• § 5. - Zwolnienie od pod...
  17.07.2024
Obserwuj akt

§ 5 zwoln.od pod.VAT


Zwolnienie od podatku importu towarów dokonywanego przez niektóre podmioty

1.
Zwalnia się od podatku:
1)
import paliw, olejów i smarów przez siły zbrojne, o których mowa w art I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 257 i 258 oraz z 2008 r. poz. 1052), zwanej dalej „Umową NATO SOFA”, oraz przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju, przeznaczonych wyłącznie do użytku w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach sił zbrojnych lub ich personelu cywilnego, podczas ich pobytu na terytorium kraju;
2)
import towarów przez Kwaterę Główną Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, zwaną dalej „Kwaterą”, o ile ich rodzaj i ilość wskazują, że są przeznaczone na potrzeby własne Kwatery, w celu utworzenia, budowy oraz działalności Kwatery;
3)
(uchylony)
3a)
(uchylony)
3b)
(uchylony)
3c)
(uchylony)
3d)
(uchylony)
3e)
import towarów przez Dowództwo Sojusznicze, przeznaczonych do jego wyłącznego użytku;
4)
import towarów przez:
a) Kwaterę, przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Kwatery i tam sprzedawanych,
b) Dowództwo Sojusznicze, przeznaczonych na zaopatrzenie kantyn, mes i stołówek dowództwa i tam sprzedawanych
– których rodzaje i ilość określa załącznik do rozporządzenia;
5)
import rzeczy osobistego użytku oraz służących do użytku domowego lub zawodowego, w tym mebli i zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, stanowiących własność personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem następujących norm ilościowych:
a) samochód osobowy – 2 sztuki na osobę, która ukończyła 18 lat,
b) przyczepka towarowa – 2 sztuki na rodzinę,
c) samochód kempingowy albo przyczepa kempingowa – 1 sztuka na rodzinę,
d) motocykl – 1 sztuka na osobę, która ukończyła 18 lat,
e) turystyczna łódź motorowa – 1 sztuka na rodzinę;
5a)
(uchylony)
5b)
import prywatnych pojazdów, w tym samochodów osobowych o nadwoziu typu VAN (rekreacyjnych lub kempingowych), przyczep kempingowych, motocykli oraz łodzi rekreacyjnych bez względu na ich rodzaj, stanowiących własność uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego, na użytek własny lub użytek członków ich rodzin, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe;
5c)
import mebli oraz rzeczy osobistego użytku, z wyłączeniem pojazdów, o których mowa w pkt 5b, stanowiących własność uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego, w okresie 6 miesięcy od dnia przybycia uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego na terytorium kraju, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe;
5d)
import mebli oraz rzeczy osobistego użytku, w tym pojazdów silnikowych, stanowiących własność członków personelu Agencji Frontex, pod warunkiem że towary te:
a) są w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe,
b) zostaną zaimportowane na terytorium kraju przed upływem 12 miesięcy, licząc od pierwszego przybycia na terytorium kraju członka personelu Agencji Frontex, któremu przysługuje zwolnienie,
c) służyły do użytku osobistego w miejscu poprzedniego pobytu członka personelu Agencji Frontex, któremu przysługuje zwolnienie, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu,
d) nie zostaną sprzedane, wynajęte lub w jakikolwiek inny sposób oddane do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze podmiotom innym niż członkom personelu Agencji Frontex przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia ich importu na terytorium kraju;
6)
dostawę towarów w barach, mesach i kantynach Kwatery;
6a)
(uchylony)
6b)
dostawę napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych dla członków Dowództwa Sojuszniczego oraz członków ich rodzin, którzy ukończyli 18 rok życia, w kantynach Dowództwa Sojuszniczego zlokalizowanych na jego terenie, z zachowaniem następujących miesięcznych norm ilościowych:
a) papierosy – 600 sztuk,
b) cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów na sztukę) – 300 sztuk,
c) cygara – 150 sztuk,
d) tytoń do palenia – 500 gramów,
e) alkohol etylowy – 3 litry,
f) wino i napoje fermentowane – 9 litrów,
g) piwo – 30 litrów,
h) produkty pośrednie – 6 litrów;
6c)
dostawę towarów innych niż wymienione w pkt 6b dla członków Dowództwa Sojuszniczego oraz członków ich rodzin w kantynach Dowództwa Sojuszniczego zlokalizowanych na jego terenie;
6d)
dostawę napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych dla członków Dowództwa Sojuszniczego oraz członków ich rodzin, którzy ukończyli 18 rok życia, w mesach i stołówkach Dowództwa Sojuszniczego, o ile miesięczne nabycie przez te osoby tych towarów, limitowane przez Dowództwo Sojusznicze, nie przekroczy następujących ilości:
a) papierosy – 600 sztuk,
b) cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów na sztukę) – 300 sztuk,
c) cygara – 150 sztuk,
d) tytoń do palenia – 500 gramów,
e) alkohol etylowy – 3 litry,
