• Zasady przekazywania info...
  22.06.2024

Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Stan prawny aktualny na dzień: 22.06.2024

Obserwuj akt

Rozdział I, Postanowienia ogólne

1.
Niniejszy dokument określa techniczno-organizacyjne zasady
przekazywania:
1)
informacji bieżących i okresowych , o których mowa w § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz w Załączniku Nr 3 do tego Regulaminu,
2)
informacji bieżących i okresowych, o których mowa w § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz w Załączniku Nr 4 do tego Regulaminu,
3)
informacji bieżących i okresowych, o których mowa w § 34 Zasad Działania Catalyst oraz w Załączniku Nr 1 do tych Zasad,
4)
raportów, o których mowa w § 29 ust. 3 i 5 Regulaminu Giełdy, z zastrzeżeniem postanowień § 2 Uchwały Nr 718/2009 Zarządu Giełdy z dnia 16 grudnia 2009 r.
2.
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1)
użytkowniku EBI - rozumie się przez to emitenta instrumentów finansowych, zobowiązanego do przekazywania informacji bieżących i okresowych zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 1, który uzyskał dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji;
2)
stacji roboczej – rozumie się przez to element Elektronicznej Bazy Informacji, służący emitentowi do nawiązania komunikacji z tą bazą i umożliwiający przesyłanie za jego pośrednictwem informacji bieżących i okresowych;
3)
elektronicznym formularzu EBI – rozumie się przez to składnik Elektronicznej Bazy Informacji, określający strukturę przekazywanych informacji bieżących i okresowych;
4)
Opisie korzystania z Elektronicznej Bazy Informacji – rozumie się przez to Opis korzystania z Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.
3.
Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym dokumencie są rozumiane zgodnie z postanowieniami, odpowiednio, Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu i Załączników Nr 3 i 4 do tego Regulaminu, postanowieniami Zasad Działania Catalyst i Załącznika Nr 1 do tych Zasad.
.
1.
Przekazywanie przez emitentów informacji bieżących i okresowych, o których mowa w § 1, zwanych dalej „raportami”, realizowane jest poprzez łącza z siecią Internet za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) administrowanej przez Giełdę, zwanej dalej „EBI” lub „systemem EBI”, przy zachowaniu zasad bezpiecznego przekazu.
2.
Emitenci, użytkownicy EBI, są uprawnieni do korzystania z EBI na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
1.
Emitenci przekazują raporty poprzez ich wprowadzenie do EBI, zgodnie z zasadami określonymi w „Opisie korzystania z Elektronicznej Bazy Informacji”.
2.
Raporty po ich wprowadzeniu do EBI są niezwłocznie publikowane na odpowiednich stronach internetowych administrowanych przez Giełdę, właściwych dla danego rynku/systemu obrotu.
1.
Czynności emitenta związane z przekazywaniem raportów i korzystaniem z EBI mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentowania emitenta lub upoważnieni pracownicy emitenta,
lub upoważnione osoby pozostające z emitentem w stałym stosunku zlecenia, zwani dalej „operatorami EBI”. Operatorem EBI może być także osoba uprawniona do prowadzenia spraw emitenta na podstawie przepisów szczególnych, w szczególności syndyk lub likwidator.
2.
Liczba operatorów EBI danego emitenta nie może przekraczać 3 osób, przy czym co najmniej jeden operator nie może być członkiem organu zarządzającego emitenta.
3.
O udzieleniu upoważnienia do wykonywania zadań operatora EBI emitent zawiadamia Giełdę niezwłocznie w formie pisemnej.
4.
Emitent ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania jego operatorów w związku z przekazywaniem raportów i korzystaniem z EBI.
Przekazany raport powinien być utrwalony w formie dokumentu
podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania emitenta. Dokument ten powinien być przechowywany przez emitenta co najmniej przez okres 3 lat od dnia przekazania raportu.
Potwierdzenie nadania raportu powinno być przechowywane przez emitenta co najmniej przez okres 3 lat od dnia przekazania raportu.
.
1.
W sytuacji wystąpienia przerw w pracy serwera podstawowego o konieczności skorzystania z serwera zapasowego Giełda każdorazowo informuje emitentów, wysyłając stosowny komunikat pocztą e-mail.
2.
W przypadku pojawienia się zakłóceń w funkcjonowaniu systemu EBI, uniemożliwiających przesłanie raportu, Emitent przekazu je raport systemem EBI niezwłocznie po przywróceniu funkcjonowania systemu EBI.
Giełdzie przysługuje prawo do korzystania, przetwarzania i udostępniania raportów przekazanych jej przez emitentów.

