• Art. 91. - Naruszenia pr...
  28.02.2024
Obserwuj akt

Art. 91. zużyty sprz.elektr.


Naruszenia przepisów ustawy skutkujące administracyjnymi karami pieniężnymi

Administracyjnej karze pieniężnej podlega ten, kto:
1)
będąc do tego obowiązanym na podstawie art. 7 wymogi w zakresie projektowania sprzętu ust. 2 nie stosuje przy projektowaniu sprzętu wymagań dotyczących ekoprojektu ułatwiających ponowne użycie i przetwarzanie zużytego sprzętu, zgodnie z tym przepisem;
2)
wbrew przepisowi art. 7 wymogi w zakresie projektowania sprzętu ust. 3 uniemożliwia ponowne użycie zużytego sprzętu przez stosowanie specyficznych rozwiązań projektowych lub procesów produkcyjnych;
3)
wbrew przepisowi art. 12 umieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach ust. 1 nie umieszcza numeru rejestrowego na fakturze i innych dokumentach sporządzanych w związku z wprowadzaniem do obrotu sprzętu;
4)
wbrew przepisowi art. 13 informacje dołączane do sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych ust. 1 nie dołącza do sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych informacji wskazanych w tym przepisie;
5)
wbrew przepisowi art. 13 informacje dołączane do sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych ust. 2 pkt 1 nie informuje o systemie zbierania, w tym zwrotu, zużytego sprzętu;
6)
wbrew przepisowi art. 13 informacje dołączane do sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych ust. 2 pkt 2 nie informuje o roli, jaką gospodarstwo domowe spełnia w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu;
7)
wbrew przepisowi art. 14 oznakowanie wprowadzanego sprzętu ust. 1 nie oznakowuje sprzętu symbolem selektywnego zbierania;
8)
wbrew przepisowi art. 14 oznakowanie wprowadzanego sprzętu ust. 2 nie umieszcza w sposób wyraźny, czytelny i trwały oznakowania, o którym mowa w art. 14 oznakowanie wprowadzanego sprzętu ust. 1, na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach dołączonych do sprzętu;
9)
wbrew przepisom art. 15 publiczne kampanie edukacyjne ust. 3 nie przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub nie wnosi na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzonego do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym albo nie rozlicza wykonania tych obowiązków w terminie, o którym mowa w art. 15 publiczne kampanie edukacyjne ust. 5;
10)
wbrew przepisowi art. 16 informacje o kosztach gospodarowania odpadami ust. 2 nie informuje nabywców sprzętu o wysokości kosztów gospodarowania odpadami;
11)
wbrew przepisowi art. 17 informacja wprowadzającego sprzęt dotycząca ponownego użycia i przetwarzania sprzętu ust. 1 nie opracowuje informacji dotyczącej ponownego użycia i przetwarzania zużytego sprzętu, zawierającej w szczególności wskazanie poszczególnych części składowych oraz materiałów zawartych w sprzęcie, a także umiejscowienia w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych;
12)
wbrew przepisowi art. 17 informacja wprowadzającego sprzęt dotycząca ponownego użycia i przetwarzania sprzętu ust. 3 nie przekazuje bezpłatnie informacji, o której mowa w art. 17 informacja wprowadzającego sprzęt dotycząca ponownego użycia i przetwarzania sprzętu ust. 1;
13)
wbrew przepisowi art. 18 organizowanie i finansowanie odbierania i przetwarzania zużytego sprzętu z gospodarstw domowych ust. 1 nie organizuje i nie finansuje odbierania od zbierających zużyty sprzęt oraz przetwarzania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych;
14)
wbrew przepisowi art. 19 organizowanie i finansowanie zbierania oraz przetwarzania zużytego sprzętu pochodzącego od użytkowników innych niż gospodarstwa domowe ust. 1 nie organizuje i nie finansuje zbierania oraz przetwarzania zużytego sprzętu pochodzącego od użytkowników innych niż gospodarstwa domowe;
15)
wbrew przepisowi art. 22 dodatkowa ewidencja ilości i masy wprowadzonego sprzętu ust. 1 nie prowadzi dodatkowej ewidencji obejmującej informacje o masie wprowadzonego do obrotu sprzętu albo prowadzi ją niezgodnie ze stanem rzeczywistym;
16)
wbrew przepisowi art. 22 dodatkowa ewidencja ilości i masy wprowadzonego sprzętu ust. 3 nie przechowuje dodatkowej ewidencji oraz zaświadczeń o zużytym sprzęcie;
17)
