz cenę i czas zawarcia transakcji - dla każdej transakcji zawartej w danym dniu otwarcia,
3)
wielkość obrotów w ujęciu ilościowym oraz cenę zawarcia transakcji - dla każdej transakcji zawartej poza godzinami obrotu w danym dniu otwarcia (transakcji pakietowej),
4)
kursy otwarcia i zamknięcia, kursy minimalny i maksymalny oraz wielkość obrotów w ujęciu wartościowym i ilościowym - dla dłużnych instrumentów finansowych notowanych w systemie notowań ciągłych,
5)
kursy jednolite oraz wielkość obrotów w ujęciu wartościowym i ilościowym - dla dłużnych instrumentów finansowych notowanych w systemie notowań jednolitych.
2.
Upowszechnienie informacji, o których mowa w ust. 1:
1)
pkt 1 - następuje w czasie rzeczywistym,
2)
pkt 2 - następuje niezwłocznie po zawarciu transakcji,
3)
pkt 3 - następuje najpóźniej przed rozpoczęciem następnego dnia otwarcia,
4)
pkt 4-5 - następuje niezwłocznie po zakończeniu danego dnia otwarcia.
1.
Giełda przekazuje Uczestnikom Catalyst informacje dotyczące każdej transakcji bezwarunkowej zawartej poza obrotem zorganizowanym o terminie rozliczenia wynoszącym dwa dni robocze od dnia zawarcia, której przedmiotem są dłużne instrumenty finansowe autoryzowane lub skierowane do obrotu na rynkach Catalyst, o ile wartość nominalna tej transakcji wynosi co najmniej 100.000 zł.
2.
W celu wykonania obowiązku określonego w ust. 1, Uczestnik Catalyst jest zobowiązany do przekazywania Giełdzie następujących danych dotyczących transakcji, o których mowa w ust. 1:
1)
nazwę i kod dłużnych instrumentów finansowych będących przedmiotem transakcji,
2)
stronę transakcji,
3)
kurs transakcji określony w procencie wartości nominalnej,
4)
wartość transakcji według wartości nominalnej,
5)
datę i czas zawarcia transakcji,
6)
oznaczenie raportującego oraz kontrahenta.
3.
W przypadku, gdy cena transakcji nie odzwierciedla aktualnych warunków rynkowych informacja, o której mowa w ust. 2 pkt 3, powinna zawierać odpowiednie oznaczenie.
4.
Przekazanie Giełdzie informacji, o których mowa w ust. 2 następuje:
1)
w przypadku transakcji zawartej w danym dniu otwarcia – w ciągu 20 minut od chwili zawarcia transakcji,
2)
w przypadku transakcji zawartej poza godzinami obrotu w danym dniu otwarcia – w ciągu 20 minut od chwili rozpoczęcia najbliższego dnia otwarcia.
5.
Obowiązki określone w ust. 2 – 4 nie mają zastosowania do transakcji, które bank prowadzący działalność maklerską, będący Uczestnikiem Catalyst, zawiera poza prowadzoną przez siebie działalnością maklerską i poza obrotem zorganizowanym, chyba że na Catalyst realizowane są zlecenia na rachunek własny Uczestnika, nie wynikające z prowadzonej przez niego działalności maklerskiej albo Uczestnik zobowiąże się do wykonywania obowiązków określonych w ust. 2 – 4.
6.
W przypadku gdy Uczestnik Catalyst, o którym mowa w ust. 5 nie zobowiąże się do wykonywania obowiązków określonych w ust. 2 – 4, Giełda nie przekazuje temu Uczestnikowi informacji, o których mowa w ust. 1.
7.
Na pisemny wniosek banku lub innego podmiotu, który nie jest Uczestnikiem Catalyst, Giełda może przekazywać temu podmiotowi informacje, o których mowa w ust. 1 pod warunkiem, że podmiot ten zobowiąże się do wykonywania obowiązków określonych w ust. 2 - 4.

Rozdział VIII, System gwarantowania rozliczeń i rozrachunku transakcji

1.
Uczestnik Catalyst jest zobowiązany do przystąpienia i dokonywania wpłat do funduszu zabezpieczającego prawidłowe rozliczanie transakcji zawieranych na odpowiednim rynku Catalyst organizowanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., na podstawie właściwych umów, o których mowa w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.
2.
Wymóg, o którym mowa w ust. 1 uznaje się za spełniony w przypadku uczestnictwa w funduszu reprezentanta Uczestnika Catalyst, o ile jest on podmiotem posiadającym status uczestnika rozliczającego Krajowego Depozytu.