Rozdział II, Zasady udostępniania i korzystania z Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

1.
Emitent uzyskuje dostęp do EBI na podstawie wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zostać złożony przez emitenta najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień, od którego emitent zobowiązany jest do przekazywania informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem EBI.
3.
We wniosku o przydzielenie dostępu do EBI emitent wskazuje osoby uprawnione do wykonywania czynności operatora EBI. Liczba operatorów EBI danego emitenta nie może przekraczać 3 osób.
4.
Giełda przydziela emitentowi dostęp do EBI nie wcześniej niż od dnia, odpowiednio, dopuszczenia pierwszych instrumentów finansowych danego emitenta do obrotu giełdowego, złożenia przez danego emitenta pierwszego wniosku o wprowadzenie jego instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu lub uzyskania przez emitenta pierwszej autoryzacji przy Catalyst. Giełda powiadamia niezwłocznie emitenta o przydziale dostępu do EBI.
5.
Każdemu operatorowi wskazanemu we wniosku o przydzielenie dostępu do EBI przydziela się odrębnie indywidualny login i hasło dostępu do EBI.
6.
Przed podłączeniem do EBI emitent zobowiązany jest do spełnienia wymogów technicznych określonych w „Opisie korzystania z Elektronicznej Bazy Informacji”, w tym do zakupu na własny koszt niezbędnego sprzętu i oprogramowania.
7.
Giełda zastrzega sobie prawo do wprowadzenia technicznych zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem do EBI, w szczególności ograniczenia dostępu do EBI tylko z uzgodnionych adresów IP.
Niezwłocznie po podłączeniu do EBI emitent przekazuje o tym informację w formie raportu bieżącego.
Prawo dostępu do EBI wygasa w dniu następnym po dniu, w którym emitent przestał podlegać obowiązkom informacyjnym, o których mowa w § 1 ust. 1.
Użytkownicy EBI zobowiązani są do:
1)
zapewnienia zdolności do poprawnego funkcjonowania swoich stacji roboczych;
2)
zapewnienia bezpieczeństwa pracy EBI w zakresie od nich zależnym, w szczególności ochrony przed:
- dostępem do danych przez osoby nieuprawnione,
- utratą danych,
- nieuprawnioną modyfikacją danych, w tym spowodowaną przez wirusy komputerowe;
3)
stosowania się do zaleceń Giełdy w zakresie korzystania z EBI oraz wprowadzania zalecanych modyfikacji lub usprawnień w oprogramowaniu EBI;
4)
wyznaczenia operatora EBI oraz zapewnienia jego gotowości do wysyłania i odbierania informacji;
5)
przekazywania Giełdzie danych emitenta i jego operatorów EBI oraz aktualizacji tych danych niezwłocznie po każdej ich zmianie.
1.
Emitent ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne ze stanem prawnym korzystanie z EBI, w tym za dostęp do EBI wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
2.
Bez wiedzy i zgody Giełdy nie można dokonywać modyfikacji EBI, usprawnień bądź opracowań pochodnych.
Użytkownicy EBI zobowiązani są umożliwić osobom upoważnionym przez Giełdę dostęp do swojej stacji roboczej oraz do innych urządzeń i oprogramowania związanego z korzystaniem z EBI w celu dokonania kontroli stanu połączenia i prawidłowego korzystania z EBI.
Jeżeli sposób korzystania przez emitenta z EBI utrudnia korzystanie z tej bazy innym użytkownikom EBI, Giełda może zawiesić prawo dostępu emitenta do EBI - do czasu zaprzestania tych działań.
Naruszenie przez emitenta zasad korzystania z EBI może stanowić podstawę do zastosowania wobec emitenta w alternatywnym systemie obrotu sankcji, o których mowa w § 17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
.
1.
Giełda zapewnia emitentom (użytkownikom EBI):
1)
równy, w ramach przepisów prawa i istniejących środków technicznych, dostęp do EBI,
2)
nieprzerwane funkcjonowanie EBI, z zastrzeżeniem możliwości przerw w pracy z przyczyn administracyjnych lub awarii.
2.
Z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2), przekazywanie raportów za pośrednictwem EBI może następować w ciągu całej doby.
Giełda administruje EBI oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym jej funkcjonowaniem, w szczególności poprzez wykonywanie następujących czynności:
1 ) przydzielanie dostępu do EBI;
2) prowadzenie ewidencji uczestników oraz podmiotów ubiegających się o uczestnictwo w EBI;
3) zapewnianie ciągłości pracy EBI;
4) konfigurowanie parametrów pracy EBI;
5) kontrolowanie poprawności wykorzystania EBI przez jej użytkowników;
6) zabezpieczanie przed utratą informacji przesyłanych za pośrednictwem EBI;
7) zarządzanie elementami EBI odpowiedzialnymi za uwierzytelnianie i poufność przesyłanych informacji;
8) określanie standardów technicznych EBI;
9) określanie standardów formularzy EBI.

