• Ustawa o zużytym sprzęcie...
  30.05.2024

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2022.0.1622 t.j. - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Obserwuj akt

Rozdział 11. Przemieszczanie używanego sprzętu oraz zużytego sprzętu

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o przemieszczaniu, należy przez to rozumieć przewóz używanego sprzętu, w tym sprzętu wadliwego wysyłanego do naprawy gwarancyjnej, odbywający się z terytorium kraju na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego lub państwa niebędącego państwem członkowskim.
1.
W przypadku przemieszczania używanego sprzętu, co do którego zachodzi podejrzenie, w szczególności z uwagi na jego funkcjonalność, że jest on zużytym sprzętem, posiadacz używanego sprzętu organizujący jego przemieszczanie jest obowiązany do wykazania, że używany sprzęt nie jest zużytym sprzętem.
2.
W celu wykazania, że przemieszczany używany sprzęt nie jest zużytym sprzętem, posiadacz używanego sprzętu organizujący jego przemieszczanie:
1)
jest obowiązany do udostępnienia:
a) kopii dokumentu nabycia używanego sprzętu, w szczególności faktury i umowy sprzedaży, potwierdzającego funkcjonalność oraz przeznaczenie do bezpośredniego ponownego użycia używanego sprzętu,
b) dowodów oceny lub badań w postaci kopii dokumentacji (certyfikat badań lub dowód sprawności funkcjonalnej) dla każdego używanego sprzętu znajdującego się w przesyłce oraz protokołu wyszczególniającego dokumentację, o której mowa w pkt 2 lit. b,
c) oświadczenia posiadacza używanego sprzętu, organizującego jego przemieszczanie, że używany sprzęt oraz przewożone z nim rzeczy nie są odpadem, oraz wskazującego na zakres jego odpowiedzialności związanej z przemieszczaniem używanego sprzętu,
d) dokumentu transportowego, w szczególności listu przewozowego;
2)
zapewnia:
a) przeprowadzenie badania używanego sprzętu polegającego na ocenie:
– jego funkcjonalności,
– obecności w nim niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych,
b) sporządzenie przez podmiot przeprowadzający badanie, o którym mowa w lit. a, dokumentacji badania zawierającej:
– numer i nazwę grupy i rodzaj używanego sprzętu,
– numer identyfikacyjny używanego sprzętu (numer typu), jeżeli został nadany,
– rok produkcji używanego sprzętu, jeżeli jest znany,
– wynik, rodzaj i datę przeprowadzenia badania oraz imię i nazwisko lub nazwę oraz adres lub siedzibę podmiotu, który je przeprowadził.
3.
Posiadacz przemieszczanego używanego sprzętu jest obowiązany do umieszczenia na nim, a w przypadku gdy używany sprzęt jest opakowany – na jego opakowaniu, dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b.
4.
Dokumentację, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, umieszcza się w sposób:
1)
bezpieczny, ale nietrwały;
2)
pozwalający na jej odczytanie bez konieczności rozpakowania używanego sprzętu, jeżeli używany sprzęt jest opakowany.
Posiadacz używanego sprzętu, w tym sprzętu, o którym mowa w art. 82 wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy do przemieszczania używanego sprzętu ust. 1 pkt 1, organizujący jego przemieszczanie jest obowiązany do:
1)
jego zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie przemieszczania, załadunku i rozładunku, w szczególności przez jego odpowiednie opakowanie i rozmieszczenie;
2)
przekazania podmiotowi dokonującemu jego przemieszczania dokumentów, o których mowa odpowiednio w art. 80 obowiązek udostępnienia dokumentów przez przemieszczającego używany sprzęt ust. 2 pkt 1 albo art. 82 wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy do przemieszczania używanego sprzętu ust. 2.
1.
Przepisów art. 80 obowiązek udostępnienia dokumentów przez przemieszczającego używany sprzęt, z wyłączeniem ust. 2 pkt 1 lit. c i d, nie stosuje się do odbywającego się w ramach transakcji B2B przemieszczania:
1)
sprzętu, który jako wadliwy jest wysyłany do naprawy gwarancyjnej z zamiarem jego ponownego użycia lub
2)
używanego sprzętu przeznaczonego do użytku profesjonalnego, wysyłanego do regeneracji lub naprawy do krajów, do których mają zastosowanie wydawane przez Radę Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przepisy dotyczące kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku z zamiarem ponownego użycia, lub
3)
wadliwego używanego sprzętu przeznaczonego do użytku profesjonalnego, w szczególności wyrobu medycznego lub jego części, który jest wysyłany w celu przeprowadzenia analizy przyczyn usterki – w przypadku gdy taką analizę może przeprowadzić wyłącznie wytwórca tego sprzętu lub działająca w jego imieniu osoba trzecia.
2.
W czasie przemieszczania sprzętu lub używanego sprzętu odbywającego się w ramach transakcji B2B, o której mowa w ust. 1, podmiot dokonujący jego przemieszczania jest obowiązany do posiadania:
1)
dokumentu transportowego, w szczególności listu przewozowego;
2)
oświadczenia posiadacza organizującego przemieszczanie sprzętu lub używanego sprzętu wskazującego na zakres jego odpowiedzialności związanej z przemieszczaniem tego sprzętu lub używanego sprzętu.
3.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykaz krajów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
1.
Używany sprzęt, w tym sprzęt, o którym mowa w art. 82 wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy do przemieszczania używanego sprzętu ust. 1 pkt 1, uznaje się za zużyty sprzęt, a jego przemieszczanie za nielegalne przemieszczanie w rozumieniu art. 2 stosowanie ustawy pkt 35 rozporządzenia nr 1013/2006:
1)
jeżeli odpowiednio z dokumentacji i dokumentów, o których mowa w art. 80 obowiązek udostępnienia dokumentów przez przemieszczającego używany sprzęt ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. b, nie wynika, że nie jest on zużytym sprzętem;
2)
w przypadku braku odpowiednio dokumentacji, o której mowa w art. 80 obowiązek udostępnienia dokumentów przez przemieszczającego używany sprzęt ust. 2 pkt 2 lit. b, albo dokumentów, o których mowa w art. 82 wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy do przemieszczania używanego sprzętu ust. 2;
3)
jeżeli nie jest on odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem podczas przemieszczania, załadunku i rozładunku, w szczególności odpowiednio opakowany oraz rozmieszczony.
2.
Do nielegalnego przemieszczania używanego sprzętu stosuje się przepisy art. 24 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy dotyczących wprowadzającego sprzęt i art. 25 zwolnienie wprowadzającego sprzęt z obowiązków określonych w ustawie rozporządzenia nr 1013/2006 oraz przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1792 oraz z 2023 r. poz. 1890).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...