• Art. 5. - Wniosek o utwo...
  05.12.2022
Obserwuj akt

Art. 5. zw.metrop. w woj. śl


Wniosek o utworzenie związku metropolitalnego

1.
Rozporządzenie, o którym mowa w art. 4 uprawnienie do tworzenia lub zmiany obszaru lub granic związku metropolitalnego ust. 1 pkt 1, jest wydawane na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
2.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej sporządza wniosek, o którym mowa w ust. 1, na podstawie wniosku rady miasta Katowice o utworzenie związku metropolitalnego.
3.
Rada miasta Katowice składa wniosek o utworzenie związku metropolitalnego do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, za pośrednictwem wojewody śląskiego.
4.
Wniosek o utworzenie związku metropolitalnego zawiera:
1)
nazwę związku metropolitalnego, wskazanie siedziby jego władz oraz określenie jego obszaru i granic;
2)
uzasadnienie utworzenia związku metropolitalnego, zawierające w szczególności wskazanie form współpracy gmin, które mają wejść w skład związku metropolitalnego, powiązań funkcjonalnych i zaawansowania procesów urbanizacyjnych, a także opis układu osadniczego i przestrzennego uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe;
3)
dane statystyczne dotyczące liczby ludności oraz powierzchni związku metropolitalnego;
4)
wyniki przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych gminach;
5)
informację o spełnieniu wymogów, o których mowa w art. 7 obowiązek zasięgnięcia opinii ust. 4;
6)
określenie szacunkowych kosztów, będących skutkiem wydania rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 uprawnienie do tworzenia lub zmiany obszaru lub granic związku metropolitalnego ust. 1 pkt 1;
7)
określenie szacunkowych planów dochodów i wydatków związku metropolitalnego w kolejnych dwóch latach budżetowych następujących po wydaniu rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 uprawnienie do tworzenia lub zmiany obszaru lub granic związku metropolitalnego ust. 1 pkt 1.
5.
Do wniosku o utworzenie związku metropolitalnego dołącza się:
1)
uchwały rad gmin w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami;
2)
uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zawierające opinie, o których mowa w art. 7 obowiązek zasięgnięcia opinii ust. 1;
3)
mapę topograficzną z zaznaczeniem granic gmin, które mają wejść w skład związku metropolitalnego.
6.
Wojewoda śląski, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o utworzenie związku metropolitalnego, przekazuje go, wraz ze swoją opinią, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.
Art. 5. Wniosek o utworzenie związku metropolitalnego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...