wbrew przepisom art. 23 umowa wprowadzającego sprzęt z prowadzącym zakład przetwarzania nie zawiera umowy z prowadzącym zakład przetwarzania;
18)
wbrew przepisowi art. 26 autoryzowany przedstawiciel producenta ust. 2 nie wyznacza autoryzowanego przedstawiciela;
19)
wbrew przepisowi art. 26 autoryzowany przedstawiciel producenta ust. 5 nie wykonuje obowiązków określonych ustawą dla wprowadzającego sprzęt za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
20)
wbrew przepisom art. 27 zabezpieczenie finansowe wnoszone przez wprowadzającego sprzęt ust. 1 i art. 28 termin wnoszenia zabezpieczenia finansowego ust. 1 i 3 nie wnosi zabezpieczenia finansowego albo nie wnosi go w terminie;
21)
wbrew zakazowi określonemu w art. 35 zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu lub jego części ust. 1 zbiera niekompletny zużyty sprzęt lub części pochodzące ze zużytego sprzętu;
22)
wbrew przepisowi art. 37 obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu z gospodarstw domowych ust. 1 nie odbiera nieodpłatnie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży;
23)
wbrew przepisowi art. 37 obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu z gospodarstw domowych ust. 2 nie odbiera nieodpłatnie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy sprzętu;
24)
wbrew przepisowi art. 37 obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu z gospodarstw domowych ust. 3 nie przyjmuje nieodpłatnie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;
25)
wbrew przepisowi art. 37 obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu z gospodarstw domowych ust. 4 nie umieszcza w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w art. 37 obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu z gospodarstw domowych ust. 1–3, lub kto udostępniając na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość nie przekazuje tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu;
26)
wbrew przepisom art. 39 obowiązki dystrybutora:
a) udostępnia na rynku sprzęt niezgodnie z art. 39 obowiązki dystrybutora pkt 1 lit. a,
b) udostępnia na rynku sprzęt nieoznakowany zgodnie z art. 14 oznakowanie wprowadzanego sprzętu ust. 1,
c) nie umieszcza w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, a w przypadku udostępniania na rynku sprzętu za pomocą środków porozumiewania się na odległość – nie przekazuje tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu,
d) udostępnia na rynku sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych bez dołączonych do niego informacji, o których mowa w art. 13 informacje dołączane do sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych ust. 1;
27)
wbrew przepisowi art. 40 obowiązki prowadzącego punkt serwisowy ust. 1 nie przyjmuje nieodpłatnie zużytego sprzętu pomimo, że zużyty sprzęt nie stwarza zagrożenia, o którym mowa w art. 41 odmowa przyjęcia zużytego sprzętu ust. 1;
28)
wbrew przepisom art. 40 obowiązki prowadzącego punkt serwisowy ust. 2 i 3 nie umieszcza w punkcie serwisowym informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu oraz informacji o możliwości nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu;
29)
wbrew przepisom art. 43 wyposażenie miejsc magazynowania zużytego sprzętu nie wyposaża miejsc, w których jest magazynowany zużyty sprzęt, zgodnie z tymi przepisami;
30)
wbrew przepisom art. 44 obowiązek przekazania zebranego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania ust. 1 nie przekazuje zebranego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania posiadającemu decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na przetwarzanie zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grupy sprzętu określonej w załączniku nr 1 do ustawy;
31)
wbrew przepisowi art. 44 obowiązek przekazania zebranego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania ust. 4 nie zapewnia zbierania i transportu zużytego sprzętu w warunkach optymalnych do przygotowania go do ponownego użycia, recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku, w tym ograniczenia rozprzestrzeniania się niebezpiecznych substancji;
32)
wbrew przepisom art. 45 obowiązki informacyjne zbierającego zużyty sprzęt nie przekazuje wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta informacji, o których mowa w tych przepisach;