§ 19. Zakres odpowiedzialności Giełdy

1.
Giełda nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie EBI, chyba że jest ono wynikiem jej rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej.
2.
Giełda nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji przekazywanych za pośrednictwem systemu EBI ani za szkody będące następstwem korzystania przez emitentów z tego systemu lub będące następstwem korzystania przez inne podmioty z informacji przekazanych za jego pośrednictwem.

Rozdział III, Postanowienia końcowe

§ 20. Postanowienia końcowe

Zasad określonych w niniejszym dokumencie nie stosuje się do raportów lub innych informacji, do przekazywania których emitent zobowiązany jest za pośrednictwem innego systemu przekazywania informacji określonego przepisami prawa, w szczególności do raportów przekazywanych systemem ESPI .


Załącznik nr 1 do dokumentu
Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Opis korzystania z Elektronicznej Bazy Informacji (EBI)

 

Spis treści
I. Charakterystyka EBI
II. Rozpoczęcie pracy w systemie EBI
III. Wypełnianie formularza raportu bieżącego i okresowego oraz nadawanie raportów
IV. Przekazywanie raportów przez spółki notowane na NewConnect, których instrumenty dłużne są notowane na Catalyst lub autoryzowane przy Catalyst
V. Dodawanie pliku załącznika do raportu bieżącego i okresowego
VI. Potwierdzenie prawidłowego nadania raportu
VII. Korygowanie nadanych raportów
VIII. Wysyłanie raportów trybem awaryjnym
IX. Archiwum raportów
X. Praca w trybie testowym
XI. Regualacje
XII. Kontakt

 

I. Charakterystyka EBI

1. Wprowadzenie
Dokument zawiera opis podłączenia do EBI, wysyłania za jej pomocą raportów oraz opis struktury formularzy.

2. Cechy EBI
Wypełnianie formularzy elektronicznych oraz wysyłanie raportów bieżących oraz raportów okresowych realizowane jest poprzez sieć.

3. Praca z aplikacją klienta EBI
Formularze raportów oraz taksonomie stworzone w EBI znajdują się na zamkniętej stronie internetowej Giełdy (https://www2.gpw.com.pl).
Rozpoczynając pracę w systemie EBI należy uruchomić stronę internetową zamkniętych serwisów Giełdy (https://www2.gpw.com.pl), zalogować się, a następnie zarejestrować użytkownika EBI (emitenta) w systemie EBI poprzez wypełnienie i zapisanie formularza rejestracyjnego zawierającego dane identyfikujące użytkownika EBI.
Po dokonaniu rejestracji użytkownika EBI dostępne jest Menu główne, które pozwala na wybór odpowiedniego formularza raportu (bieżącego lub okresowego). Przy każdym kolejnym logowaniu Menu główne dostępne jest bezpośrednio po zalogowaniu.
Wysyłanie raportów wykonywane jest z poziomu aplikacji klienckiej (użytkownika EBI). Użytkownik EBI zostanie poinformowany o nadaniu raportu, w formie komunikatu potwierdzającego nadanie raportu (zgodnie z pkt VI niniejszego Opisu). Raporty przechowywane są w systemie EBI. Raporty nadane przez emitenta znajdują się w „Archiwum raportów”, do którego użytkownik EBI ma dostęp z Menu głównego.

