• Art. 35. - Lista podmiot...
  16.04.2024

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2023.0.1972 - Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych

Obserwuj akt

Art. 35. zaw. med.


Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego

1.
Dyrektor CMKP publikuje i aktualizuje na stronie internetowej CMKP listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego.
2.
Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego zawiera następujące dane:
1)
numer wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego;
2)
nazwę podmiotu uprawnionego do prowadzenia kursu doskonalącego;
3)
adres siedziby podmiotu uprawnionego do prowadzenia kursu doskonalącego;
4)
adres do korespondencji podmiotu uprawnionego do prowadzenia kursu doskonalącego, jeżeli jest inny niż adres jego siedziby;
5)
numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego do prowadzenia kursu doskonalącego, jeżeli je posiada.
3.
Dyrektor CMKP skreśla, w drodze decyzji, podmiot z listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego w przypadku:
1)
złożenia przez podmiot oświadczenia, o którym mowa w art. 33 podmioty uprawnione do prowadzenia kursu doskonalącego ust. 4 pkt 7 lub ust. 5 pkt 4, niezgodnego ze stanem faktycznym;
2)
wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia kursu doskonalącego działalności objętej wpisem na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego;
3)
naruszenia warunków wymaganych do prowadzenia kursu doskonalącego, o których mowa w art. 33 podmioty uprawnione do prowadzenia kursu doskonalącego ust. 1;
4)
nierealizowania programu kursu doskonalącego;
5)
stwierdzenia w toku kontroli prowadzonej na podstawie art. 38 kontrola realizacji kursów doskonalących ust. 1 rażącego naruszenia przepisów prawa lub warunków określonych w programie kursu doskonalącego;
6)
niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych będących wynikiem kontroli prowadzonej na podstawie art. 38 kontrola realizacji kursów doskonalących ust. 1;
7)
złożenia przez podmiot wniosku o wykreślenie z listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego;
8)
upływu czasu, na jaki został dokonany wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego.
4.
Decyzja, o której mowa w ust. 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu. Od decyzji przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.
5.
Aktualizacja programu kursu doskonalącego albo opublikowanie przez CMKP nowego programu kursu doskonalącego powoduje obowiązek złożenia ponownego wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego, w terminie 30 dni od dnia opublikowania zaktualizowanego albo nowego programu kursu doskonalącego.
6.
W przypadku zmiany danych zawartych na liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego podmiot uprawniony do prowadzenia kursu doskonalącego jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.
7.
Podmiot uprawniony do prowadzenia kursu doskonalącego, który został skreślony z listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego z przyczyn określonych w ust. 3 pkt 1 lub 3–6, może uzyskać ponowny wpis na listę nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o skreśleniu z listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego.
Art. 35. Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia kurs... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...