Rozdział IX, Autoryzacja dłużnych instrumentów finansowych przy Catalyst

1.
Przedmiotem autoryzacji w ramach Catalyst zwanej dalej „autoryzacją przy Catalyst” mogą być obligacje oraz inne instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.
2.
Przyznanie autoryzacji przy Catalyst następuje po spełnieniu warunków określonych w § 35 – 36 niniejszych Zasad.
1.
Uzyskanie autoryzacji przy Catalyst dla danej emisji dłużnych instrumentów finansowych oznacza rejestrację emisji w systemie informacyjnym Catalyst oraz zobowiązanie się przez emitenta do wykonywania obowiązków związanych z przekazywaniem informacji bieżących i okresowych, których zasady oraz zakres i terminy przekazywania określają przepisy Rozdziału II oraz Załącznika Nr 1 do niniejszych Zasad.
2.
Uzyskanie autoryzacji następuje z chwilą podjęcia przez Giełdę uchwały o przyznaniu autoryzacji, wskazującej oznaczenie identyfikujące emisję w systemie informacyjnym Catalyst.
3.
Obowiązek przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, powstaje począwszy od dnia roboczego następującego po dniu uzyskania autoryzacji.
Autoryzacja przy Catalyst może zostać przyznana jeżeli w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
1.
Przyznanie autoryzacji przy Catalyst następuje na podstawie wniosku emitenta składanego do Giełdy w odniesieniu do każdej emisji dłużnych instrumentów finansowych.
2.
Do wniosku należy załączyć:
1)
raport o emitencie,
2)
informację o otrzymanej ocenie ratingowej, jeżeli została sporządzona, wraz z dokumentem potwierdzającym ocenę,
3)
akt założycielski albo inne dokumenty określające status prawny emitenta oraz aktualny, jednolity tekst statutu emitenta,
4)
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli emitent podlega wpisowi do właściwego rejestru,
5)
oświadczenie, że nie toczy się wobec emitenta postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
6)
zobowiązanie emitenta do przestrzegania postanowień Zasad Działania Catalyst.
3.
W przypadku ubiegania się przez emitenta o uzyskanie autoryzacji przy Catalyst dla kolejnej emisji dłużnych instrumentów finansowych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od przyznania ostatniej autoryzacji, wniosek o którym mowa w ust. 2 może nie zawierać załączników wskazanych w pkt. 3 – 5, o ile zamieszczone w nich informacje nie uległy zmianie, oraz załącznika wskazanego w pkt. 6.
4.
Wzór wniosku oraz zakres informacji jakie powinien zawierać wniosek o przyznanie autoryzacji określa Załącznik Nr 2 do niniejszych Zasad.
5.
Zakres informacji jakie powinien zawierać raport o emitencie określa Załącznik Nr 3 do niniejszych Zasad.
W przypadku, gdy emitent, którego dłużne instrumenty finansowe uzyskały autoryzację przy Catalyst nie wykonuje obowiązków związanych z przekazywaniem informacji bieżących lub okresowych lub wykonuje je nienależycie, albo w inny sposób narusza interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu może zostać pozbawiony autoryzacji.

Rozdział X, Opłaty

1.
Od emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację pobiera się następujące opłaty:
1)
jednorazową - za uzyskanie autoryzacji dla danych instrumentów objętych tym samym kodem ISIN – w wysokości 3.000 zł,
2)
roczną5 – za posiadanie autoryzacji – w wysokości 0,0005% wartości nominalnej instrumentów dłużnych objętych tym samym kodem ISIN, jednak nie mniej niż 200 zł i nie więcej niż 2.500 zł; opłata ulega obniżeniu o ¼ za każdy pełny kwartał kalendarzowy roku poprzedzający kwartał, w którym dane instrumenty uzyskały autoryzację; w przypadku gdy w danym roku instrumenty nie będą posiadały autoryzacji przez cały rok kalendarzowy, stawka opłaty za ten rok wynosi ¼ jej wartości za każdy planowany kwartał, w którym instrumenty te mają być autoryzowane; w przypadku uzyskania autoryzacji przez kolejną emisję (serię) instrumentów dłużnych i objęcia jej kodem nadanym wcześniej innej emisji (serii), podstawa do naliczania opłaty rocznej za rok w którym dokonano objęcia wspólnym kodem nie ulega zmianie.
Do obliczania wysokości i pobierania opłat określonych w pkt 1) i 2), stosuje się odpowiednio przepisy, o których mowa w ust. 4.
2.
Wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego w ramach Catalyst podlega opłacie, która wynosi:
1)
w przypadku, gdy dłużne instrumenty finansowe emitenta są wprowadzone do obrotu wyłącznie na jednym z rynków Catalyst - 100% wartości odpowiedniej opłaty ustalanej na podstawie przepisów obowiązujących na danym rynku;
2)
w przypadku, gdy dłużne instrumenty finansowe emitenta są wprowadzone do obrotu na dwóch rynkach Catalyst – po 50% wartości odpowiedniej opłaty ustalanej na podstawie przepisów obowiązujących na każdym z tych rynków.
3.
Notowanie dłużnych instrumentów finansowych na Catalyst podlega opłacie, która wynosi:
1)
w przypadku, gdy dłużne instrumenty finansowe emitenta są notowane wyłącznie na jednym z rynków Catalyst - 100% wartości odpowiedniej opłaty ustalanej na podstawie przepisów obowiązujących na danym rynku;
2)
w przypadku, gdy dłużne instrumenty finansowe emitenta są notowane na dwóch rynkach Catalyst – po 50% wartości odpowiedniej opłaty ustalanej na podstawie przepisów obowiązujących na każdym z tych rynków.
4.
Obliczanie wysokości i pobieranie opłat, o których mowa w ust. 2 i 3, odbywa się według przepisów obowiązujących na danym rynku.

Rozdział XI, Przepisy przejściowe i końcowe

Obowiązki określone w § 31 obowiązują od dnia wskazanego w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Catalyst.
1.
Giełda w porozumieniu z BondSpot, z inicjatywy własnej lub na wniosek emitentów albo innych uczestników obrotu, dokonuje wykładni postanowień niniejszych Zasad Działania Catalyst.
2.
Giełda w porozumieniu z BondSpot może wydawać zalecenia dotyczące zasad funkcjonowania Catalyst oraz jego uczestników.
3.
Uchwały zawierające wykładnię postanowień niniejszych Zasad oraz zalecenia podawane są do wiadomości uczestników Catalyst.
Zmiany w Zasadach Działania Catalyst wchodzą w życie nie wcześniej niż po upływie 14 dni od ich opublikowania na stronie internetowej Catalyst.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...