4. Wymagania do instalacji i instalacja stanowiska EBI
4.1. Sprzęt:
Procesor – minimum 500 Mhz, pamięć RAM - minimum 512 MB, wolne miejsce na dysku niezbędne do uruchomienia aplikacji – minimum 2 MB.
4.2. System operacyjny:
MS WINDOWS 98, NT, 2000, XP, możliwość współpracy z systemem LINUX oraz Solaris.
4.3. Przeglądarka:
MS Internet Explorer, pełna kompatybilność we współpracy z przeglądarkami Mozilla FireFox, Opera, Netsacpe (w szczególności z przeglądarkami typu freeware).
4.4. Rozdzielczość ekranu: 800x600, przy zachowaniu braku utraty jakości pracy w przypadku rozdzielczości 1024x768.
4.5. Łącza z Internetem:
Minimum 56 kb/s.

5. Typy komórek oraz pliki załączników
5.1. Użytkownik wypełniający formularz może wpisać wartości tylko w komórki z białym tłem.
Pozostałe komórki formularza są dostępne tylko do odczytu (są to np. nagłówki lub etykiety formularza). Jeżeli po kliknięciu myszką na komórkę:
• pojawia się kursor - należy wpisać samodzielnie wartość komórki (w zależności od potrzeb tekst lub liczbę),
• pojawiają się przyciski załącznika – można w takiej komórce załączyć dowolny plik z dysku lub sieci (z zastrzeżeniem pkt. 2).
5.2. W polach do tego przeznaczonych, możliwe jest załączanie plików jedynie w standardzie PDF o wielkości nie przekraczającej 16 Mb każdy.

6. Zapisywanie raportu na dysku lokalnym
Każdy raport można zapisać w formacie html poprzez użycie funkcjonalności przeglądarki, wybierając: Menu główne, Plik, „Zapisz jako”.

II. Rozpoczęcie pracy w Systemie EBI.

Złożenie Wniosku o przydzielenie dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) - Załącznik nr 2 do Zasad przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.
1. Zapewnienie wymagań środowiska do uruchomienia klienta.
a) Spełnienie warunków technicznych komputera oraz łącza.
b) Instalacja i konfiguracja niezbędnego oprogramowania zgodnie z pkt 2.
2. Przydzielenie przez Giełdę dostępu do EBI (przekazanie indywidualnego loginu oraz hasła dla każdego operatora EBI, wskazanego we wniosku o przydzielenie dostępu do EBI).
3. Uruchomienie strony internetowej Zamkniętych Serwisów Giełdowych (https://www2.gpw.com.pl).
4. Zalogowanie się w systemie EBI.

Rys. 1.

1

Rys. 1. Bramka logowania

5. Rejestracja w systemie EBI poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zawierającego dane identyfikujące użytkownika EBI.
Przy pierwszym logowaniu następuje rejestracja użytkownika EBI poprzez wypełnienie formularza zawierającego pola do wpisania nazwy pełnej użytkownika oraz danych teleadresowych. Nazwa skrócona (do 9 znaków) nadawana jest przez GPW podczas przydzielania dostępu do EBI.

Zamieszczona w niniejszym Opisie korzystania z EBI prezentacja poszczególnych formularzy w systemie EBI została opracowana na przykładzie spółki z rynku NewConnect.

1_920_04

Rys. 2. Okno formularza rejestracyjnego.

Nazwa skrócona stanowi identyfikator emitenta w systemie EBI.
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy zapisać wprowadzone dane („ZAPISZ”).
Po dokonaniu rejestracji użytkownika EBI dostępne jest Menu główne, które pozwala na wybór odpowiedniego formularza raportu (bieżącego lub okresowego).

1_920_05

Rys. 3. Okno formularza rejestracyjnego.

Przy każdym kolejnym logowaniu Menu główne dostępne jest bezpośrednio po zalogowaniu.7. Aktualizacja danych teleadresowych

W przypadku zmiany danych teleadresowych emitenta, wprowadzonych podczas rejestracji emitenta w systemie EBI, należy zaktualizować formularz danych teleadresowych. Aktualizacji dokonuje się wybierając z Menu głównego zakładkę „Aktualizacja danych teleadresowych”.

