• § 7. - Załączniki do wni...
  19.09.2021
Obserwuj akt

§ 7 zezw.na pracę cudzoz


Załączniki do wniosków o wydanie zezwolenia na pracę

1.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, dołącza do wniosku:
1)
dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego – w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;
2)
ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
3)
umowę spółki – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna, albo akty notarialne o zawiązaniu spółki – jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka akcyjna w organizacji;
4)
kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
5)
dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c przesłanki wydania zezwolenia na pracę ust. 8 ustawy;
6)
informację, o której mowa w art. 88c przesłanki wydania zezwolenia na pracę ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku – jeżeli jest ona wymagana;
7)
kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
8)
dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia w roku poprzedzającym złożenie wniosku – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
9)
dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c przesłanki wydania zezwolenia na pracę ust. 4 pkt 2 ustawy – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B, jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności;
10)
informację o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B, jeżeli strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata;
11)
umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona – w przypadku wniosku o zezwolenie typu D;
12)
dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
13)
dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 wymóg uzyskania zezwolenia na pracę ust. 1 pkt 3 ustawy;
14)
dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku wniosku o zezwolenie typu A – jeżeli informacja starosty była wymagana;
15)
dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a opłata wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca ust. 1 ustawy;
16)
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy w zawodzie regulowanym.
2.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, dołącza do wniosku:
1)
ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
2)
kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
3)
kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a opłata wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca ust. 1a ustawy;
5)
dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
6)
informację, o której mowa w art. 88c przesłanki wydania zezwolenia na pracę ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
7)
dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;
8)
dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
9)
dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
10)
dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c przesłanki wydania zezwolenia na pracę ust. 8 ustawy.
3.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania
pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:
1)
ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
2)
kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
3)
dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a opłata wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca ust. 1a ustawy.
4.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który występuje o wydanie zezwoleń na pracę lub zezwoleń na pracę sezonową albo o wpis oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom do ewidencji oświadczeń równocześnie dla więcej niż jednego cudzoziemca, do wniosków o wydanie zezwoleń na pracę lub oświadczeń może dołączyć odpowiednio po jednym egzemplarzu dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, 7–11 i 13, ust. 2 pkt 1 lub ust. 3 pkt 1.
5.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę, dołącza do wniosku:
1)
dokumenty, o których mowa w ust. 1;
2)
umowę zawartą między podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę – w przypadku wniosku o przedłużenie zezwolenia typu A, C, D, lub E, jeżeli wniosek składa podmiot, który powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia;
3)
dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca.
6.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia
na pracę sezonową, dołącza do wniosku:
1)
dokumenty, o których mowa w ust. 2;
2)
umowę między podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową;
3)
dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca.
7.
Przepisów ust. 6 pkt 2 i 3 nie stosuje się, w przypadku gdy wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową złożył podmiot, który nie powierzał pracy danemu cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku.
8.
W przypadku ubiegania się równocześnie o przedłużenie zezwoleń dla więcej niż jednego cudzoziemca ust. 4 stosuje się odpowiednio.
9.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową może dołączyć odpowiednio kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, 5 i 8–16 lub ust. 2 pkt 1, 4, 5, 7–10, a do wniosków o wydanie przedłużenia tych zezwoleń dodatkowo odpowiednio kopie dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 lub ust. 6 pkt 2 i 3, jeżeli przedstawi do wglądu oryginały tych dokumentów upoważnionemu pracownikowi organu prowadzącego postępowanie.
10.
W przypadku gdy wnioski, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 oraz § 4 ust. 3, zostaną wniesione w postaci elektronicznej, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołącza do wniosku elektroniczne kopie (skany) dokumentów określonych odpowiednio w ust. 1 pkt 1–5 i 7–16 lub ust. 2 pkt 1–5 i 7–10, a w przypadku wniosków o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową dodatkowo elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa odpowiednio w ust. 5 pkt 2 i 3 lub ust. 6 pkt 2 i 3. Informację starosty, o której mowa w art. 88c przesłanki wydania zezwolenia na pracę ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku gdy była wymagana, dołącza się do wniosku w oryginale.
11.
Organ rozpatrujący sprawę może zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów, z których sporządzono elektroniczne kopie.
12.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, może dołączyć kopie dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, jeżeli przedstawi oryginały tych dokumentów do wglądu upoważnionemu pracownikowi organu prowadzącego postępowanie.
§ 7 Załączniki do wniosków o wydanie zezwolenia na pracę - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...