• Zasady etyki zawodowej rz...
  28.02.2024

Zasady etyki zawodowej rzecznika patentowego

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Rozdział I. ZASADY OGÓLNE

1.
Zasady Etyki obowiązują, bez względu na formę wykonywania zawodu rzeczników patentowych oraz obywateli państw członkowskich wykonujących usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych z zakresu pomocy w sprawach własności przemysłowej, uprawnionych do wykonywania tych usług.
2.
Zasady etyki zawodowej wynikają z ogólnych norm etycznych przystosowanych do zawodu rzecznika patentowego jako zawodu zaufania publicznego.
Rzecznik patentowy w swoim postępowaniu kieruje się porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, interesem klienta, niniejszymi zasadami, uchwałami władz samorządu i orzecznictwem dyscyplinarnym.
Rzecznik patentowy powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy z należytą dokładnością i sumiennością, zachowując przy tym odpowiedni umiar i godność.
Rzecznik patentowy powinien dbać o godność zawodu zarówno w działalności zawodowej, publicznej, jak i w życiu prywatnym.
Rzecznik patentowy korzystając przy wykonywaniu zawodu z wolności słowa i pisma nie może przekroczyć granic określonych przepisami prawa.
1.
Z zawodem rzecznika patentowego nie należy łączyć zajęć, które kolidowałyby z godnością zawodu lub mogłyby umniejszać zaufanie do zawodu.
2.
Podważa zaufanie do zawodu w szczególności zgłaszanie do ochrony przedmiotów własności przemysłowej, uzyskiwanie, nabywanie i zbywanie praw własności przemysłowej w ramach działalności zawodowej, we własnym imieniu lub na własną rzecz. Powyższe nie dotyczy znaków towarowych i innych oznaczeń wyróżniających rzecznika patentowego jako przedsiębiorcę.
Zasady etyki obowiązują rzeczników patentowych i mają odpowiednie zastosowanie do aplikantów rzecznikowskich.

Rozdział II. WYKONYWANIE ZAWODU

Rzecznik patentowy, wykonując zawód, powinien przestrzegać zasad współżycia społecznego i koleżeńskiego.
1.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej jest obowiązkiem rzecznika patentowego oraz osoby świadczącej usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych.
2.
Rzecznik patentowy sygnuje swoim nazwiskiem opracowywane przez siebie materiały.
1.
Rzecznik patentowy nie może usprawiedliwiać naruszania zasad etyki i godności zawodu powoływaniem się na wskazówki lub polecenia otrzymane od klienta lub przełożonego.
2.
W przypadku sporu na tle zawodowym, w tym także z osobą wykonującą usługi transgraniczne, rzecznik patentowy winien dążyć do rozwiązań zmierzających do zażegnania konfliktu. Rzecznik patentowy nie może wszcząć postępowania wynikającego z takiego sporu przed poinformowaniem organizacji zawodowych, do których należą strony konfliktu, w celu umożliwienia tym organizacjom udzielenia pomocy w osiągnięciu porozumienia.
Rzecznik patentowy nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawdą danych i faktów podanych mu przez klienta.
Rzecznika patentowego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa i interesem klienta. Dotyczy to także akt własnych spraw prowadzonych przez rzecznika. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej trwa, chociażby ustał już stosunek pełnomocnictwa między rzecznikiem a klientem.
1.
Rzecznik patentowy jest obowiązany poinformować klienta, jeżeli zastępował lub zastępuje stronę przeciwną lub gdy zastępcą był jego małżonek lub osoba bliska, względnie rzecznik patentowy z tej samej kancelarii patentowej.
2.
Rzecznik patentowy nie może przyjąć zastępstwa lub udzielić pomocy, jeżeli zastępował stronę przeciwną lub udzielił jej pomocy w tej samej bądź związanej z nią sprawie; nie może również przyjąć zastępstwa lub udzielić pomocy w sprawie, w której brał lub bierze udział z upoważnienia organów administracji rządowej lub samorządowej.
1.
Uznaje się za sprzeczne z godnością zawodu narzucanie osobom trzecim swojej pomocy, szczególnie wtedy, gdy określone sprawy prowadzi już inny rzecznik patentowy.

