• Art. 9. - Narodowy Progr...
  15.04.2024
Obserwuj akt

Art. 9. zdrowie publiczne


Narodowy Program Zdrowia

1.
Narodowy Program Zdrowia, zwany dalej „NPZ”, jest dokumentem ustanawianym w celu realizacji polityki zdrowia publicznego i opiera się na współdziałaniu organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 podmioty realizujące zadania z zakresu zdrowia publicznego ust. 2.
2.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, NPZ obejmujący:
1)
cel strategiczny NPZ ukierunkowany na wydłużenie życia w zdrowiu ludności Rzeczypospolitej Polskiej i poprawę jakości życia związanej ze zdrowiem oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu,
2)
cele operacyjne służące realizacji celu strategicznego ukierunkowane na zmniejszenie narażenia społeczeństwa na największe zagrożenia zdrowia,
3)
zadania służące realizacji celów operacyjnych,
4)
podmioty odpowiedzialne za realizację zadań,
5)
realizatorów zadań,
6)
tryb i wysokość finansowania zadań,
7)
wskaźniki i sposób monitorowania i ewaluacji NPZ
– mając na uwadze stan zdrowia społeczeństwa, skalę występowania czynników ryzyka zdrowotnego i czynników o działaniu ochronnym dla zdrowia oraz efektywność i skuteczność zadań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia.
3.
NPZ sporządza się na okres nie krótszy niż 5 lat.
4.
Na realizację zadań określonych w NPZ jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 podmioty realizujące zadania z zakresu zdrowia publicznego ust. 2, mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa.
Art. 9. Narodowy Program Zdrowia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...