• Art. 39. - Ustawiczny ro...
  21.04.2024

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2023.0.1972 - Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych

Obserwuj akt

Art. 39. zaw. med.


Ustawiczny rozwój zawodowy

1.
Ustawiczny rozwój zawodowy odbywa się w 5-letnim okresie rozliczeniowym, zwanym dalej „okresem edukacyjnym”. Osobie wykonującej zawód medyczny za udział w poszczególnych formach kształcenia podyplomowego lub doskonalenia zawodowego przysługują punkty edukacyjne.
2.
Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym osoba wykonująca zawód medyczny uzyskała wpis do rejestru.
3.
Osoba wykonująca zawód medyczny dokumentuje ustawiczny rozwój zawodowy w karcie rozwoju zawodowego, która zawiera:
1)
dane osoby wykonującej zawód medyczny:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) indywidualny identyfikator wpisu;
2)
nazwę i miejsce wykonywania zawodu medycznego;
3)
datę rozpoczęcia okresu edukacyjnego;
4)
termin, czas trwania oraz potwierdzenie zaliczenia kursu doskonalącego;
5)
nazwę i adres podmiotu realizującego poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego;
6)
formę i temat ustawicznego rozwoju zawodowego;
7)
miejsce realizacji, termin oraz czas trwania poszczególnych form ustawicznego rozwoju zawodowego;
8)
informację o potwierdzeniu realizacji poszczególnych form ustawicznego rozwoju zawodowego oraz liczbę punktów edukacyjnych przysługujących za każdą formę;
9)
informację o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego.
4.
Kartę rozwoju zawodowego osobie wykonującej zawód medyczny wydaje organ właściwy.
5.
Osoba wykonująca zawód medyczny w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia okresu edukacyjnego przekazuje organowi właściwemu kartę rozwoju zawodowego w celu potwierdzenia przez ten organ dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego.
6.
W przypadku przerwy w wykonywaniu zawodu, o której mowa w art. 19 wykonywanie zawodu medycznego pod nadzorem ust. 1, bieg okresu edukacyjnego rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym osoba wykonująca zawód medyczny wykonywała czynności zawodowe pod nadzorem, o którym mowa w art. 19 wykonywanie zawodu medycznego pod nadzorem ust. 1.
7.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)
formy samokształcenia, o których mowa w art. 31 zakres doskonalenia zawodowego ust. 1 pkt 2,
2)
liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich realizację, oraz liczbę punktów niezbędnych do zaliczenia obowiązku doskonalenia zawodowego,
3)
wzór karty rozwoju zawodowego osoby wykonującej zawód medyczny
– mając na celu zapewnienie właściwej jakości ustawicznego rozwoju zawodowego oraz rzetelnego sposobu dokumentowania jego przebiegu.
Art. 39. Ustawiczny rozwój zawodowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...