• Art. 12g. - Obowiązki po...
  15.04.2024

Ustawa o zdrowiu publicznym

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2022.0.1608 t.j. - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

Obserwuj akt

Art. 12g. zdrowie publiczne


Obowiązki podmiotów zobowiązanych do zapłaty opłaty

1.
Podmioty obowiązane do zapłaty opłaty, o których mowa w art. 12d obowiązek zapłaty opłaty ust. 1, są obowiązane:
1)
składać w postaci elektronicznej informację, opatrzoną podpisem kwalifikowanym, według wzoru, o którym mowa w ust. 3, organowi właściwemu w sprawie opłaty za pośrednictwem systemu informatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
2)
obliczać i wpłacać opłatę
– w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, na rachunek organu właściwego w sprawie opłaty.
2.
Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera następujące dane:
1)
okres, za który jest składana;
2)
miejsce składania informacji: nazwę właściwego urzędu skarbowego;
3)
cel składania informacji:
a) złożenie informacji,
b) korekta informacji;
4)
dane podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty:
a) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
b) NIP,
c) imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktu;
5)
kwotę opłaty ustaloną na podstawie art. 12f składniki opłaty;
5a)
kwotę opłaty naliczonej od napojów zwróconych, pomniejszającą kwotę należnej opłaty zgodnie z art. 12f składniki opłaty ust. 8;
6)
kwotę opłaty do zapłaty;
7)
informacje o opłacie:
a) łączną kwotę opłaty,
b) kwotę opłaty za poszczególne napoje określone w art. 12f składniki opłaty ust. 1 i 3,
c) liczbę litrów napojów, o których mowa w art. 12a opłata za wprowadzenie na rynek krajowy niektórych napojów ust. 1, sprzedanych w danym okresie – w podziale na poszczególne napoje określone w art. 12f składniki opłaty ust. 1 i 3 wraz z informacją o dodatku w składzie kofeiny lub tauryny, lub substancji słodzących, o których mowa w art. 12a opłata za wprowadzenie na rynek krajowy niektórych napojów ust. 1 pkt 1, oraz o zawartości cukrów w 100 ml napoju,
d) numery faktur, daty ich wystawienia, odpowiednio NIP dostawcy albo nabywcy oraz numery partii towaru, jeżeli nie są zawarte na fakturze;
8)
datę i podpis podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty lub osoby przez niego upoważnionej;
9)
pouczenie, że informacja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479).
3.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi i udostępni na elektronicznej platformie usług administracji publicznej wzór dokumentu elektronicznego informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
Art. 12g. Obowiązki podmiotów zobowiązanych do zapłaty op... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...