• Art. 15. - Konkurs ofert...
  15.04.2024
Obserwuj akt

Art. 15. zdrowie publiczne


Konkurs ofert na realizację zadań

1.
W ogłoszeniu o konkursie ofert określa się:
1)
zadanie będące przedmiotem konkursu ofert;
2)
wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania;
3)
terminy i warunki realizacji zadania;
4)
kryteria oceny ofert;
5)
miejsce i termin składania ofert;
6)
termin rozstrzygnięcia konkursu ofert;
7)
termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert;
8)
sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert;
9)
poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania przez podmiot ogłaszający konkurs, jeżeli współfinansowanie zadania jest warunkiem otrzymania środków;
10)
wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty;
11)
informację o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert;
12)
sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt 10.
2.
Ogłoszenie o konkursie ofert może zawierać dodatkowo:
1)
opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert;
2)
sposób i terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań.
3.
Wraz z ogłoszeniem o konkursie ofert zamieszcza się wzór formularza oferty, zgodnie z którym realizator zadania składa ofertę.
4.
Ogłoszenie o konkursie ofert umieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu ogłaszającego konkurs oraz w jego siedzibie.
5.
Oferta złożona w konkursie ofert zawiera:
1)
szczegółowy sposób realizacji zadania;
2)
termin i miejsce realizacji zadania;
3)
harmonogram działań w zakresie realizacji zadania;
4)
informację o wysokości wnioskowanych środków;
5)
informację o wysokości współfinansowania realizacji zadania, jeżeli dotyczy;
6)
informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, jeżeli działalność ta dotyczy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert;
7)
informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym i kompetencjach osób zapewniających wykonanie zadania, a także o zakresie obowiązków tych osób;
8)
informację o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania oraz kosztorys wykonania zadania, w szczególności uwzględniający koszty administracyjne.
6.
Do oferty dołącza się:
1)
aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
2)
oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
3)
oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)
oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
5)
oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
Art. 15. Konkurs ofert na realizację zadań - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...