• Art. 34. - Weryfikacja w...
  16.04.2024

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2023.0.1972 - Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych

Obserwuj akt

Art. 34. zaw. med.


Weryfikacja wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego

1.
Dyrektor CMKP dokonuje weryfikacji formalnej wniosku, o którym mowa w art. 33 podmioty uprawnione do prowadzenia kursu doskonalącego ust. 3, oraz załączonych dokumentów, o których mowa w art. 33 podmioty uprawnione do prowadzenia kursu doskonalącego ust. 5.
2.
W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku dyrektor CMKP wzywa podmiot, o którym mowa w art. 33 podmioty uprawnione do prowadzenia kursu doskonalącego ust. 3, do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
3.
Dyrektor CMKP w celu uzyskania opinii o spełnieniu przez podmiot, o którym mowa w art. 33 podmioty uprawnione do prowadzenia kursu doskonalącego ust. 3, warunków, o których mowa w art. 33 podmioty uprawnione do prowadzenia kursu doskonalącego ust. 1, powołuje zespół ekspertów w składzie:
1)
dwóch ekspertów spośród osób legitymujących się dorobkiem naukowym lub zawodowym w zakresie dziedziny właściwej dla programu danego kursu doskonalącego;
2)
przedstawiciel CMKP.
4.
Zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 3, opiniuje wnioski, o których mowa w art. 33 podmioty uprawnione do prowadzenia kursu doskonalącego ust. 3, w zależności od potrzeb, i przekazuje opinię dyrektorowi CMKP nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia. Wnioski mogą być opiniowane w trybie obiegowym z użyciem środków komunikacji elektronicznej.
5.
Dyrektor CMKP:
1)
dokonuje wpisu podmiotu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego, na okres 5 lat, w przypadku gdy opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 3, jest pozytywna, i zawiadamia o tym niezwłocznie podmiot, o którym mowa w art. 33 podmioty uprawnione do prowadzenia kursu doskonalącego ust. 3, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo
2)
odmawia, w drodze decyzji, wpisu podmiotu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego, w przypadku gdy opinia zespołu ekspertów jest negatywna, i zawiadamia o tym niezwłocznie podmiot, o którym mowa w art. 33 podmioty uprawnione do prowadzenia kursu doskonalącego ust. 3, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Art. 34. Weryfikacja wniosku o wpis na listę podmiotów up... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...