III. Wypełnianie formularza raportu bieżącego i okresowego oraz nadawanie raportów.

Zamieszczona w niniejszym Opisie korzystania z EBI prezentacja poszczególnych formularzy w systemie EBI została opracowana na przykładzie spółki z rynku NewConnect.
Przekazywanie raportów bieżących i okresowych na rynku NewConnect oraz Catalyst, jak również raportów dotyczących ładu korporacyjnego przekazywanych przez spółki z Głównego Rynku odbywa się na takich samych zasadach. Zasady przekazywania raportów przez emitentów, których instrumenty finansowe notowane są w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i jednocześnie dłużne instrumenty finansowe znajdują się w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, lub które uzyskały autoryzację przy Catalyst opisane są w punkcie IV niniejszego dokumentu.

1. Wybór formularza raportu
1.1. Uruchomienie strony internetowej Zamkniętych Serwisów Giełdowych (https://www2.gpw.com.pl)
1.2. Zalogowanie się w systemie EBI.
1.3. Po zalogowaniu się w systemie EBI dostępne jest Menu główne, które pozwala na wybór odpowiedniego formularza raportu (bieżącego lub okresowego).

1_920_06

Rys. 4. Okno menu głównego.

1.4. Po wybraniu rodzaju raportu formularz raportu bieżącego lub okresowego zostanie uruchomiony do wypełnienia.

2. Wprowadzanie danych do formularza raportu bieżącego oraz nadawanie raportu bieżącego

1_920_07

Rys. 5. Okno formularza raportu bieżącego.

Po otwarciu formularza raportu bieżącego należy postępować następująco:

2.1. Wypełnienie pól tekstowych: temat raportu (dowolny opis tekstowy ograniczony do 160 znaków), treść raportu (pole tekstowe nieograniczone zakresem znaków), podpisy osób reprezentujących spółkę, opcjonalnie zamieszczenie załącznika.

1_920_08

Rys. 6. Wypełniony formularz raportu bieżącego przygotowany do wysłania.

2.2. W formularzu raportu można zamieścić załącznik jedynie w standardzie PDF. Liczba załączników jest nieograniczona. Plik załącznika nie może przekraczać 16 MB każdy. Pliki załączników niespełniające powyższych kryteriów zostaną automatycznie odrzucone przez system EBI. Opis zasad dodawania załącznika w formularzu raportu znajduje się w punkcie V niniejszego dokumentu.
2.3. Wysłanie wypełnionego formularza („Wyślij”), w wyniku czego pojawia się okno przedstawiające treść raportu przygotowanego do publikacji wraz z informacją o załączonym pliku załącznika.

1_920_09

Rys. 7. Okno formularza zaakceptowanego raportu bieżącego.

Na tym etapie istnieje możliwość powrotu do formularza raportu w wersji edytowalnej poprzez przycisk „EDYTUJ RAPORT”, dzięki czemu można dokonać korekty tematu, treści oraz dodać lub usunąć plik załącznika. Naciśnięcie przycisku „WYŚLIJ” powoduje zaakceptowanie treści raportu. Po zaakceptowaniu treści raportu jeszcze dwukrotnie pojawiają się okna z komunikatami: „Czy potwierdzasz wprowadzone dane?” (Rys. 8) oraz „Czy na pewno chcesz wysłać raport?” (Rys. 9) umożliwiające powrót do formularza raportu i jego skorygowanie („ANULUJ”) lub zaakceptowanie treści raportu („OK.”) i przekazanie go do publikacji.

1_920_10

Rys. 8. Okno dialogowe - potwierdzenie zgodności wprowadzonych danych.

1_920_16

Rys. 9. Okno dialogowe - potwierdzenie zamiaru wysłania raportu.

2.4. Zaakceptowanie treści raportu powoduje zapisanie raportu w systemie EBI, raport dostępny jest w „Archiwum raportów” i opublikowanie raportu na odpowiedniej dla danego emitenta stronie internetowej. Na tym etapie dokonanie korekty treści raportu nie jest już możliwe. Korygowanie raportu odbywać się może jedynie w trybie opisanym w punkcie VII niniejszego dokumentu.

2.5. Po wysłaniu raportu, wyświetla się komunikat, który potwierdza jego nadanie. (Potwierdzenie prawidłowego nadania raportu - punkt VI niniejszego dokumentu).

1_920_35

Rys. 10. Potwierdzenie nadania raportu bieżącego.