Rozdział III. REKLAMA I INFORMACJA

1.
Rzecznik patentowy informuje o swoich usługach i reklamuje je zgodnie z prawdą i z dobrymi obyczajami.
2.
Przez informacje rozumie się wiadomość przekazującą wiedzę o wykonywaniu zawodu i zakresie usług świadczonych przez rzecznika patentowego lub kancelarię patentową.
3.
Jako reklamę rozumie się działania mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do skorzystania z usług rzecznika patentowego.
4.
Informacja i reklama nie może naruszać przepisów prawa, w tym zwłaszcza przepisów ustawy o rzecznikach patentowych oraz przepisów dotyczących: zwalczania nieuczciwej konkurencji, przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną i przepisów dotyczących świadczenia usług na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział IV. ZASADY POSTĘPOWANIA RZECZNIKA PATENTOWEGO JAKO PEŁNOMOCNIKA PRZED SĄDAMI I INNYMI ORGANAMI

Rzecznik patentowy obowiązany jest zachować umiar i takt wobec sądów, urzędów i instytucji, przed którymi występuje.
Rzecznik patentowy powinien dbać o to, aby jego zachowanie nie naruszało powagi sądu, urzędu i instytucji, przed którymi występuje oraz o to, aby jego wystąpienia nie naruszały godności osób biorących udział w postępowaniu, nawet w sytuacji niewłaściwego zachowania się tych osób.

Rozdział V. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC INNYCH RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

Rzecznik patentowy powinien przestrzegać, w stosunku do kolegów zasad uprzejmości, lojalności, koleżeństwa i uczciwej konkurencji.
Wszelkie skargi na kolegów rzecznik patentowy powinien kierować do właściwego organu samorządu.
W razie kolizji pomiędzy zasadami koleżeństwa a uzasadnionym interesem klienta, należy dać pierwszeństwo interesom klienta.
W razie sporów między rzecznikami patentowymi należy wyczerpać przede wszystkim możliwości ich załatwienia w drodze polubownej lub za pośrednictwem właściwych organów samorządu.
Udzielając substytucji innemu rzecznikowi patentowemu, rzecznik patentowy zobowiązany jest uczynić to w czasie umożliwiającym należyte przygotowanie się jego zastępcy do sprawy oraz przekazać mu wszelkie potrzebne dokumenty i notatki.
Publiczne negatywne wypowiadanie się rzecznika patentowego o pracy zawodowej innego rzecznika patentowego jest niedopuszczalne.
Rzecznik patentowy uprawniony jest do zwrócenia uwagi innemu rzecznikowi patentowemu, naruszającemu zasady etyki zawodowej.
Rzecznik patentowy kierujący jako patron pracą aplikanta, przekazuje mu swą wiedzę i doświadczenie oraz kształtuje jego postawę zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Rozdział VI. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC KLIENTA

Rzecznik patentowy, jako pełnomocnik klienta, czuwa nad biegiem sprawy i informuje klienta o wszystkich istotnych czynnościach podejmowanych w sprawie oraz wykazuje skrupulatność w sprawach finansowych.
Rzecznik patentowy może wypowiedzieć pełnomocnictwo w szczególności, gdy z okoliczności sprawy wynika, że pomiędzy klientem a rzecznikiem nastąpiła utrata zaufania.
Nieuiszczenie przez klienta opłat i honorariów może stanowić szczególną podstawę do wypowiedzenia pełnomocnictwa w trybie i terminie przewidzianym w przepisach.

Rozdział VII. OBOWIĄZKI CZŁONKA SAMORZĄDU RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

Rzecznik patentowy ma obowiązek opłacać składki członkowskie, których wysokość jest określona uchwałą Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, ogłoszoną w Biuletynie Samorządu Rzeczników Patentowych. Nieopłacenie obowiązującej składki rocznej jest czynem nagannym.
Składanie jakichkolwiek oświadczeń i informacji przez rzecznika patentowego w imieniu Samorządu, bez zgody Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, jest czynem nagannym.
Rzecznik patentowy nie powinien uchylać się od pełnienia funkcji w organach samorządu.
Rzecznik patentowy obowiązany jest przestrzegać uchwał i zarządzeń organów samorządu.
Rzecznik patentowy powinien współdziałać z organami samorządu we wszystkich sprawach dotyczących zawodu rzecznika patentowego.

Rozdział VIII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Krajowa Rada Rzeczników Patentowych kształtuje, interpretuje zasady i reguły wykonywania zawodu przez rzeczników patentowych publikując oficjalne stanowisko Rady w Biuletynie Rzeczników Patentowych.
Zasady Etyki Zawodowej Rzecznika Patentowego wchodzą w życie z chwilą uchwalenia ich przez Zjazd Rzeczników Patentowych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...