• Art. 144. - Przepis prze...
  19.07.2024

Prawo o aktach stanu cywilnego

Stan prawny aktualny na dzień: 19.07.2024

Dz.U.2023.0.1378 t.j. - Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego

Art. 144. akty stanu cyw.


Przepis przejściowy

1.
Do dnia 1 stycznia 2024 r. karta urodzenia, o której mowa w art. 54 karta urodzenia ust. 1, zawiera oprócz danych, o których mowa w art. 54 karta urodzenia ust. 2:
1)
informacje o stanie zdrowia dziecka: długość, ciężar ciała, punkty w skali Apgar;
2)
informacje o ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość i miejsce porodu;
3)
dane o poprzednich ciążach i porodach matki dziecka:
a) liczbę dzieci urodzonych przez matkę, w tym żywo urodzonych lub martwo urodzonych,
b) datę poprzedniego porodu,
c) żywotność poprzedniego dziecka;
4)
miejsce zamieszkania rodziców dziecka, w tym okres ich przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy, o ile są znane, oraz wykształcenie rodziców dziecka, pozyskiwane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.
2.
Do dnia 1 stycznia 2024 r. karta martwego urodzenia, o której mowa w art. 54 karta urodzenia ust. 3, zawiera:
1)
dane, o których mowa w art. 54 karta urodzenia ust. 2 i 3;
2)
dane, o których mowa w ust. 1;
3)
czas zgonu płodu i przyczynę zgonu, jeżeli została stwierdzona.
3.
Do dnia 1 stycznia 2024 r. karta zgonu zawiera oprócz danych, o których mowa w art. 11 nadzór nad rejestracją stanu cywilnego ust. 3b i 3c ustawy zmienianej w art. 114 zmiana ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, jeżeli są znane:
1)
informacje o miejscu zgonu, jego przyczynach, osobie stwierdzającej przyczyny zgonu oraz sposobie stwierdzenia przyczyn zgonu;
2)
w przypadku dziecka do roku życia:
a) godzinę urodzenia, informacje o stanie jego zdrowia w chwili urodzenia: długość, ciężar ciała, punkty w skali Apgar,
b) informacje o przebiegu ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość porodu oraz liczbę dzieci urodzonych przez matkę;
3)
nazwę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz nazwisko i imię (imiona) sporządzającego kartę zgonu;
4)
wykształcenie zmarłego;
5)
miejsce zamieszkania zmarłego, w tym okres przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy.
4.
Dane, o których mowa w ust. 1–3, są przetwarzane, dla potrzeb statystyki publicznej, przez kierownika urzędu stanu cywilnego i przesyłane służbom statystyki publicznej.
5.
Do dnia 1 stycznia 2024 r. karta urodzenia i karta martwego urodzenia oraz karta zgonu mogą zostać przekazane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym.
6.
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty urodzenia, o której mowa w ust. 1, oraz wzór karty martwego urodzenia, o której mowa w ust. 2, w tym sporządzanych w postaci elektronicznej, uwzględniając przejrzystość i kompletność wymaganych danych.
7.
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty zgonu, o której mowa w ust. 3, w tym sporządzanej w postaci elektronicznej, uwzględniając zakres danych konieczny do sporządzenia aktu zgonu oraz umożliwienia pochówku osoby zmarłej.
Art. 144. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...