2.6. Nadany raport automatycznie zapisuje się w Archiwum raportów.

1_920_19

Rys. 11. Archiwum raportów emitenta.

3. Wprowadzanie danych do formularza raportu okresowego oraz nadawanie raportu okresowego

1_920_15

Rys. 12. Okno formularza raportu okresowego

Przed wysłaniem raportu okresowego, wydruk gotowego do przekazania raportu podpisują osoby upoważnione do reprezentowania emitenta, a dodatkowo w odniesieniu do opinii z badania sprawozdania finansowego i raportu z przeglądu sprawozdania finansowego zamieszcza się również adnotację „za zgodność z oryginałem”.
Po otwarciu formularza raportu okresowego należy postępować następująco:

3.1. Wybór odpowiedniego typu raportu z listy rozwijanej (raport roczny, raport półroczny, raport kwartalny).
3.2. Wypełnienie pól tekstowych: temat raportu (opis tekstowy ograniczony do 160 znaków, wskazujący na rodzaj raportu okresowego lub korektę raportu okresowego), podpisy osób reprezentujących spółkę, opcjonalnie treść raportu (pole tekstowe nieograniczone zakresem znaków), zamieszczenie załącznika zawierającego raport okresowy.

1_920_20

Rys. 13. Wypełniony formularz raportu okresowego przygotowany do wysłania.

3.3. W formularzu raportu można zamieścić załącznik jedynie w standardzie PDF. Liczba załączników jest nieograniczona. Plik załącznika nie może przekraczać 16 MB każdy. Pliki załączników niespełniające powyższych kryteriów zostaną automatycznie odrzucone przez system EBI. Zasady dodawania załącznika w formularzu raportu znajdują się w punkcie V niniejszego dokumentu.
3.4. Wysłanie wypełnionego formularza („Wyślij”), w wyniku czego pojawia się okno przedstawiające treść raportu przygotowanego do publikacji wraz z informacją o załączonym pliku załącznika.

1_920_21

Rys. 14. Okno formularza zaakceptowanego raportu okresowego.

Na tym etapie istnieje możliwość powrotu do formularza raportu w wersji edytowalnej poprzez przycisk „EDYTUJ RAPORT”, dzięki czemu można dokonać korekty tematu, treści oraz dodać lub usunąć plik załącznika. Naciśnięcie przycisku „WYŚLIJ” powoduje zaakceptowanie treści raportu. Po zaakceptowaniu treści raportu jeszcze dwukrotnie pojawiają się okna z komunikatami: „Czy potwierdzasz wprowadzone dane?” (Rys. 8) oraz „Czy na pewno chcesz wysłać raport?” (Rys. 9) umożliwiające powrót do formularza raportu i jego skorygowanie („ANULUJ”) lub zaakceptowanie treści raportu („OK.”) i przekazanie go do publikacji.

1_920_22

Rys. 15. Okno dialogowe - potwierdzenie zgodności wprowadzonych danych.

1_920_23

Rys. 16. Okno dialogowe - potwierdzenie zamiaru wysłania raportu.

3.5. Zaakceptowanie treści raportu powoduje zapisanie raportu w systemie EBI, raport dostępny jest w „Archiwum raportów” i opublikowanie raportu na odpowiedniej dla danego emitenta stronie internetowej. Na tym etapie dokonanie korekty treści raportu nie jest już możliwe. Korygowanie raportu odbywać się może jedynie w trybie opisanym w punkcie VII niniejszego dokumentu.
3.6. Po wysłaniu raportu, wyświetla się komunikat, który potwierdza jego nadanie (Potwierdzenie prawidłowego nadania raportu - punkt VI niniejszego dokumentu).

1_920_24

Rys. 17. Potwierdzenie nadania raportu okresowego.

3.7. Nadany raport automatycznie zapisuje się w Archiwum raportów.

1_920_25

Rys. 18. Archiwum raportów emitenta.

IV. Przekazywanie raportów przez spółki notowane na NewConnect, których instrumenty dłużne są notowane na Catalyst lub autoryzowane przy Catalyst.

