• Ustawa o zużytym sprzęcie...
  25.05.2024

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2022.0.1622 t.j. - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Obserwuj akt

Rozdział 7. Działalność w zakresie recyklingu i innych niż recykling procesów odzysku

1.
Prowadzący działalność w zakresie recyklingu sporządza zaświadczenie potwierdzające recykling za poprzedni rok kalendarzowy za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.
2.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania złożony, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.
3.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania;
2)
imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie recyklingu;
3)
kod i nazwę rodzaju oraz masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przekazanych przez prowadzącego zakład przetwarzania do recyklingu;
4)
oznaczenie zastosowanego procesu odzysku, z podaniem jego rodzaju, określonego w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
4.
Prowadzący działalność w zakresie recyklingu udostępnia zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, prowadzącemu zakład przetwarzania przekazującemu odpady powstałe ze zużytego sprzętu do recyklingu oraz marszałkowi województwa, w terminie określonym w ust. 2.
5.
(uchylony)
1.
Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku sporządza zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku za poprzedni rok kalendarzowy, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.
2.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania złożony za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.
3.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania;
2)
imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
3)
kod i nazwę rodzaju oraz masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przekazanych przez prowadzącego zakład przetwarzania do innych niż recykling procesów odzysku;
4)
oznaczenie innego niż recykling zastosowanego procesu odzysku, z podaniem jego rodzaju, określonego w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
4.
Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku udostępnia zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, prowadzącemu zakład przetwarzania przekazującemu odpady powstałe ze zużytego sprzętu do innych niż recykling procesów odzysku oraz marszałkowi województwa, w terminie określonym w ust. 2.
5.
(uchylony)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...