• Art. 58a. - Zgłoszenie u...
  19.07.2024

Prawo o aktach stanu cywilnego

Stan prawny aktualny na dzień: 19.07.2024

Dz.U.2023.0.1378 t.j. - Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego

Art. 58a. akty stanu cyw.


Zgłoszenie urodzenia dziecka w formie dokumentu elektronicznego

1.
Matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych mogą dokonać zgłoszenia urodzenia przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka, numery PESEL rodziców dziecka, jeżeli zostały nadane;
2)
oświadczenie o wyborze imienia lub imion dziecka;
3)
nazwisko dziecka;
4)
datę i miejsce urodzenia dziecka;
5)
obywatelstwo dziecka;
6)
obywatelstwo rodziców dziecka;
7)
nazwisko i imię osoby zgłaszającej urodzenie;
8)
miejsce sporządzenia aktu małżeństwa i oznaczenie tego aktu lub miejsce sporządzenia aktu urodzenia każdego z rodziców dziecka i oznaczenie tych aktów, jeżeli są znane;
9)
miejsce stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa;
10)
adres do korespondencji osoby zgłaszającej urodzenie;
11)
oświadczenia o wyborze postaci papierowej albo elektronicznej wydawanych z urzędu lub na wniosek:
a) odpisu skróconego aktu urodzenia, o którym mowa w art. 47 wydawanie odpisu skróconego aktu zgonu,
b) powiadomienia o nadaniu numeru PESEL, o którym mowa w art. 21 powiadomienie osoby o nadaniu lub zmianie numeru PESEL ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
c) zaświadczenia o zameldowaniu, o którym mowa w art. 32 zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
3.
W przypadku zgłoszenia urodzenia w sposób określony w ust. 1 protokołu zgłoszenia urodzenia nie sporządza się.
4.
(uchylony)
Art. 58a. Zgłoszenie urodzenia dziecka w formie dokumentu... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...