• Ustawa o zużytym sprzęcie...
  04.03.2024

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2022.0.1622 t.j. - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Obserwuj akt

Rozdział 16. Przepisy epizodyczne, przejściowe, dostosowujące i końcowe

1.
Do dnia 31 grudnia 2017 r. przepisy ustawy stosuje się do sprzętu należącego do jednej z grup sprzętu określonych w załączniku nr 6 do ustawy.
2.
Numery i nazwy grup sprzętu oraz przykładowe rodzaje sprzętu należącego do tych grup określa załącznik nr 6 do ustawy.
Od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wprowadzający sprzęt jest obowiązany do osiągania minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu, które wynoszą nie mniej niż 40% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu, a w przypadku sprzętu należącego do grupy sprzętu nr 5 określonej w załączniku nr 6 do ustawy, z wyjątkiem opraw oświetleniowych do lamp fluorescencyjnych oraz pozostałego sprzętu oświetleniowego do celów rozprowadzania lub regulacji światła, nie mniej niż 50% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu.
1.
Do dnia 31 grudnia 2017 r. stawka opłaty produktowej wynosi dla:
1)
sprzętu należącego do grupy sprzętu nr 5 określonej w załączniku nr 6 do ustawy, z wyjątkiem opraw oświetleniowych do lamp fluorescencyjnych oraz pozostałego sprzętu oświetleniowego do celów rozprowadzenia lub regulacji światła – od 4 zł do 8 zł za 1 kg;
2)
grup sprzętu innych niż wskazane w pkt 1, określonych w załączniku nr 6 do ustawy – od 0 zł do 2 zł za 1 kg.
2.
Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe stawki opłaty produktowej, kierując się kosztami zbierania, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku zużytego sprzętu dla poszczególnych grup sprzętu.
1.
Od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wprowadzający sprzęt jest obowiązany osiągnąć następujące poziomy:
1)
dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grup sprzętu nr 1 i 10 określonych w załączniku nr 6 do ustawy:
a) odzysku – 85% masy zużytego sprzętu oraz
b) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – 80% masy zużytego sprzętu;
2)
dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grup sprzętu nr 3 i 4 określonych w załączniku nr 6 do ustawy:
a) odzysku – 80% masy zużytego sprzętu oraz
b) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – 70% masy zużytego sprzętu;
3)
dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grup sprzętu nr 2 i 5–9 określonych w załączniku nr 6 do ustawy:
a) odzysku – 75% masy zużytego sprzętu oraz
b) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – 55% masy zużytego sprzętu;
4)
dla zużytych gazowych lamp wyładowczych – recyklingu zużytych lamp wyładowczych w wysokości 80% masy tych zużytych lamp.
2.
Do dnia 31 grudnia 2017 r. poziom odzysku oraz poziom recyklingu, w przypadku zużytego sprzętu należącego do grupy sprzętu nr 5 określonej w załączniku nr 6 do ustawy, oblicza się odrębnie dla lamp i opraw oświetleniowych.
1.
Do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ustawy zmienianej w art. 108 zmiana ustawy o odpadach, Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr autoryzowanych przedstawicieli.
2.
Autoryzowany przedstawiciel przed rozpoczęciem działalności jest obowiązany do złożenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosku o wpis do rejestru autoryzowanych przedstawicieli.
3.
Wniosek o wpis do rejestru autoryzowanych przedstawicieli zawiera:
1)
imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby;
2)
numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
3)
numer REGON, o ile został nadany;
4)
numer i nazwę grupy sprzętu;
5)
informację o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w art. 11 wykonywanie obowiązków ustawowych przez wprowadzającego sprzęt ust. 3;
6)
wykaz producentów, z którymi autoryzowany przedstawiciel zawarł umowę, o której mowa w art. 26 autoryzowany przedstawiciel producenta ust. 3.
4.