f) wino i napoje fermentowane – 9 litrów,
g) piwo – 30 litrów,
h) produkty pośrednie – 6 litrów;
6e)
dostawę towarów innych niż wymienione w pkt 6d dla członków Dowództwa Sojuszniczego oraz członków ich rodzin w mesach i stołówkach Dowództwa Sojuszniczego;
6f)
dostawę w stołówkach i mesach dla wszystkich osób, bez względu na ich obywatelstwo, które zostaną
wpuszczone do obiektów Dowództwa Sojuszniczego:
a) posiłków i napojów do spożycia w tych stołówkach i mesach, a w przypadku napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, dla osób które ukończyły 18 rok życia, z zachowaniem miesięcznych limitów norm ilościowych, o których mowa w pkt 6d,
b) towarów o charakterze pamiątkowym ze znakiem Dowództwa Sojuszniczego lub znakiem związanym z ćwiczeniami lub przedsięwzięciami Dowództwa Sojuszniczego o wartości nieprzekraczającej 100 zł;
7)
import towarów przez siły zbrojne USA, o których mowa w art. 2 lit. a Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2153 i 2154), zwanej dalej „Umową o wzmocnionej współpracy obronnej”, lub na ich rzecz przeznaczonych do ich wyłącznego użytku służbowego lub też do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej, o której mowa w art. 24 tej umowy, zgłaszanych w zaświadczeniu określonym w art. XI ust. 4 Umowy NATO SOFA, jeżeli siły te biorą udział we wspólnych działaniach obronnych;
8)
import rzeczy przeznaczonych do osobistego użytku i mebli przez członków sił zbrojnych USA i personelu cywilnego, członków ich rodzin oraz pracowników wykonawców kontraktowych USA, o których mowa w art. 2 lit. a, c, d i g Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej ‒ w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego przybycia tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem następujących norm ilościowych:
a) samochód osobowy – 1 sztuka na osobę, która ukończyła 18 rok życia,
b) przyczepka towarowa – 1 sztuka na rodzinę,
c) samochód kempingowy albo przyczepa kempingowa – 1 sztuka na rodzinę,
d) motocykl, gokart albo skuter – 1 sztuka na osobę, która ukończyła 18 rok życia,
e) turystyczna łódź motorowa, żaglówka albo inny motorowy sprzęt wodny – 1 sztuka na rodzinę;
8a)
import wyrobów alkoholowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych przeznaczonych do osobistego użytku przez członków sił zbrojnych USA i personelu cywilnego, członków ich rodzin oraz pracowników wykonawców kontraktowych USA, o których mowa w art. 2 lit. a, c, d i g Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej ‒ w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego przybycia tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowaniem następujących norm ilościowych:
a) napoje alkoholowe:
– napoje spirytusowe – 10 litrów,
– wino – 90 litrów (w tym maksymalnie 60 litrów wina musującego),
– piwo – 110 litrów,
– produkty pośrednie – 20 litrów,
b) wyroby tytoniowe:
– papierosy – 800 sztuk,
– cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów na sztukę) – 400 sztuk,
– cygara – 200 sztuk,
– tytoń do palenia – 1 kilogram;
9)
import towarów przeznaczonych do osobistego lub domowego użytku lub do konsumpcji, innych niż napoje alkoholowe, tytoń i wyroby tytoniowe, przez członków sił zbrojnych USA i personelu cywilnego, członków ich rodzin oraz pracowników wykonawców kontraktowych USA, o których mowa w art. 2 lit. a, c, d i g Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej, za pośrednictwem wojskowego urzędu pocztowego, w czasie wykonywania zadań na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe;
10)
dostawę towarów i świadczenie usług w ramach działalności związanej z prowadzeniem wojskowej usługowej działalności wspierającej, założonej, utrzymywanej i prowadzonej przez siły zbrojne USA w obrębie uzgodnionych obiektów i terenów, zgodnie z art. 24 Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej;
11)
dostawę towarów dla personelu sił zbrojnych państw członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska lub towarzyszącego im personelu cywilnego w mesach i kantynach tych sił zbrojnych, jeżeli siły te biorą udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.
1a.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3e i pkt 4 lit. b, ma również zastosowanie w przypadku, gdy towary są importowane na rzecz Dowództwa Sojuszniczego:
1)
przez wykonawców kontraktowych, jeżeli import tych towarów jest niezbędny dla wykonania kontraktu;
2)
w jego imieniu przez właściwe organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej.
1b.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5d, stosuje się także w przypadku, gdy członek personelu Agencji Frontex nie zachował terminów określonych w ust. 1 pkt 5d lit. c lub d, jeżeli ich niezachowanie było uzasadnione okolicznościami związanymi z ważnym interesem służby, dotyczącymi przesiedlenia uprawnionego członka personelu Agencji Frontex w celu podjęcia pracy w innym państwie.
