• Art. 3. - Centralny Reje...
  21.04.2024

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2023.0.1972 - Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych

Obserwuj akt

Art. 3. zaw. med.


Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

1.
Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, zwany dalej „rejestrem”, jest rejestrem publicznym w rozumieniu art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123, 1234 i 1703) prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
2.
Administratorem danych zawartych w rejestrze jest minister właściwy do spraw zdrowia.
3.
Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.
4.
Wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej zawód medyczny, a w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie właściwego wojewody – Wojewoda Mazowiecki, zwany dalej „organem właściwym”, udostępnia dane osób wykonujących zawody medyczne ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
5.
Dane osób wykonujących zawód medyczny zawarte w rejestrze są udostępniane systemowi informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 650, 1234 i 1692).
6.
Przy prowadzeniu rejestru korzysta się z informacji zawartych w rejestrach publicznych dostępnych w postaci elektronicznej w zakresie danych objętych wnioskiem o wpis do rejestru w celu weryfikacji danych wpisanych do rejestru.
7.
Organ właściwy prostuje z urzędu wpis w rejestrze, jeżeli:
1)
zawiera oczywiste błędy lub
2)
jest niezgodny z treścią wniosku, lub
3)
jest niezgodny ze stanem faktycznym wynikającym z innych rejestrów publicznych.
8.
Zmianie z urzędu podlegają również:
1)
dane, o których mowa w art. 4 zakres rejestru ust. 1 pkt 5 lit. a i b, jeżeli zostały zmienione w rejestrze PESEL,
2)
dane, o których mowa w art. 4 zakres rejestru ust. 1 pkt 5 lit. d oraz pkt 8 w zakresie adresu miejsca wykonywania zawodu medycznego, jeżeli zostały zmienione w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju,
3)
dana, o której mowa w art. 4 zakres rejestru ust. 1 pkt 5 lit. e w zakresie adresu poczty elektronicznej, jeżeli została zmieniona w ramach krajowego schematu identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a krajowy schemat identyfikacji elektronicznej ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 oraz z 2023 r. poz. 1234)
– jeżeli w danym przypadku jest to możliwe.
Art. 3. Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywani... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...