Do wniosku o wpis do rejestru autoryzowanych przedstawicieli dołącza się uwierzytelnioną kopię:
1)
wniesienia opłaty rejestrowej, o której mowa w ust. 8, o ile autoryzowany przedstawiciel podlega obowiązkowi jej uiszczenia;
2)
umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w art. 11 wykonywanie obowiązków ustawowych przez wprowadzającego sprzęt ust. 3;
3)
umowy, o której mowa w art. 26 autoryzowany przedstawiciel producenta ust. 3.
5.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska odmawia, w drodze decyzji, wpisu do rejestru autoryzowanych przedstawicieli, jeżeli autoryzowany przedstawiciel nie wniósł opłaty rejestrowej, o której mowa w ust. 8.
6.
W przypadku zmiany informacji zawartych w rejestrze autoryzowanych przedstawicieli autoryzowany przedstawiciel jest obowiązany do złożenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana, wniosku o zmianę wpisu do tego rejestru.
7.
Wniosek, o którym mowa w ust. 6, zawiera:
1)
numer rejestrowy;
2)
imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
4)
numer REGON, o ile został nadany;
5)
informacje, które uległy zmianie.
8.
Wpis do rejestru autoryzowanych przedstawicieli podlega opłacie rejestrowej.
9.
Autoryzowany przedstawiciel uiszcza opłatę rejestrową na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
10.
Autoryzowany przedstawiciel wpisany do rejestru autoryzowanych przedstawicieli uiszcza w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
11.
Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
12.
Opłaty rejestrowej nie uiszcza autoryzowany przedstawiciel wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634 oraz z 2022 r. poz. 1260), jeżeli składając wniosek o wpis do rejestru autoryzowanych przedstawicieli, przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).
13.
Opłata rejestrowa i opłata roczna wynoszą po 2000 zł.
14.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska, dokonując wpisu do rejestru autoryzowanych przedstawicieli, nadaje autoryzowanemu przedstawicielowi numer rejestrowy, składający się z:
1)
litery E;
2)
liczby składającej się z 7 cyfr arabskich, stanowiącej kolejny numer w rejestrze;
3)
litery A.
15.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska zawiadamia autoryzowanego przedstawiciela o nadanym numerze rejestrowym.
16.
Rejestr autoryzowanych przedstawicieli zawiera numery rejestrowe i informacje zawarte we wnioskach o wpis do rejestru autoryzowanych przedstawicieli.
17.
W przypadku zakończenia działalności autoryzowany przedstawiciel jest obowiązany do złożenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosku o wykreślenie z rejestru autoryzowanych przedstawicieli.
18.
Wniosek, o którym mowa w ust. 17, zawiera:
1)
numer rejestrowy;
2)
imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
4)
numer REGON, o ile został nadany;
5)
datę zaprzestania wykonywania działalności.
19.
Wykreślenia autoryzowanego przedstawiciela z rejestru autoryzowanych przedstawicieli dokonuje, w drodze decyzji, Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
20.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia autoryzowanego przedstawiciela z rejestru autoryzowanych przedstawicieli w przypadku:
1)
nieuiszczenia opłaty rocznej, o której mowa w ust. 10;
2)
stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych w przepisach niniejszej ustawy oraz ustawy zmienianej w art. 108 zmiana ustawy o odpadach;
3)
stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania działalności.
21.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska odmawia, w drodze decyzji, wpisu do rejestru autoryzowanych przedstawicieli, w przypadku nieuiszczenia opłaty rejestrowej, o której mowa w ust. 8, w wymaganej wysokości.
22.
Autoryzowani przedstawiciele posiadający wpis do rejestru autoryzowanych przedstawicieli są wpisywani do rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ustawy zmienianej w art. 108 zmiana ustawy o odpadach, z urzędu. Marszałek województwa dokonuje wpisu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ustawy zmienianej w art. 108 zmiana ustawy o odpadach, nadając jednocześnie nowy numer rejestrowy.
23.