33)
wbrew przepisom art. 46 demontaż zużytego sprzętu i procesy odzysku:
a) prowadzi demontaż zużytego sprzętu lub przygotowuje do ponownego użycia zużyty sprzęt oraz odpady powstałe po demontażu zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania,
b) nie prowadzi demontażu zużytego sprzętu, procesów recyklingu i innych niż recykling procesów odzysku, z wyjątkiem przygotowania do ponownego użycia, obejmujących przynajmniej usunięcie ze zużytego sprzętu płynów oraz postępowanie, o którym mowa w art. 46 demontaż zużytego sprzętu i procesy odzysku ust. 2;
34)
wbrew przepisowi art. 47 zakaz unieszkodliwiania zużytego sprzętu przed poddaniem do przetwarzaniu unieszkodliwia zużyty sprzęt przed poddaniem go przetwarzaniu, o którym mowa w art. 46 demontaż zużytego sprzętu i procesy odzysku;
35)
wbrew przepisowi art. 49 obowiązek przyjęcia zużytego sprzętu z gospodarstw domowych nie przyjmuje co najmniej nieodpłatnie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych od zbierającego zużyty sprzęt;
36)
wbrew przepisom art. 50 wyposażenie miejsc magazynowania zużytego sprzętu przed poddaniem go przetwarzaniu nie wyposaża miejsc, w których jest magazynowany zużyty sprzęt przed poddaniem go przetwarzaniu, zgodnie z tymi przepisami;
37)
wbrew przepisom art. 51 wyposażenie zakładu przetwarzania ust. 1 nie wyposaża zakładu przetwarzania zgodnie z tymi przepisami;
38)
wbrew przepisowi art. 51 wyposażenie zakładu przetwarzania ust. 2 przyjmuje zużyty sprzęt do zakładu przetwarzania, który nie jest wyposażony zgodnie z art. 51 wyposażenie zakładu przetwarzania ust. 1;
39)
wbrew przepisom art. 52 postępowanie z odpadami po demontażu zużytego sprzętu ust. 1 lub 2 nie przekazuje odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu lub prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, wpisanym do rejestru, albo prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów;
40)
wbrew przepisowi art. 52 postępowanie z odpadami po demontażu zużytego sprzętu ust. 6 nie przekazuje zużytych baterii i zużytych akumulatorów zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;
41)
wbrew przepisom art. 53 zaświadczenie o zużytym sprzęcie ust. 4 nie udostępnia zaświadczenia o zużytym sprzęcie albo nie udostępnia zaświadczenia w terminie lub udostępnia zaświadczenie zawierające informacje nierzetelne;
42)
(uchylony)
43)
wbrew przepisom art. 55 zaświadczenie potwierdzające recykling ust. 4 oraz art. 57 zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku ust. 4 nie udostępnia zaświadczenia potwierdzającego recykling albo zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku albo nie udostępnia zaświadczenia w terminie lub udostępnia zaświadczenie zawierające informacje nierzetelne;
44)
wbrew przepisom art. 62 obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych ust. 2 albo 3 nie przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% przychodów netto uzyskanych w poprzednim albo danym roku kalendarzowym albo nie rozlicza wykonania tego obowiązku w terminie, o którym mowa w art. 62 obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych ust. 4;
45)
wbrew przepisom art. 64 obowiązek przedstawienia zaświadczeń marszałkowi województwa nie przedstawia marszałkowi województwa dokumentów, o których mowa w tych przepisach;
46)
wbrew przepisom art. 66 obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego nie przeprowadza audytu albo nie przeprowadza go w terminie;
47)
wbrew przepisowi art. 70 przekazanie sprawozdania z audytu ust. 2 nie przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz marszałkowi województwa uwierzytelnionej kopii sprawozdania z przeprowadzonego audytu albo nie przekazuje go niezwłocznie, nie później niż w terminie do dnia 15 maja roku następującego po roku kalendarzowym, którego audyt dotyczy;
48)
wbrew przepisowi art. 70 przekazanie sprawozdania z audytu ust. 3 nie przechowuje sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z dokumentacją audytu przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego audyt dotyczy.
Art. 91. Naruszenia przepisów ustawy skutkujące administr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...