• Art. 8d. - Dyrektor i za...
  15.04.2024

Ustawa o zdrowiu publicznym

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2022.0.1608 t.j. - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

Obserwuj akt

Art. 8d. zdrowie publiczne


Dyrektor i zastępca dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

1.
Centrum jest kierowane i reprezentowane na zewnątrz przez Dyrektora Centrum.
2.
Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3.
Stanowisko Dyrektora Centrum może zajmować osoba, która:
1)
posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne;
2)
jest obywatelem polskim;
3)
korzysta z pełni praw publicznych;
4)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
posiada co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym;
6)
posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Centrum.
4.
Zastępców Dyrektora Centrum, nie więcej niż trzech, powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum po uzyskaniu pisemnej akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia.
5.
W przypadku śmierci albo odwołania Dyrektora Centrum jego zadania do czasu powołania nowego Dyrektora Centrum wykonuje zastępca Dyrektora Centrum wskazany przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
Art. 8d. Dyrektor i zastępca dyrektora Krajowego Centrum ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...