• Art. 155. KPA - Uchylenie...
  02.10.2023

Art. 155. KPA


Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo

Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa § 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 155. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, na mo... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 298 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...