W przypadku przekazywania raportu bieżącego bądź okresowego emitenta, którego instrumenty finansowe notowane są na rynku NewConnect i jednocześnie dłużne instrumenty finansowe notowane na Catalyst lub autoryzację przy Catalyst, w oknie formularza raportu należy wskazać obydwa rynki („Typy rynków”). Zaznaczenie dwóch rynków jest konieczne celem opublikowania raportu na odpowiednich stronach internetowych (rynku NewConnect i Catalyst). W celu dokonania wyboru obydwu rynków należy wcisnąć klawisz Ctrl oraz wskazać rynki kursorem myszy.

1_920_26

Rys. 19. Okno formularza raportu bieżącego.
1_920_27

Rys. 20. Okno formularza raportu okresowego.

V. Dodawanie pliku załącznika do raportu bieżącego i okresowego.

Zasady dodawania załączników są takie same dla raportów bieżących i okresowych. Prezentacja na przykładzie formularza raportu okresowego spółki z rynku NewConnect.

W formularzu raportu można zamieścić załącznik jedynie w standardzie PDF. Liczba załączników jest nieograniczona. Plik załącznika nie może przekraczać 16 MB każdy. Pliki załączników niespełniające powyższych kryteriów zostaną automatycznie odrzucone przez system EBI.

1. Wybór i wypełnienie formularza raportu.
2. Plik załącznika dodaje się poprzez wciśnięcie przycisku „Przeglądaj” i wybór ścieżki pliku. Ścieżka pliku załącznika pojawia się w polu: „Załącznik”.

1_920_28

Rys. 21. Formularz raportu okresowego przygotowany do publikacji z plikiem załącznika.

3. Plik załącznika zostaje dodany po naciśnięciu przycisku „Dodaj załącznik”. Każdy kolejny załącznik dodaje się analogicznie. Plik załącznika nie może mieć więcej jak 16 MB każdy. System EBI akceptuje pliki jedynie w formacie PDF. Pliki załączników niespełniające powyższych kryteriów zostaną automatycznie odrzucone przez system EBI.

1_920_29

Rys. 22. Formularz raportu okresowego po prawidłowym dodaniu pliku załącznika.

4. Po prawidłowym dodaniu załącznika pojawia się przycisk „Usuń” umożliwiający usunięcie załącznika oraz kolejny wiersz załącznika umożliwiający dodanie kolejnego załącznika.

VI. Potwierdzenie prawidłowego nadania raportu.
Potwierdzeniem prawidłowego nadania raportu jest komunikat „Potwierdzenie nadania raportu bieżącego/okresowego”, zawierająca również:
- nazwę emitenta,
- numer raportu i czas dodania,
- tytuł raportu,
- treść raportu,
- załączniki,
- dane osób reprezentujących emitenta.
W przypadku nie pojawienia się komunikatu potwierdzającego nadanie raportu należy sprawdzić czy raport znajduje się w Archiwum raportów oraz na odpowiedniej stronie internetowej.
W przypadku stwierdzenia, że raport nie został zamieszczony w Archiwum raportów, ani też na stronie internetowej należy skontaktować się z administratorem systemu EBI (numery telefonów znajdują się w zakładce „Kontakt” oraz w pkt. XII niniejszego dokumentu). W przypadku awarii EBI lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie raportu za pośrednictwem EBI należy postępować zgodnie z pkt. VIII niniejszego dokumentu.

1_920_30

Rys. 23. Okno potwierdzenia nadania raportu bieżącego

1_920_31

Rys. 24. Okno potwierdzenia nadania raportu okresowego.

VII. Korygowanie nadanych raportów.
Wszelkich korekt nadanych raportów dokonuje się poprzez opublikowanie raportu korygującego. Raport korygujący powinien odnosić się do raportu korygowanego poprzez zamieszczenie w temacie następującej informacji: „korekta raportu nr …”. W polu tekstowym raportu należy wyjaśnić powód korekty oraz wpisać korygowaną treść w brzmieniu przed i po korekcie. Analogicznie należy postępować w przypadku korygowania treści załącznika.
Raport okresowy koryguje się poprzez dodanie w temacie raportu „korekta raportu …” wskazując na rodzaj raportu okresowego „korekta raportu kwartalnego”, „korekta raportu półrocznego”, „korekta raportu kwartalnego”.

