• Art. 4. - Zakres rejestr...
  16.04.2024

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2023.0.1972 - Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych

Obserwuj akt

Art. 4. zaw. med.


Zakres rejestru

1.
Rejestr obejmuje:
1)
numer wpisu;
2)
indywidualny identyfikator wpisu;
3)
datę wpisu;
4)
nazwę wykonywanego zawodu medycznego;
5)
dane osobowe dotyczące osoby wykonującej zawód medyczny:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) numer PESEL,
c) obywatelstwo (obywatelstwa),
d) adres miejsca zamieszkania,
e) numer telefonu do kontaktu oraz adres poczty elektronicznej;
6)
dane dotyczące wykształcenia lub kwalifikacji:
a) nazwę i adres ukończonej szkoły lub uczelni,
b) numer i datę wydania świadectwa lub dyplomu,
c) poziom wykształcenia,
d) tytuł zawodowy w przypadku ukończenia studiów,
e) informację dotyczącą odbycia praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 91 zakres czynności wykonywanych przez technika farmaceutycznego ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 1859 i 1938), jeżeli dotyczy;
7)
informację o realizacji ustawicznego rozwoju zawodowego w danym okresie rozliczeniowym;
8)
nazwę i adres miejsca wykonywania zawodu medycznego oraz:
a) NIP lub
b) REGON, lub
c) numer księgi rejestrowej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 i 1675), lub
d) unikalny identyfikator apteki lub punktu aptecznego, o którym mowa w art. 107 rejestry prowadzone przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
– jeżeli dotyczy;
9)
informację o zawieszeniu uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 kary za przewinienie zawodowe pkt 4;
10)
informację o zaprzestaniu wykonywania zawodu medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
11)
informację o wznowieniu wykonywania zawodu medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
12)
datę utraty uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego wraz z podaniem przyczyny;
13)
informację o tymczasowym zawieszeniu uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego albo o ograniczeniu zakresu czynności w jego wykonywaniu, o których mowa w art. 60 postanowienie o tymczasowym zawieszeniu uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego albo o ograniczeniu zakresu czynności w wykonywaniu zawodu medycznego ust. 1;
14)
datę zgonu lub datę znalezienia zwłok.
2.
W rejestrze przechowuje się odwzorowania cyfrowe dokumentów, o których mowa w art. 5 wniosek o wpis do rejestru ust. 2 pkt 10–13.
3.
Rejestr jest jawny w zakresie danych i informacji dotyczących osoby wykonującej zawód medyczny, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, pkt 5 lit. a oraz pkt 8–13.
4.
Rejestr zawiera zbiór danych i dokumentów osób:
1)
wykonujących zawód medyczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
niewykonujących zawodu medycznego i zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
które zostały wykreślone z rejestru;
4)
którym odmówiono wpisu do rejestru.
5.
Dane i dokumenty osób:
1)
wykreślonych z rejestru oraz
2)
którym odmówiono wpisu do rejestru
– przechowuje się w rejestrze jako dane archiwalne.
Art. 4. Zakres rejestru - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...