• Postanowienie o zakresie ...
  09.08.2022

PD1/411/31909/83/2005/52029

Postanowienie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
z dnia 7 czerwca 2005

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 795 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

Pytanie podatnika:

Czy wydatkowanie przychodu osiągniętego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na dokończenie prac wykończeniowych budowy domu mieszkalnego oraz na prace z zakresu zagospodarowania terenu skutkuje zwolnieniem z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż dnia 16.03.2000 r. nabyła Pani wraz z mężem spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które zamierza Pani zbyć w 2005 r. Środki finansowe uzyskane z odpłatnego zbycia zamierza Pani przeznaczyć na dokończenie budowy budynku mieszkalnego oraz na prace z zakresu zagospodarowania terenu wokół niego i w tym celu w ciągu 14 dni od dnia dokonania transakcji zamierza Pani złożyć oświadczenie o wykorzystaniu przychodu osiągniętego ze sprzedaży na własny cel mieszkalny.

Pani zdaniem po złożeniu w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży oświadczenia o wykorzystaniu przychodu na dokończenie inwestycji budowlanej i zagospodarowanie terenu oraz wydatkowanie całości środków pochodzących ze sprzedaży, w okresie dwóch lat, będzie Pani zwolniona z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 rok o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ) źródłami przychodów są między innymi odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Stosownie do treści art. 28 ust. 1 i 2 ww. ustawy przychodu z odpłatnego zbycia praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - c nie łączy się z przychodami z innych źródeł. Podatek od przychodu ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu, płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Na podstawie art. 28 ust. 2a ww. ustawy zasada ta, nie ma zastosowania do podatników, którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cel określony w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit. e. Zgodnie z ww. artykułem wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a

a) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

-na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

-na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

-na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

-na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

-na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu mieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy wydatkowanie przychodu osiągniętego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na dokończenie budowy budynku mieszkalnego będzie skutkowało zwolnieniem z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednakże katalog zwolnień przedmiotowych od podatku zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit. e nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Wydatkowane przychodu na zagospodarowanie terenu, na którym zostanie wzniesiony budynek nie jest objęte omawianym zwolnieniem przedmiotowym.

Zgodnie z art. 14 a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...