W przypadku gdy marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ustawy zmienianej w art. 108 zmiana ustawy o odpadach, stwierdzi brak informacji wymaganych na podstawie tej ustawy, wzywa autoryzowanego przedstawiciela do złożenia brakujących informacji. W przypadku nieuzupełnienia brakujących informacji w wyznaczonym terminie marszałek województwa nie dokonuje wpisu do rejestru z urzędu.
24.
W przypadku nieuzupełnienia brakujących informacji w wyznaczonym terminie autoryzowany przedstawiciel jest obowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ustawy zmienianej w art. 108 zmiana ustawy o odpadach.
25.
W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o nadaniu nowego numeru rejestrowego autoryzowani przedstawiciele mogą używać numeru rejestrowego nadanego na podstawie przepisu ust. 14.
26.
Autoryzowani przedstawiciele niewpisani z urzędu do rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ustawy zmienianej w art. 108 zmiana ustawy o odpadach, są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do tego rejestru, w terminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia.
27.
Z dniem uzyskania przez autoryzowanego przedstawiciela wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ustawy zmienianej w art. 108 zmiana ustawy o odpadach, wygasają wpisy do rejestru autoryzowanych przedstawicieli.
28.
W przypadku wyznaczenia przez producenta autoryzowanego przedstawiciela i posiadania przez tego autoryzowanego przedstawiciela wpisu do rejestru autoryzowanych przedstawicieli, wprowadzający sprzęt może, w terminie 14 dni od dnia uzyskania wpisu autoryzowanego przedstawiciela do rejestru autoryzowanych przedstawicieli, złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek o wykreślenie z rejestru, o którym mowa w art. 235 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2 ustawy zmienianej w art. 108 zmiana ustawy o odpadach, prowadzonego na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie tej ustawy.
29.
Do wniosku o wpis do rejestru oraz wniosku o zmianę wpisu do rejestru stosuje się przepis art. 64 braki formalne podania ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052).
Podmioty zbierające zużyty sprzęt wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 235 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2 ustawy zmienianej w art. 108 zmiana ustawy o odpadach, prowadzonego na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie tej ustawy, niebędące zbierającymi zużyty sprzęt, o których mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 23 niniejszej ustawy, podlegają wykreśleniu z urzędu z tego rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Do opłat produktowych należnych na podstawie ustawy, o której mowa w art. 141 utrata mocy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, oraz do wpływów z tych opłat stosuje się przepisy dotychczasowe.
Wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy decyzje zezwalające na zbieranie niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu, o których mowa w art. 35 zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu lub jego części ust. 1, podmiotom, którym zakazuje się ich zbierania zgodnie z art. 35 zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu lub jego części ust. 1, wygasają w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie dotyczącym tego zużytego sprzętu oraz tych części.
1.
Wnioskodawca we wniosku o wydanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami dla zakładu przetwarzania, składanym od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 1 stycznia 2019 r., podaje numer i nazwę grupy sprzętu, określone w załączniku nr 1 i 6 do ustawy, z którego powstaje przetwarzany przez niego zużyty sprzęt.
2.
W decyzjach w zakresie gospodarki odpadami wydanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 1 stycznia 2019 r. właściwy organ uwzględnia numer i nazwę grupy sprzętu, określone w załączniku nr 1 i 6 do ustawy, z którego powstaje przetwarzany zużyty sprzęt.
1.
Decyzje zezwalające na zbieranie zużytego sprzętu oraz przetwarzanie zużytego sprzętu wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc na czas, na jaki zostały wydane.
2.
W przypadku gdy decyzje, o których mowa w ust. 1, nie są dostosowane do wymogów niniejszej ustawy, posiadacz odpadów, który w dniu wejścia w życie ustawy prowadzi zbieranie zużytego sprzętu lub przetwarzanie zużytego sprzętu, jest obowiązany uzyskać w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy od organu właściwego zmianę tych decyzji w zakresie dostosowania do wymogów ustawy.
1.
Zaświadczenie o zużytym sprzęcie, zaświadczenie potwierdzające recykling oraz zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku, sporządza się i wydaje się, za rok 2015, stosując przepisy dotychczasowe.
2.