1c.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6b–6e, ma zastosowanie również do dostawy towarów dla członków Dowództwa Sojuszniczego oraz członków ich rodzin, jeżeli Dowództwo Sojusznicze nie ustanowiło własnych kantyn, mes i stołówek, pod warunkiem że dostawy te dokonywane są w kantynach, mesach i stołówkach najbliższego Dowództwa Sojuszniczego.
1d.
Zwolnienie od podatku towarów nabytych zgodnie z ust. 1 pkt 6b–6f i 11 oraz ust. 1c stosuje się pod warunkiem, że nie zostaną one odprzedane (zbyte) osobom trzecim.
2.
Warunkiem zastosowania zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5d i 7–9, jest przedłożenie organowi celnemu:
1)
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokumentów, z których wynika, że sprowadzane paliwa, oleje i smary zostaną wykorzystane zgodnie z ust. 1 pkt 1 lub osoba używająca tych towarów jest członkiem personelu cywilnego sił zbrojnych oraz że nie będą podlegały żadnym innym czynnościom określonym w art. 5 zakres przedmiotowy ustawy ustawy;
2)
w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, dokumentów, z których wynika, że towary są sprowadzane przez:
a) Kwaterę,
b) Dowództwo Sojusznicze,
c) wykonawców kontraktowych na rzecz Dowództwa Sojuszniczego,
d) właściwe organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu i na rzecz Dowództwa Sojuszniczego;
3)
w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 5c, 8, 8a i 9, dokumentów, z których wynika, że osoba dokonująca importu:
a) należy do personelu zagranicznego Kwatery lub jest członkiem rodziny tego personelu,
b) należy do uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego,
c) należy do członków sił zbrojnych USA albo personelu cywilnego, członków ich rodzin albo pracowników wykonawców kontraktowych USA w rozumieniu Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej
- z zastrzeżeniem że towary te nie będą przeznaczone na cel inny niż wskazany w ust. 1 pkt 5, 5c, 8, 8a i 9 oraz nie będą odprzedawane (zbywane) przez okres 3 lat od dnia dopuszczenia ich do obrotu osobom innym niż wymienione w tych przepisach;
3a)
w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5b, dokumentów, z których wynika, że osoba dokonująca importu należy do uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego, z zastrzeżeniem że towary te nie będą przeznaczone na cel inny niż wskazany w ust. 1 pkt 5b oraz do czasu zakończenia służby zostaną powrotnie wywiezione lub odprzedane (zbyte) osobom wymienionym w tym przepisie;
3b)
w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5d, dokumentów, z których wynika, że osoba dokonująca importu należy do członków personelu Agencji Frontex, z zastrzeżeniem że towary te nie będą przeznaczone na cel inny niż wskazany w ust. 1 pkt 5d;
4)
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, zaświadczenia określonego w art XI ust. 4 Umowy NATO SOFA, potwierdzającego, że siły zbrojne USA w rozumieniu Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej będą odbiorcą importowanych towarów.
2a.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b, nie uznaje się za odprzedaż (zbycie) przekazania w formie prezentu towaru o niskiej wartości nieprzekraczającej kwoty 100 zł.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a i c, nie uznaje się za odprzedaż (zbycie) przekazania towarów, z wyjątkiem środków transportu, na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.
3a.
Za odprzedaż (zbycie), o którym mowa w ust. 2 pkt 3a, uznaje się przekazanie towarów na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje, jeżeli przekazanie to nastąpiło po upływie trzech lat od momentu importu tych towarów.
4.
Kradzież środków transportu, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 5d i 8, lub ich utrata na skutek całkowitego
zniszczenia, wyłączającego, na podstawie odrębnych przepisów, jego ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie narusza warunków zwolnienia przewidzianych odpowiednio w ust. 2 pkt 3 lub 3b, pod warunkiem posiadania przez podmioty korzystające z takiego zwolnienia zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji w kraju lub za granicą, stwierdzającego dokonanie kradzieży pojazdu lub jego zniszczenie.
4a.
Kradzież środków transportu, o których mowa w ust. 1 pkt 5b, lub ich utrata na skutek całkowitego zniszczenia, wyłączającego, na podstawie odrębnych przepisów, jego ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie narusza warunków zwolnienia przewidzianych w ust. 2 pkt 3a, pod warunkiem posiadania przez podmioty korzystające z takiego zwolnienia zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji lub inny upoważniony zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa podmiot, stwierdzającego dokonanie kradzieży pojazdu lub jego całkowite zniszczenie.
4b.
Do towarów, o których mowa w ust. 1 pkt 5c, przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio.
5.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a i d, przysługuje również w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia 18 roku życia w przypadku osób kończących 18 rok życia w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.
(uchylony)
7.
(uchylony)
§ 5 Zwolnienie od podatku importu towarów dokonywanego pr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...