VIII. Wysyłanie raportów trybem awaryjnym.
1. W sytuacji wystąpienia przerw w pracy serwera podstawowego o konieczności skorzystania z serwera zapasowego Giełda każdorazowo informuje emitentów, wysyłając stosowny komunikat pocztą e-mail.
2. W przypadku pojawienia się zakłóceń w funkcjonowaniu systemu EBI, uniemożliwiających przesłanie raportu, Emitent przekazuje raport systemem EBI niezwłocznie po przywróceniu funkcjonowania systemu EBI.

IX. Archiwum raportów.
Po wypełnieniu formularza raportu (bieżącego lub okresowego) i naciśnięciu przycisku „Wyślij” raport zamieszczany jest na odpowiedniej stronie internetowej administrowanej przez Giełdę, właściwej dla danego emitenta instrumentów finansowych i zapisywany w Archiwum raportów. Archiwum raportów zawiera wszystkie raporty bieżące i okresowe nadane przez emitenta. Istnieje możliwość segregacji raportów wg raportów bieżących i okresowych. W przypadku emitenta, którego instrumenty finansowe notowane są na rynku NewConnect i jednocześnie notowane na Catalyst lub uzyskały autoryzację przy Catalyst istnieje możliwość segregacji raportów według typów rynków.

1_920_32

Rys. 25. Okno Archiwum raportów.

X. Praca w trybie testowym.
System EBI umożliwia operatorom systemu EBI pracę w trybie testowym poprzez wciśnięcie linku „Tryb testowy”. Pracując w trybie testowym należy zwracać szczególną uwagę, aby cały czas wyświetlała się informacja „Pracujesz w trybie testowym!”.

1_920_33

Rys. 26. Okno Menu głównego w trybie podstawowym.
1_920_34

Rys. 27. Okno Menu głównego w trybie testowym.

Do pracy w trybie podstawowym powraca się poprzez wciśnięcie linku „Wyłącz tryb testowy”.

XI. Regulacje.
W zakładce „Regulacje” znajdują się:
„Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego”.
1) „Opis Eksploatacji Elektronicznej Bazy Informacji (EBI)”,
2) formularz Wniosku o przydzielenie dostępu do EBI.
 

XII. Kontakt
W zakładce „Kontakt” znajdują się numery telefonów, pod którymi można uzyskać informacje:
- w przypadku problemów technicznych: 00 48 22 537 71 73, 00 48 22 537 74 62,
- w przypadku pytań związanych z wypełnianiem obowiązków informacyjnych: 00 48 22 537 72 14, 00 48 22 537 71 61, 00 48 22 537 72 42.

Załącznik nr 2 do dokumentu
 

Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.


Formularz Numer .................
(Wypełnia GPW)

……............., dnia ……………………………

 

Zarząd
Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.

 

Wniosek
o przydzielenie dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI)


? NewConnect – Rynek akcji GPW
? CATALYST – Alternatywny system obrotu
? CATALYST – Autoryzacja
? CORPORATE GOVERNANCE – rynek regulowany
*prosimy zaznaczyć odpowiednie pole

Dane o Emitencie:

Nazwa  
Adres  
NIP  
Numer telefonu  
Numer telefaksu  
Adres e-mail  
Propozycja nazwy skróconej (do 9 znaków)  

W imieniu Emitenta………………...……………………………………………………………..
……………...…………………………………………………………….....................................
zwracam/y się o przydzielenie dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI),

Operatorami systemu EBI będą następujące osoby:

1) ………………………..………………………
Imię i Nazwisko

2) ………………………..……………………………
Imię i Nazwisko

3) ………………………..……………………………
Imię i Nazwisko

Data, nazwiska i imiona oraz podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Emitenta:

 

 

Załącznik do Wniosku o przydzielenie dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI)

Dane o operatorze EBI

Imię  
Nazwisko  
Stanowisko pracy lub charakter stosunku prawnego  
Numer telefonu  
Numer telefaksu  
Adres e-mail  

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami funkcjonowania systemu EBI określonymi w uchwale Nr 646/2011 Zarządu Giełdy z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie określenia Zasad przekazywania informacji bieżących i okresowych (…) i zobowiązuję się do ich przestrzegania.


………………………………………                                                                                           ………………………………………
Data                                                                                                                  Podpis operatora EBI

 

 

………………………………………                                                                                           ………………………………………
Data                                                                                                                  Podpisy osób reprezentujących Emitenta


Szukaj: Filtry
Ładowanie ...