Prowadzący zakład przetwarzania, prowadzący działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku są obowiązani do przechowywania zaświadczeń, o których mowa w ust. 1, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą te zaświadczenia.
1.
Do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ustawy zmienianej w art. 108 zmiana ustawy o odpadach, ilekroć w ustawie jest mowa o rejestrze rozumie się przez to rejestr, o którym mowa w art. 235 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2 ustawy zmienianej w art. 108 zmiana ustawy o odpadach, prowadzony na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie tej ustawy, z tym, że rejestr zawiera dodatkowo nazwę marki sprzętu, typ sprzętu (sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych lub sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych) oraz informację o stosowanej technice sprzedaży sprzętu.
2.
Wniosek o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt zawiera dodatkowo nazwę marki sprzętu, typ sprzętu (sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych lub sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych) oraz informację o stosowanej technice sprzedaży sprzętu.
3.
Wprowadzający sprzęt, który uzyskał wpis do rejestru przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jest obowiązany przekazać do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, informacje o nazwie marki sprzętu i typie sprzętu (sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych lub sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych) oraz informację o stosowanej technice sprzedaży sprzętu.
4.
Do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ustawy zmienianej w art. 108 zmiana ustawy o odpadach, organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązana:
1)
w terminie do dnia 15 marca każdego roku do przedstawienia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska za poprzedni rok kalendarzowy zaświadczenia wydanego przez bank o utrzymywaniu przez nią na odrębnym rachunku bankowym lub w formie lokaty terminowej środków, o których mowa w art. 63 kapitał zakładowy i akcje organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego ust. 4 pkt 1, albo dokumentu potwierdzającego wysokość gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, wydanego przez gwaranta, o którym mowa w art. 63 kapitał zakładowy i akcje organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego ust. 4 pkt 2;
2)
do przedstawienia, na każde żądanie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 14 dni od dnia wpływu żądania, zaświadczenia wydanego przez bank o aktualnie utrzymywanych przez organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na odrębnym rachunku bankowym lub w formie lokaty terminowej środkach, o których mowa w art. 63 kapitał zakładowy i akcje organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego ust. 4 pkt 1, albo dokumentu potwierdzającego wysokość gwarancji, o której mowa w art. 63 kapitał zakładowy i akcje organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego ust. 4 pkt 2.
5.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska zamieszcza na swojej stronie internetowej hiperłącza do rejestrów prowadzonych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich w celu ułatwienia rejestracji we wszystkich państwach członkowskich.
6.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska dostosuje rejestr do wymogów, o których mowa w ust. 1, oraz w art. 116 przepisy przejściowe i dostosowujące, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
7.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela oraz sposób ich przekazywania, kierując się potrzebą ujednolicenia formy wniosków oraz ułatwienia ich przekazywania.
8.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ust. 7 obowiązują do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ustawy zmienianej w art. 108 zmiana ustawy o odpadach.
Niewykonanie obowiązków wymienionych w art. 237 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 ustawy zmienianej w art. 108 zmiana ustawy o odpadach za lata 2012–2014, podlega karze, o której mowa w art. 200 uchylony ustawy zmienianej w art. 108 zmiana ustawy o odpadach w brzmieniu dotychczasowym.
1.
Za rok 2015 i 2016 organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 74a sprawozdania organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego ustawy zmienianej w art. 108 zmiana ustawy o odpadach, do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
2.
Za rok 2016 organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w art. 237a przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 108 zmiana ustawy o odpadach, na podstawie art. 24 sprawozdanie wprowadzającego sprzęt ust. 1, art. 31 sprawozdanie wprowadzającego sprzęt ust. 1 i art. 67 sprawozdanie w zakresie należnej opłaty produktowej ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 141 utrata mocy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, oddzielnie dla każdego wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela, dla których wykonuje obowiązki zgodnie z art. 11 wykonywanie obowiązków ustawowych przez wprowadzającego sprzęt ust. 3, do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Wprowadzający sprzęt oraz organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzą i rozliczają publiczne kampanie edukacyjne, za rok 2014 i 2015, zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązana posiadać wdrożony system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) lub z normą ISO 14001 od dnia 1 stycznia 2017 r.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przechowuje dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczeń finansowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 organizowanie i finansowanie zbierania oraz przetwarzania zużytego sprzętu pochodzącego od użytkowników innych niż gospodarstwa domowe ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 141 utrata mocy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą te dokumenty.
