• Decyzja o zakresie stosow...
  22.03.2023

F. 3113-1/05

Decyzja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
z dnia 14 marca 2005

Artykuły przypisane do interpretacji

Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

Pytanie podatnika:

Czy podatnik przejmujący gospodarstwo rolne zachowuje prawo do niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej przez podatnika przekazującego to gospodarstwo w ramach przepisów o rencie strukturalnej?

Wójt Gminy Bargłów Kościelny działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z podaniem Pana M. z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie wyjaśnienia, czy podatnik przejmujący gospodarstwo rolne zachowuje prawo do niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej przez podatnika przekazującego to gospodarstwo w ramach przepisów o rencie strukturalnej

postanawia:

wyjaśnić, że przekazanie gospodarstwa rolnego w celu uzyskania prawa do renty strukturalnej, na mocy ustawy z dn. 26.04.2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539 ze zm.), nie stanowi przesłanki do przejęcia prawa do niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym przez podatnika nabywającego to gospodarstwo rolne.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 13d ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystana przez podatnika przechodzi na jego zastępców, jeżeli gospodarstwo rolne zostało nabyte stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub w drodze dziedziczenia.

Ustawodawca wskazał więc tylko dwie sytuacje (katalog zamknięty), kiedy niewykorzystana kwota ulgi inwestycyjnej przechodzi na następców podatnika, który uzyskał prawo do ulgi.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o rentach strukturalnych warunkiem uzyskania prawa do renty strukturalnej jest między innymi przekazanie gospodarstwa rolnego o łącznej pow. wynoszącej co najmniej 3 ha. Art. 5 tej ustawy stanowi w szczególności, że prawo do renty strukturalnej nie przysługuje rolnikowi, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego. Powyższe wskazuje, iż umowa przekazania gospodarstwa rolnego zawarta w celu otrzymania renty strukturalnej nie jest umową zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Aktualnie warunki i tryb udzielania rent strukturalnych reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 114, poz. 1191), wydane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środkówpochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 ze zm.). Renta strukturalna jest okresowym, dodatkowym świadczeniem, przysługującym rolnikowi na podstawie odrębnych przepisów niż o ubezpieczeniu społecznym rolników, gdyż stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników osoba (oraz jej współmałżonek) pobierająca rentę strukturalną współfinansowaną ze środków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej podlega z mocy ustawy ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oznacza to, że brak jest podstaw do kwalifikowania umów przekazania gospodarstwa rolnego, zawieranych w związku z ubieganiem się o rentę strukturalną, jako umów zawartych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Powyższe wskazuje, iż umowa przekazania gospodarstwa rolnego zawarta w celu otrzymania renty strukturalnej nie jest umową zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...