• Ustawa o zdrowiu publiczn...
  15.04.2024

Ustawa o zdrowiu publicznym

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2022.0.1608 t.j. - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

Obserwuj akt

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. poz. 1375) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 oraz z 2014 r. poz. 619 i 1138): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612 i 1201) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Wojewoda po raz pierwszy dołącza opinię dotyczącą zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c wojewódzki plan transformacji ustawy zmienianej w art. 22 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do:
1)
informacji zbiorczej, o której mowa w art. 12 roczna informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach ust. 5, za 2017 r.;
2)
wniosku, o którym mowa w art. 48d dofinansowanie przez Fundusz programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ust. 2 ustawy zmienianej w art. 22 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składanego w 2017 r.
1.
Do zadań z zakresu zdrowia publicznego, których realizacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Do postępowań dotyczących realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
1.
Na 2016 r. następujące programy:
1)
wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, o których mowa w art. 4 działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zdrowia psychicznego ust. 1 oraz art. 41 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 19 zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
2)
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, o których mowa w art. 9 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii ust. 1 oraz art. 10 przeciwdziałanie narkomanii jako zadanie własne gminy ust. 2 ustawy zmienianej w art. 23 zmiana ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
– są uchwalane i realizowane na dotychczasowych zasadach.
2.
Działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r. w zakresie ochrony zdrowia psychicznego są realizowane na dotychczasowych zasadach.
1.
W latach 2016–2025 maksymalny limit wydatków budżetu państwa, będących skutkiem finansowym ustawy, wynosi w roku:
1)
2016 – 70,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
2)
2017 – 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
3)
2018 – 40,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
4)
2019 – 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
5)
2020 – 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
6)
2021 – 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
7)
2022 – 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
8)
2023 – 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
9)
2024 – 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
10)
2025 – 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów.
2.
W latach 2016–2025 maksymalny limit wydatków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, będących skutkiem finansowym ustawy, wynosi w roku:
1)
2016 – 70 mln zł;
2)
2017 – 60 mln zł;
3)
2018 – 100 mln zł;
4)
2019 – 60 mln zł;
5)
2020 – 147,75 mln zł;
6)
2021 – 177 mln zł;
7)
2022 – 177 mln zł;
8)
2023 – 177 mln zł;
9)
2024 – 177 mln zł;
10)
2025 – 177 mln zł.
3.
W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2, po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, wielkość przyznanych środków przeznaczonych na wydatki obniża się w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków. W pierwszej kolejności ogranicza się wydatki na zadania, o których mowa w art. 2 zadania z zakresu zdrowia publicznego pkt 1, 5, 7 i 8.
4.
Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2, jest minister właściwy do spraw zdrowia, a organami właściwymi do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, są odpowiednio minister właściwy do spraw zdrowia, minister właściwy do spraw kultury fizycznej, inni właściwi ministrowie wskazani jako podmioty odpowiedzialne za realizację zadań w Narodowym Programie Zdrowia oraz wojewodowie.
5.
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, inni właściwi ministrowie wskazani jako podmioty odpowiedzialne za realizację zadań w Narodowym Programie Zdrowia oraz wojewodowie są obowiązani do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informacji o stopniu realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, umożliwiających monitorowanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie umożliwiającym wdrożenie mechanizmu korygującego.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
art. 4 koordynacja zadań z zakresu zdrowia publicznego ust. 2 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.;
2)
art. 9 Narodowy Program Zdrowia, art. 19 zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pkt 1, 3, 4 i 6, art. 20 zmiana ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, art. 23 zmiana ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 25 zmiana ustawy o grach hazardowych pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.;
3)
art. 12 roczna informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach i art. 22 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;
4)
art. 21 zmiana ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 18.11.2015 r. - Dz.U. z 2015 r. poz. 1916]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...