Pierwsze sprawozdanie, o którym mowa w art. 89 uchylony, obejmuje okres od dnia 14 lutego 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
1.
Wprowadzający sprzęt, który przed dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadził do obrotu sprzęt należący do grup sprzętu określonych w załączniku nr 6 do ustawy, jest obowiązany do prowadzenia dodatkowej ewidencji, o której mowa w art. 22 dodatkowa ewidencja ilości i masy wprowadzonego sprzętu ust. 1.
2.
Do potwierdzenia osiągnięcia minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, poziomów odzysku i poziomów recyklingu zużytego sprzętu za okres do dnia 31 grudnia 2015 r. stosuje się dodatkową ewidencję, o której mowa w art. 32 wezwanie do potwierdzenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 141 utrata mocy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, oraz zaświadczenie, o którym mowa w art. 50 wyposażenie miejsc magazynowania zużytego sprzętu przed poddaniem go przetwarzaniu ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 141 utrata mocy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
3.
Przedsiębiorcy, w tym organizacje odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, są obowiązani do przechowywania dodatkowej ewidencji, o której mowa w art. 32 wezwanie do potwierdzenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 141 utrata mocy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, oraz zaświadczeń, o których mowa w art. 53 zaświadczenie o zużytym sprzęcie i art. 54 uchylony ustawy, o której mowa w art. 141 utrata mocy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą te ewidencje.
1.
Do zabezpieczeń finansowych wniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 18 zabezpieczenie finansowe wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 141 utrata mocy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
W przypadku gdy wprowadzający sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych nie przedłoży sprawozdania, o którym mowa w art. 20 rozliczenie zabezpieczenia finansowego wprowadzającego sprzęt ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 141 utrata mocy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, koniecznego do rozliczenia wniesionego zabezpieczenia finansowego, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zabezpieczenie finansowe przeznacza się na poczet pokrycia opłaty produktowej.
3.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zabezpieczeniach finansowych, których rozliczenie z przyczyn wskazanych w ust. 2 nie było możliwe.
1.
Ilekroć w art 27–33 jest mowa o marszałku województwa, do czasu utworzenia Bazy danych, o której mowa w art. 79 Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) ust. 1 ustawy zmienianej w art. 108 zmiana ustawy o odpadach, rozumie się przez to Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
2.
Ilekroć w art 27–33 jest mowa o odrębnym rachunku bankowym właściwego urzędu marszałkowskiego prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego, do czasu utworzenia Bazy danych, o której mowa w art. 79 Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) ust. 1 ustawy zmienianej w art. 108 zmiana ustawy o odpadach, rozumie się przez to odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
3.
Środki pochodzące z zabezpieczenia finansowego przeznaczone na poczet pokrycia opłaty produktowej Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje, w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału, w którym decyzja, o której mowa w art. 33 rozliczenie wniesionego zabezpieczenia finansowego ust. 2 stała się ostateczna, na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Kto, wbrew przepisom art. 116 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2, 6 i 17, nie składa wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu w rejestrze albo o wykreślenie z rejestru albo składa wniosek niezgodny ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny.
1.
Kto, wbrew obowiązkowi określonemu w:
1)
art. 123 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2, nie przechowuje zaświadczeń, o których mowa w art. 123 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1,
2)
art. 131 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 3, nie przechowuje dodatkowej ewidencji, o której mowa w art. 32 wezwanie do potwierdzenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 141 utrata mocy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, oraz zaświadczeń, o których mowa w art. 53 i art. 54 ustawy, o której mowa w art. 141 utrata mocy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 300 000 zł.
