• Art. 52. - Wszczynanie p...
  21.04.2024

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2023.0.1972 - Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych

Obserwuj akt

Art. 52. zaw. med.


Wszczynanie postępowania wyjaśniającego na wniosek albo z urzędu

1.
Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające na wniosek albo z urzędu.
2.
Uprawnionym do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest minister właściwy do spraw zdrowia, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pokrzywdzony.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
dane składającego wniosek:
a) oznaczenie organu,
b) w przypadku pokrzywdzonego:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę urodzenia,
– numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo jego wydania,
– imię (imiona) i nazwisko przedstawiciela ustawowego pokrzywdzonego, jeżeli dotyczy;
2)
adres do doręczeń;
3)
wskazanie przedmiotu wniosku i jego uzasadnienie;
4)
dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku.
4.
Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, przez pokrzywdzonego podlega opłacie w wysokości 200 zł.
5.
Opłata, o której mowa w ust. 4, podlega zaliczeniu na poczet kosztów postępowania przed Komisją.
6.
Opłata, o której mowa w ust. 4, stanowi dochód budżetu państwa.
7.
Opłatę, o której mowa w ust. 4, wnosi się na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
8.
W przypadku niewniesienia opłaty, o której mowa w ust. 4, albo wniesienia jej w wysokości niższej niż należna rzecznik dyscyplinarny wzywa pokrzywdzonego do uzupełnienia braków formalnych, w terminie nie krótszym niż 7 dni, na adres wskazany we wniosku. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do uzupełnienia braków formalnych dotknięty nimi wniosek traktuje się jako niezłożony. Wniosek nienależycie opłacony jest zwracany bez rozpatrzenia pokrzywdzonemu. O tej konsekwencji rzecznik dyscyplinarny informuje w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych.
Art. 52. Wszczynanie postępowania wyjaśniającego na wnios... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...