2.
Kary, o których mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
3.
Do postępowania w przedmiocie wymierzenia kar, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 93 tryb wymierzania i uiszczanie administracyjnych kar pieniężnych ust. 3, 4, 6 i 7 oraz art. 94 odesłanie do przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
1.
Do kar pieniężnych, o których mowa w art. 80 obowiązek udostępnienia dokumentów przez przemieszczającego używany sprzęt ust. 2–9 ustawy, o której mowa w art. 141 utrata mocy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, oraz do wpływów z tych kar stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Orzekanie w sprawach, o czyny, o których mowa w art. 134 przepisy przejściowe i dostosowujące, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
1.
Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sporządza i przekazuje zbiorczą informację, o której mowa w art. 400k zadania Zarządu Narodowego Funduszu i zarządów wojewódzkich funduszy ust. 2 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 104 zmiana ustawy – Prawo ochrony środowiska, za rok 2015, stosując przepisy dotychczasowe.
2.
Zarządy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej sporządzają i przekazują kwartalną informację, o której mowa w art. 400k zadania Zarządu Narodowego Funduszu i zarządów wojewódzkich funduszy ust. 3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 104 zmiana ustawy – Prawo ochrony środowiska, za rok 2015, stosując przepisy dotychczasowe.
Warunek, o którym mowa w art. 410a dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji ust. 4 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 104 zmiana ustawy – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca prowadzący stację demontażu złożył w terminie sprawozdanie odpowiednio za rok 2015 oraz za rok 2016 zgodnie z art. 237a ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 108 zmiana ustawy o odpadach.
Przepisy art. 7 pomoc de minimis ustawy zmienianej w art. 109 zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się również do zwolnienia dotyczącego opłaty produktowej, o którym mowa w art. 6 wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 ustawy zmienianej w art. 109 zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, za rok 2015.
Roczny raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem, o którym mowa w art. 88 uchylony ust. 1, za 2019 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.
1.
Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakład przetwarzania są obowiązani do przeprowadzenia za rok 2019 audytu, o którym mowa w art. 66 obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego, w terminie do dnia 30 września 2020 r.
2.
Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakład przetwarzania przekazują właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz marszałkowi województwa uwierzytelnioną kopię sprawozdania z przeprowadzonego audytu, o którym mowa w ust. 1, nie później niż w terminie do dnia 15 listopada 2020 r.
1.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)
art. 50 zaświadczenie o zużytym sprzęcie ust. 8, art. 55 rozporządzenie w sprawie zaświadczeń potwierdzających recykling lub inne procesy odzysku i art. 66 stawki opłaty produktowej ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 141 utrata mocy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 53 zaświadczenie o zużytym sprzęcie ust. 11, art. 59 uchylony i art. 114 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2 niniejszej ustawy,
2)
art. 84 rozporządzenie w sprawie dostępu do BDO ustawy zmienianej w art. 108 zmiana ustawy o odpadach zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 84 rozporządzenie w sprawie dostępu do BDO ustawy zmienianej w art. 108 zmiana ustawy o odpadach, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
– jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.
2.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 114 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2 niniejszej ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 74 stawki opłaty produktowej ust. 2 niniejszej ustawy.
Traci moc ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155, z późn. zm. ).
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:
1)
art. 102 zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pkt 2–6 oraz art. 108 zmiana ustawy o odpadach pkt 2 i 3, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2)
art. 110 zmiana ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, który wchodzi w życie z dniem 10 września 2015 r.;
3)
art. 66 obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego–71 i art. 91 naruszenia przepisów ustawy skutkujące administracyjnymi karami pieniężnymi pkt 46–48, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;
4)
art. 2 stosowanie ustawy ust. 2 pkt 4–10, art. 5 grupy sprzętu ust. 2 i art. 104 zmiana ustawy – Prawo ochrony środowiska pkt 1 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 23.10.2015 r. - Dz.U. z 2015 r. poz. 1688]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...